• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. RaM 27.března 2007

Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března  2007

 

86/07

Kalvárie – pozemky, objekty ve vlastnictví města, zapsáno jako kulturní památka. Rada projednala potřebu základní údržby - nátěr a oprava laviček a zábradlí, vyčištění areálu, pravidelné sekání trávy - bude projednáno se SMC.

Otázka stavu kaple a jednotlivých zastavení – projednat s firmou Obnova památek – památky Severních Čech p. Školou  o možnosti zpracování projektu a žádosti o dotaci.

Otázka prořezání stromů – projedná referent životního prostředí. (5 pro, 2 nepřítomni)

88/07

Prodej č.p. 256  Nábřežní ulice Cvikov II – otevírání obálek . Došla 1 nabídka  č.j. MUC 878/2007 – zájemce Milan Hoky, stavební firma Šluknovská 2878 Česká Lípa. Vzhledem k tomu, že nabídka nesplňovala podmínky zadání v ceně objektu,  rada zamítá žádost.(5 pro 2 nepřítomni) 

89/07

Doplnění komisí rady města

a)      rada jmenuje p.  Jiřího Tichého členem komise rozvoje

b)      rada jmenuje p. Pavlínu Cyrusovou členkou sboru pro občanské záležitosti

(5 pro 2 nepřítomni)

90/07

Schvaluje Domovní řád Domu s pečovatelskou službou Cvikov včetně změny čl. 6  - jednosměnný provoz do 1.9. 2007,  dvousměnný provoz od 1.9.2007 . (6 pro, 1 nepřítomen)

91/07

Souhlasí s pověřením p. Pavlíny Cyrusové k řízení služebního vozidla v souvislosti s výkonem pečovatelské služby. (6 pro, 1 nepřítomen)

93/07

Bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na fotbalové hřiště – potřeba zpracování projektu (sedlová střecha, kuchyň, jídelna, okna), spoluúčast města na projekt  5O tis. Kč, z dotace 145 tis. Kč. Na příštím jednání rady bude předložena smlouva s nabídkou na zpracování od Ing. Kubáta za smluvní cenu. (6 pro, 1 nepřítomen)

94/07

Rekonstrukce objektu sokolovny - rada souhlasí s provedením poptávkového řízení na zpracování projektu (6 pro, 1 nepřítomen)

95/07

Souhlasí s nabídkou firmy Consulting s.r.o  Dr. Hendrych na vymáhání pohledávek města

(4 % z uhrazených částek). Rada ukládá starostovi města sepsat mandátní smlouvu na vymáhání  stávajících 17 pokut uložených Městskou policií a 9 pohledávek na nájemném u bytů města. Podle úspěšnosti vymáhání těchto pohledávek bude předložen radě a ZM návrh na uzavření smlouvy uvedenou firmou na vymáhání veškerých pohledávek města. (6 pro, 1 nepřítomen).

96/07

Souhlasí s umístěním informačního ukazatele okamžité rychlosti automobilů v místě u bývalého pivovaru na základě bezplatného zapůjčení měřící techniky do 5.5. 2007. Rada doporučuje ZM zakoupení uvedeného zařízení ukazatele okamžité rychlosti typu GEM CDU 2605 Light za nabízenou cenu 49 tis. Kč bez DPH.  (5 pro, 2 nepřítomni).

97/07

Doporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 1261/14 v lokalitě ulice Československé armády, k.ú. Cvikov,  na výstavbu rodinného domu p. Vitězslavovi Neumannovi, Rumburských hrdinů 745, Nový Bor. (odstoupení od koupě pozemku p. Žemličky). (5 pro, 2 nepřítomni)

98/07

Souhlasí s uzavřením Mateřské školy Sídliště v době 16.7. 2007 – 12.8. 2007 a Mateřské školy Jiráskova v době od 23.7. 2007 do 19.8. 2007. (5 pro 2 nepřítomni)

 101/07

Souhlasí se zadáním vypracování realizační dokumentace světleného přechodu pro chodce u autobusového nádraží a synchronizace s ostatními světelnými signalizačními přechody ve Cvikově firmě Signalbau HUBER CZ s.r.o , Pod Višňovskou 1661/37  Praha 4 za částku 59500,- Kč včetně DPH dle nabídky  „Přechod pro chodce na sílnici I/13 u autobusového nádraží Cvikov“. Termín 30.4. 2007 (5 pro, 2 nepřítomni)

102/07

Schválila grafický návrh na turistickou známku města Cvikova – výběr návrhu p. Beránka ml.. (5 pro 2 nepřítomni)

 

Dále rada projednala   a

 

 - vzala na vědomí informaci o akcích Svazu protifašistických bojovníků ve Cvikově   - 6. května 2007 k památníku v parku „Cesta svobody“, 11. listopadu 2007 – na Kalvárii  „Křížová cesta – Den válečných veteránů“

- odkládá na příští zasedání posouzení otázky dalšího prodeje objektu č. p. 256 Nábřežní ul. (5 pro, 2 nepřítomni) 

- bere  na vědomí ukončení podnájemní smlouvy mezi Lucií Máslikovou a nájemcem Evou Páleníkovou  

- bere na vědomí oznámení České pošty o změně pracovní doby pošty ve Cvikově od 1.5. 2007  následovně:  8.00 – 11.00 , 13.00 – 17.00  .

 - odkládá nabídku na převod pozemků od Státního statku Bílý Kostel po projednání v komisi rozvoje

 

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

místostarosta města                                    starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky