• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. RaM 25.února 2003

Usnesení z jednání Rady města Cvikova ze 7. schůze  ze dne   25. února 2003

 

42/03

Jmenuje Mgr. Petra Jonáše, ředitele Základní školy a Mateřské školy Cvikov statutárním orgánem příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Cvikov od 1.2. 2003.  

 

43/03

Odvolává Bohumila Maděru z funkce ředitele příspěvkové organizace Služby města Cvikova k 31. březnu 2003.

 

44/03

K usn. 13/03 – prodej bývalé kotelny Sídliště – na základě usnesení ZM – podmínky prodeje – smlouva o smlouvě budoucí ke dni kolaudace, cena – minimálně dle odhadu, v nabídce odkoupení uvést záměr – změnu užívání. Zpracování odhadu zajistí tajemník MěÚ. Po jeho zpracování zveřejnění nabídky k odprodeji. 

 

45/03

K usn. 12/03 – zadávání veřejných zakázek – rada stanovuje následující:

akce do 200 tis.Kč – samostatně příspěvkové organizace

akce nad 200 tis.Kč – vypsání výběrového řízení 

postup v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů . Písemný předpis s uvedením podmínek zpracuje místostarosta JUDr. Švehla.

 

46/03

K usn. 41/03 – vyhodnocení přihlášek na ředitele SMC 11.3. 2003 a následné provedení výběrového řízení 18.3. 2003  – komise ve složení členové rady, ing. Jílek – nezávislý odborník, p. Luka – zástupce SMC.

 

47/03

Doporučuje ZM schválit vstup města Cvikova do Sdružení obcí Libereckého kraje, příspěvek 1,30 Kč na 1 obyvatele města a rok.

 

48/03

Digitálně technická mapa – seznámila se se stavem zpracování, otázka využívání městem – nutno zajistit software (cca 60 tis. Kč), aktualizaci map (cca 20-30  tis.Kč ročně), zapracování ostatních sítí, získání dat Katastrálního úřadu – bezplatné poskytování dat.

Pověřuje místostarostu projednáním na Katastrálním úřadu.

 

49/03

K usn. 232/02 – informace o jednání s p. Chlebou z F-LINE ve věci pronájmu hasičského auta, návrhy na úpravu smlouvy formou dodatku (ukončení smlouvy, předání vozidla, neměnnost ceny, doklad o pojištění).

 

50/03

K usn. 4/03 – informace o dopisu ministra vnitra – příslib navýšení o 6 pracovníků obvodního oddělení Policie ČR od r. 2004 a zajištění stálé služby na oddělení.

 

51/03

a) Informace o rozhodnutí KÚ Liberec o přestěhování ÚSP Lindava do areálu Dětské léčebny Cvikov. Námět pro zastupitele – co bude s objektem po uvolnění, zajištění stravování ZŠ a MŠ.

b) Rada doporučuje Službám města Cvikova  přehodnocení nájemní smlouvy mezi SMC a ÚSP – bezplatný pronájem.

 

52/03

Souhlasí  se zadáním zpracování projektu na budovu MěÚ – zpracování stávajícího stavu a návrhu řešení úprav.

 

53/03

Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Mařenice na výkon sociálně právní ochrany dětí – výkon státní správy bezplatně.

 

54/03

Byty:

a) Souhlasí s přidělením bytu 1+2 v Mánesově ul. Cvikov manželům Koštejnovým, bytem Cvikov, Smetanova ul. 91. 

b) Souhlasí s přidělením bytu 1+0 v Palackého ul. Cvikov sl. Sommerové Blance, bytem Česká Lípa

c) Souhlasí s přidělením bytu v čp. 339 Dělnická ul. p. Dražkovičovi Jánovi (změna podnájmu na nájem)

d) Vzala na vědomí písemné potvrzení p. Šindeláře o odstoupení požadavku na prodej bytu 1+3

 

55/03

Program prevence kriminality – informace z jednání na MV Praha – města do 10 tis.obyvatel – projekt programu prevence  do 4.4. 2003 – spoluúčast financování městem – dotace cca 90 %.

Program zpracuje místostarosta JUDr.Švehla.

 

Dále rada :

         vzala na vědomí dopis žákovské samosprávy ZŠ a MŠ Cvikov na vybudování skeat. hřiště

         uděluje výjimku z vyhlášky města – prodloužení hudební produkce do 03.00 hodin při konání plesu města

         nesouhlasí se zakoupením mapového průvodce á l7,- Kč od firmy Compakt

         vzala na vědomí konání jednání s ředitelstvím Dálnic a silnic a KÚ dne 6.3. 2003

         vzala na vědomí žádost p. Kulíka z Varnsdorfu ve věci prodeje pozemku, trvá na ceně 20,- Kč za m2

        vzala na vědomí žádost občanů z čp.178,179 ve věci vyhrazeného parkování – možnost zrušení vyhrazeného parkování, udělat rezervaci pro trvale bydlící, vyhrazené parkování pouze pro ZTP

         nesouhlasí s poskytnutím příspěvku Svazu včelařů

 

                      JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr.Ivo Čeřovský

                       místostarosta města                                    starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky