• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. RaM 3.dubna 2001

Usnesení Rady města Cvikov ze 7. schůze dne 3. dubna 2001

 

72/01

– Souhlasí s návrhem řešení RZS, LSPP  - materiál  pro zastupitelstvo

 

73/01

– Schválila změnu pracovní doby MěÚ Cvikov – Po a St.  7.30-l7.00,Út. a Čt. 7.00-       15.00, Pá. 7.00 – 14.30 , včetně stanovení přestávek dle ZP.                                                                           

 

74/01

– Souhlasí s umístění sloupu tel. Přípojky na pozemku města pro Český telecom

   v Havlíčkově ul. Cvikov

 

75/01

– Projednala žádost o prodej a pronájem pozemku –

-         prodej p.č. 2l58/3 v  k.ú. Lindava  p. A. Šinkové

-         prodej p.č. 3783/l  v k.ú. Cvikov Sev.vodárenské společnosti

-         prodej p.č. 3783/5 v k.ú. Cvikov  Povodí Ohře

-         pronájem pozemku u čp. 54l v Mánesově ul. manž .Pýchovým  –   zahrádka

 

76/01

– Vzala na vědomí stížnost p.Průši na předsedkyni a komisi k řešení přestupků  a odpověď starosty města na stížnost . Stížnost posouzena jako neoprávněná.

 

77/01

– Souhlasí s použitím spisů přestupkového řízení p.Průši pro jednání České advokátní komory v souvislosti  s podáním stížnosti na JUDR.Paulovou k tomuto orgánu.

 

78/01

– Souhlasí se stanovením způsobu úhrady nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ne zpětně 1 měsíc, ale v daném měsíci a využitím přeplatků za služby za r.2000 k tomuto účelu. Doporučuje řádné informování nájemníků a vlastníků.

 

79/01

– Vzala na vědomí řešení stížnosti p.Kořánové na užívání bytu v č.p. 13 Kollárova ul. Cvikov.

Vyjádřila předběžný souhlas s výměnou bytu mezi p.Kořánovou a p.Gedeonem. Podání návrhu o vydání předběžného opatření u Okresního soudu a žádost u OKÚ Č.Lípa na nařízení výkonu rozhodnutí k odstranění závad majitelem sousedního objektu, který zapřičiňuje podmáčení objektu města.

 

80/01

– Souhlasí s připojením p.Jar.Mareše k metropolitní internetové síti města za jednorázový poplatek 2 tis.Kč.

 

81/01

– Souhlasí s prodloužením licence na provozování autobusové dopravy linka ÚL-Pec p.Sn.

 

82/01

– Pozastavuje žádost p.Loubka o finanční příspěvek na činnost sportovního oddílu Cyklorenova – na příští zasedání připravit materiál,včetně vyjádření finančního odboru.

 

83/01

– Vzala na vědomí informaci OKÚ RŽP o renovaci turistických stezek včetně studánky v Martinové údolí Cvikov.

 

84/01

– usn. RM  66/Ol – městská policie – rada souhlasí v souvislosti se záměrem zakoupení pušky na narkotizační střely s vysláním p.Beránka a p.Houžvičky na školení k získání zkoušek k jejímu používání a souhlasí s použitím soukromého vozidla .

 

85/01

– Souhlasí se stanovením koeficientu růstu nájemného Ki  1,04 tj. v souladu s cenovým výměrem Ministerstva financí ČR a zákonem.

 

 

                        Petr  Kořínek                          Jaroslav Hanzlíček

                 Místostarosta města                       Starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky