• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. RaM 25.března 2008

Informace z jednání 7. schůze Rady města Cvikova ze dne 25. března 2008

 81/08

Rada projednávala opět problematiku výstavby v tzv. průmyslové zoně – negativní stanovisko ChKO, petice občanů, soulad s územním plánem. Jednání starosty na CHKO. Zatím nejsou vydaná žádná oficiální stanoviska, územního řízení nebylo zahájeno.

Vzala na vědomí emailové sdělení p. Waltera z 21.3. 2008 s tím, že na prvotní podnět bylo  již odpovězeno, rovněž emailovou zprávou. Ostatní stanoviska města byla sdělena na jednání zastupitelstva města 20. března 2008. Další nové informace k tomuto nejsou. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

82/08

Kriminalita ve městě (loupežné přepadení), rada doporučuje vyvolat jednání s PČR, obvodním oddělením Cvikov. (6 pro,1 nepřítomen)

83/08 

Rada ukládá SMC provést fyzické kontroly počtu skutečných uživatelů nájemních bytů města.

(6 pro, 1 nepřítomen)

85/08

Projednala žádost p. Chaloupky ve věci změny místa pro konání prodejních trhů zpět na náměstí. Rada nesouhlasí se změnou.

(5 pro, 1 proti , 1 nepřítomen)

89/08 

Vzala na vědomí sdělení firmy Consulting. s.r.o Česká Lípa o zhodnocení vymáhání pohledávek města – spolupráce nadále bude pokračovat – doporučuje více využívat i  pro s.r.o SMC. (hlasování 6 pro,1 nepřítomen)

90/08 

Rekonstrukce hotelu Sever – předložena kalkulace za přepracování projektu, schvaluje rozpočtovou změnu č. 14 ve výši 181 713,- Kč v rámci schváleného rozpočtu oddílu na projektovou činnost. (6 pro, 1 nepřítomen)

91/08 

Naučná stezka  údolím Hamerského potoka - podpora projektu městem. Souhlasí s uzavření  Dohody o partnerství - zapojení města (jednání se subjekty, podpora projektu, pronájem pozemků, prezentace města, publicita naučné stezky, spolupráce při údržbě, možnost krátkodobého zaměstnávání veřejně prospěšných a obecně prospěšných prací, spolupráce se školami apod.) (6 pro, 1 nepřítomen)

92/08

Projednala žádost Farní charity Česká Lípa  - Dům Jonáš  o  příspěvek z rozpočtu města. Z důvodu přípravy rozpočtu v závěru roku je nutné žádost o příspěvek podávat do konce října kalendářního roku. Pro poskytnutí příspěvku na r. 2009 zaslání nové žádosti v tomto termínu. V letošním roce bez příspěvku města. (6 pro, 1 nepřítomen).

93/08 

Souhlasí s úhradou nákladů ve výši 2700,- Kč firmě SOS (samoobsluha) v souvislosti se změnou živnostenského listu – chybné  adresy v nájemní smlouvě. (6 pro, 1 nepřítomen)

94/08 

Nemá námitek k uspořádání Závodu horských kol - pořadatel TJ Bohemia Nový Bor, 7. ročník  dne  31.5. 2008 - využití pozemků města v katastru Cvikov.  (6 pro, 1 nepřítomen)

95/08

Projednala žádost OK Jiskra Nový Bor na využití prostoru louky vedle stanice čerpacích hmot v ul. Martinovo údolí Cvikov pro účely krátkodobého odstavení a parkování vozidel pro účastníky a návštěvníky sportovní akce Český pohár v orientačním běhu. Souhlas města   podmíněn souhlasem CHKO  LH. (6 pro, 1 nepřítomen)

96/08 

Souhlasí s udělením výjimky a prodloužením doby konání hudební produkce do 02,00 hodin – pořádající Jaroslav Peteráč, bytem Cvikov I, Průjezd 30 na soukromé akci dne 12.4. 2008 na soukromém pozemku p.č. 98/1 k.ú. Drnovec  - povinnost dodržování hlukové hladiny.

(6 pro, 1 nepřítomen)

97/08

Projednala pronájem nebytového prostoru v č.p. 105 ulice Komenského Cvikov I, Cvikov – otevírání obálek s nabídkami, podána 1 nabídka č.j.  MUC – 739/2008 ze dne 7.3. 2008. Schvaluje pronájem nebytového prostoru pro účely zřízení prodejny levného textilu, nájem 580,- Kč/m2/rok + příslušenství (služby), nájemce Magda Havlová, Šeříkova 2835, Česká Lípa.

 

 Dále rada projednala a

 

- vzala na vědomí informaci starosty a místostarosty  o zadání studie kamerového systému -  cena 4 tis.Kč, vytypování míst, 2 monitorovací stanoviště, zajištění nepřetržité služby na obvodním oddělení ve Cvikově

- vzala na vědomí informaci o hodnocení města v separaci využitelných složek odpadů -  město mezi10 nejlepšími v Libereckém kraji – pro další  hodnocení zveřejnění ve Zpravodaji -  práce s veřejnosti, motivace občanů apod. – zajistí p.Kolbabová

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

místostarosta města                                    starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky