• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. RaM 5.dubna 2011

Usnesení  7. schůze Rady města Cvikova 5. dubna 2011

účast:  6 členů, 1 omluven Ing. Dostál

146/11
Doporučuje  ZM schválit  ceny pozemků města určených k prodeji dle nových podmínek.
(6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

147/11
Doporučuje ZM schválit podpis  Smlouvy o  spolupráci s Léčebnou respiračních nemocí Cvikov, p.o. ,  pro krizové situace (případná evakuace) a jmenovat tiskovou mluvčí pro tyto krizové situace p. Lucii  Kolbabovou. (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

148/11
Doporučuje ZM pověřit  JUDr. Jaroslava Švehlu, místostarostu města, zastupováním města  na Valné hromadě  SVS a.s. Teplice  dne 2.6. 2011. (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

149/11
Doporučuje uzavření a podpis  smlouvy na opravu litinového kříže s podstavcem u silnice I/13 s restaurátorem p.Žákem, poničeného při havárii vozidla, v celkové výši 54000,- Kč. (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

150/11
Projednala žádost  Osadního výboru Trávník-Naděje o instalaci zrcadla v obci Trávník u kapličky k zajištění bezpečnosti výjezdu vozidel na silnici III. třídy a  ukládá Službám města Cvikov provést nákup a instalaci dle návrhu. (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

151/11
Rada projednala návrhy ve věci pronájmů pozemků města a  

a)    Bere na vědomí ukončení nájmu p.p.č. 997/1 část 124 m˛ z celkové výměry 1398 m˛ v k.ú.     Cvikov  ke dni 30.04.2011žadatel-nájemce: ČERNÝ Ondřej , NS č. 0326,  účel: zahrada     (důvod ukončení = odstěhování)

b)          Schvaluje ukončení nájmu  z důvodu převodu nájmu na syna :  VŠETEČKA  Aleš, Česká Lípa
    p.p.č. 146/1 část 981 m˛ z celkové výměry 1301 m˛ v k.ú. Lindava  ke dni 30.04.2011
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
    p.p.č. 138 část 70 m˛ z celkové výměry 201 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území
žadatel-nájemce: VŠETEČKA Jaroslav , NS č. 0005, účel: ostatní plocha
(6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

c)     Bere na vědomí  ukončení nájmu pozemku p.p.č. 1005/11 část 100 m˛ z celkové výměry 468     m˛ v k.ú. Cvikov, KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, z důvodu úmrtí nájemce     p.Bartošové .

152/11
Schvaluje vyvěšení  záměru  obce pronajmout pozemek

a)    p.p.č. 146/1 část 981 m˛ z celkové výměry 1301 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny
    p.p.č. 138 část 70 m˛ z celkové výměry 201 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území, účel: ostatní plocha
    žadatel: VŠETEČKA Aleš, Česká Lípa
             (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)
            
b)       p.p.č. 445/1 o výměře 1142 m˛ p.p.č. 446-část o výměře 100 m2 (v prodloužení komunikace     442/3) v k.ú. Drnovec
            KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území,  účel: zahrada
    žadatel: VOTAVOVI Aleš a Denisa, Drnovec
    (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

153/11
Revokuje usnesení č. 313 ze dne 30.10.2007, kterým byl schválen  pronájem pozemku p.p.č. 453 a části p.p.č. 446 o celkové výměře 1310 m2 k.ú. Drnovec žadateli Lukáš GRILL, Cvikov, Drnovec 116; za účelem sekání trávy z důvodu, že nedošlo k uzavření nájemního vztahu . (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

154/11
Bere na vědomí protokol  MÚ-OŽP Nový Bor č.j. ŽP4 55/2011/48/J MUC-1444/2011 z jednání dne 31.03.2011 na p.p.č. 898/1 ostatní plocha-neplodná půda k.ú. Lindava, a to ve věci rozhodnutí v pochybnosti (zda se jedná o vodní plochu), a dále pak pročištění propustku pod místní komunikací p.p.č. 2196/3 v majetku města – termín do 30.04.2011 – zajistí stavební a investiční technik města.
(6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

155/11
Doporučuje ZM  projednat  žádost   p. Lohra   o  jmenování za člena Osadního výboru Lindava-Svitava. (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

156/11
Rada města  schvaluje hospodářské  výsledky příspěvkových organizací  za  rok  2010 a jejich rozdělení do fondů následovně:


Příspěvková
organizace

Náklady

Výnosy

Zisk/ztráta

Rozdělení do fondů

Odměn

Rezervní

DDM Cvikováček

2 962 387,79

3 029 550,76

+ 67 162,97

20 000,00

47 162,97

ZŠ a MŠ Cvikov

20 516 385,25

20 991 327,36

+ 474 942,11

300 000,00

174 942,11

MŠ Jiráskova Cvikov

5 221 140,54

5 234 248,43

+ 13 107,89

6 000,00

7 107,89

MŠ Sídliště Cvikov

3 408 296,91

3 650 796,45

+ 242 499,54

4 000,00

238 499,54

ZUŠ Cvikov

2 188 177,05

2 163 313,61

- 24 863,44

0

pokrytí z RF

MKS Cvikov

3 451 265,79

3 576 511,56

+125 245,77

20 000,00

105 245,77

Celkem

37 747 653,33

38 645 748,17

+ 898 094,84

350 000,00

548 094,84

(6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

157/11
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Cvikov a ČEZ Distribuce  a.s. číslo IV-12-4009112/VB07 na právo strpení umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby CL Cvikov Žitavská ul. – Rozšíření kabelové sítě NN na p.p.č. 3179, 3182/1, 3186/2 a 3737 v  kú Cvikov. Jedná se o uložení kabelu v délce 140 m a osazení 3 ks pojistkových pilířů. Jednorázová úhrada 6 000,-Kč s DPH.  (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

158/11
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav kabelového vedení NN na p.p.č.3737 v kú Cvikov (ost.plocha, ost.komunikace) pro RD čp.370 na st.p.č. 757 v kú Cvikov (vlastník Jindřich Žák). (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

159/11
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene číslo 18/2011/Z-36200 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic  ČR, Liberec, Stavokombinát Invest s.r.o Liberec  a městem Cvikov na stavbu clonového nasvícení přechodu pro chodce v rámci stavby „Prodejna potravin – market“ na p.p.č.3829 v kú Cvikov. (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

160/11
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav elektro a vodovodní přípojky na p.p.č.568/6 (ost.plocha, manipulační plocha) a 568/3 (ost.plocha, ost.komunikace) v kú Drnovec pro novostavbu RD na p.p.č.76/1 v kú Drnovec (vlastník Dagmar Černá). (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

161/11
K usn. rady č. 123/11 - žádost p. Leschingera majitele domu č.p. 237   o protipovodňové opatření na pozemku města p.č. 466/2 v k.ú. Cvikov : bere na vědomí informaci stavebního a investičního technika města:   vykácení náletu a stromů provedou Služby města Cvikova, protipovodňový val  Povodí Ohře. (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

162/11
Doporučuje ZM schválení nabídky firmy STRABAG Praha  na dokončení úpravy povrchu místní komunikace v části od Severu k odbočce do Nemocniční ulice v celkové hodnotě 489 tis.Kč s DPH.  (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

163/11
Schvaluje úhradu za provedené stavební úpravy  dle smlouvy s městem v bytu č. 3  v č.p. 569 Martinovo údolí Cvikov II z důvodu ukončení nájmu bytu s  p. Jiřinou Sýkorovou, ve výši 22 390,-Kč. Tato částka bude požadována k úhradě při prodeji bytu.. (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

164/11
Projednala žádost paní Lidušky Janouškové,bytem Cvikov  ve věci opravy zdi u bývalého letního kina , žádost bere na vědomí s tím, že bude projednána ředitelkou  MKS Cvikov, Služeb města Cvikova a stavebního a investičního technika  v rámci  přípravy rekonstrukce areálu bývalého letního kina  a na základě zpracované studie řešení uvedené lokality . Vzhledem k zajištění bezpečnosti uživatelů přilehlých pozemků  doporučuje provedení opravy (případně výstavby nové zdi) v souladu se studií. (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

165/11
Schvaluje přidělení – pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou Cvikov – byt č. 14 paní  Pavle Ernekrové,bytem Cvikov, byt č. 3 panu Bohuslavovi Havlíčkovi, bytem Cvikov. Oba nájmy od 1.5.2011. (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

Dále rada projednala a přijala toto opatření

-    zamítla návrh ředitelky příspěvkové organizace  MKS Cvikov na mimořádnou odměnu  (5 pro, 0 proti,1 zdržel, 1 nepřítomen)
 
-    bere na vědomí informaci starostky města   -  Sdružení obcí libereckého kraje   podalo žádost o řešení povodňových škod na ministerstvo. Starostka podepsala žádost za město Cvikov
 
-    bere na vědomí informaci o termínu výběrového řízení na dodavatele akce „rekonstrukce rybníku Internát „  19.4.2011  ve 14,00 hodin

-    bere na vědomí informaci o termínu výběrového řízení na dodavatele akce „zateplení školy“ dne 3.5.2011 ve 14,00 hodin

-    bere na vědomí informaci o zájmu firmy LTA Melzer s.r.o  Praha  na výstavbu výrobních hal  v k.ú. Cvikov  na pozemcích vlastníků A. Eiseltové a M. Krchova, p.č. 805/1,805/2,1015 a 859 , výměra cca 10 000 m2

-    souhlasí s umístěním cedule „Zákaz vstupu pro veřejnost“ na hřiště  u školní budovy ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov v Nerudově ulici. (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

-    bere na vědomí informaci o zájmu  Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o. , o pozemky města  pro výstavbu 2 dvojdomků, v lokalitě  za Svazarmem a ulici Kollárova

-    bere na vědomí informaci -  TURISTICKÝ VLÁČEK OYBIN-CVIKOV  bude jezdit zdarma v době letních prázdnin  - vždy v sobotu, další informace pro zájemce budou zpracovány a upřesněny  v reklamním plakátu


        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky