• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

6. ZaM 22.května 2003

Usnesení 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikova konaného 22. května 2003 v Městském klubu kultury Cvikov

 

 1.  Zastupitelstvo města  bere na vědomí

-         informaci o kontrole usnesení        

-         informaci o zajištění PD a stavebního povolení na rekonstrukci  ČOV

 

2.  Zastupitelstvo města 

a)  schvaluje podpis mandátní smlouvy se SVIS spol. s r.o. Ústí nad Labem k zajištění stavby rozšíření ČOV

b)  schvaluje podpis smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha k přípravě a realizaci  opatření  průtah silnice I/13 a jmenuje tyto oprávněné osoby za město – ve věcech smluvních starostu města, ve věcech technických ředitele Služeb města Cvikov.

c)  schvaluje transformaci příspěvkové organizace Služby města Cvikov na společnost s ručením omezeným (zrušení příspěvkové organizace k 31.12. 2003, založení spol. s r.o. od 1.1. 2004)

d) schvaluje vyhlášení obchodní veřejné soutěže na sběr, svoz, využití a odstranění komunálního odpadu na území města na období od 1.1. 2004 do 31.12. 2008

e)  schvaluje prodej pozemku města – p.č. 276/3 o výměře 225 m2 v k.ú. Lindava, cena dle vyhlášky 20,- Kč za 1 m2, kupující p. Alžběta Dvořáková, bytem Lindava

f) schvaluje nabytí pozemků do majetku města – části komunikace ulice Mánesova – o výměře 19 m2, cena 80,-Kč za 1 m2 od p. Růženy Marešové, bytem Cvikov a o výměře 212 m2, cena 80,- Kč za 1 m2 od p. Rudolfa Janka, bytem Cvikov

g) neschvaluje osvobození od úhrady poplatku za likvidaci komunálního odpadu dle žádosti p. Henkeho Břeňka

 

3. Zastupitelstvo města projednalo zápis kontrolního výboru  a přijalo toto opatření :

a) ukládá radě města a řediteli DDM zajištění regulace vytápění v budovách Cvikováčku, internátu a sokolovny s cílem úspory nákladů na topení – dle finančních možností města zahrnout do rozpočtu roku 2004

b) ukládá radě města a řediteli DDM prošetřit možnost změny ohřevu TÚV v budově bývalého internátu s cílem úspory nákladů

c) pověřuje starostu města Mgr. Ivo Čeřovského vstoupit v jednání s pionýrskou organizaci ve věci převodu majetku PO na město s ohledem na ukončení činnosti PS Cvikov

d) ukládá radě města prověřit smlouvu na pronájem videopůjčovny  

 

4.  Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtových změn a

a) schvaluje zapojení 60 000,- Kč z Fondu rozvoje a rezerv na provedení zmodernizování osvětlení a ozvučení loutkové scény MKK

b) schvaluje  uvolnění 21 000,- Kč z Fondu rozvoje a rezerv na realizaci zabezpečovacího zařízení v objektu MŠ Sídliště

 

5. Zastupitelstvo města  souhlasí s bezúplatným převodem pozemků do majetku města od Pozemkového fondu ČR a Státního statku Bílý Kostel, s.p. v likvidaci, dle návrhu.

 

JUDr. Jaroslav Švehla                                  Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                                    starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky