• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. RaM 6.dubna 2004

Informace z jednání  Rady města Cvikova 7. schůze dne 6. dubna  2004

 

67/04

K usn. rady č. 37/04 – kotelna – zájem p. Buršíka na využití objektu pro autodílnu, cena 400 Kč za 1 m2, otázka možného hluku, rada doporučuje zařadit na jednání ZM 29.4. 2004.

6 pro, 1 nepřítomen 

68/04

K usn. rady č. 41/04 -  projednala otázku pronájmu pozemků a objektu pro s.r.o SMC – 400 Kč za 1 m2 (zápočet nákladů na rekonstrukci kanceláří), pozemek 1,50 za m2 (mimo sběrového dvora, který provozuje město) -  6 pro ,1 nepřítomen

69/04

K usn. rady č.50/04 – prověření nákladů na prodloužení vodovodu v Mánesově ulici – jednání s SVS, náklady prověřeny, nejnižší náklad 600 tis. – v rozpočtu 200 tis.Kč –  přesunout akci na rok 2005. 7 pro

71/04

Projednala žádost p.Říhy  na přestěhování zastávky autobusu  v Komenského ulici z důvodu poškozování plotu - rada nesouhlasí s přestěhováním.  7 pro

72/04

Projednala žádost p. Říhy na povolení výsadby živého plotu z tují. Po provedené prohlídce  vzhledem k stávajícímu stavu řešení oplocení rada nedoporučuje výsadbu živého plotu.  6 pro, 1 nepřítomen

73/04

Projednala žádost firmy BD Systém – odkoupení  stodoly  k demolici – p.č. 644 k.ú. Cvikov – v areálu delty, po prohlídce objektu – rada doporučuje demolici objektu dle návrhu, tj. bezplatně, včetně likvidace a úklidu materiálu a urovnání terénu. 6 pro  1 nepřítomen

75/04

Uzavírání  smluv na pronájem od města na nebytové prostory a pozemky – smlouvy na dobu neurčitou, výpovědní lhůta  3 měsíce.7 pro  

76/04

Podmínky pro zařazení do seznamu  žadatelů o byt  - stanovení podmínky pro nezařazení žádosti do seznamu žadatelů v případě, kdy žadatel je „dlužník města“ (nájem,služby,správní a  místní poplatky, pokuty, nedoplatky a  jiné pohledávky vůči městu ). 7 pro

77/04

Souhlasí s výměnou bytů mezi p. Zsigovou Jiřinou, č.p. 542, Mánesova ulice Cvikov a Kytýrovou Miluší, č.p. 541, Mánesova ulice Cvikov. Souhlas s výměnou v případě, že nejsou dlužníci města. 7 pro

78/04

Souhlasí s podnájmem bytu p. Páleníkové Evy, B.Němcové č.p. 178 Cvikov, byt č. 10  - sl. Máslíkové Lucii, bytem Cvikov. Souhlas s podnájem po vyrovnání dlužné částky za nájem bytu a služby a v případě, že nejsou  dlužníky města.  7 pro

79/04

Vzala na vědomí nabídku na převod pozemků ve Cvikově  Martinovo údolí – nabídka Krajského úřadu  - starosta vstoupí v jednání k zjištění podmínek převodu. 7 pro

80/04

Projednala žádost o výjimku v počtu dětí příspěvkové organizace Mateřská škola Jiráskova ulice  Cvikov a souhlasí s počtem na třídu  25 dětí.  7 pro

81/04

Souhlasí s provedením změny jízdního řádu – autobus nová linka Cvikov Česká Lípa – spojení pro zaměstnance  Packardu, zařazení jako linky ČSAD, výhodné i pro ostatní občany  7 pro

82/04

Vzala na vědomí informaci – přehled jednotlivých dlužníků města za prodeje pozemků, domů a bytů s tím, že bude provedena výzva k úhradě do 1 měsíce, dále pak další opatření (plnění splátkového kalendáře, uplatnění exekuce u okresního soudu, návrh na zrušení kupní smlouvy). 7 pro

83/04

Nepřijala nabídku na odkoupení domu čp. 206 ul. Průjezd Cvikov.   7 pro

85/04

Zápis kontrolního výboru o provedené kontrole vyúčtování a hospodaření s finančními příspěvky města na činnost v roce 2003, zajištění systému vnitřní kontroly MěÚ a příspěvkových organizací, činnost finančního výboru. Zápis bude předložen ZM .

86/04

Vzala na vědomí předložené protokoly stavebního technika o stavu vybraných domů města a požadavky na stavební úpravy a údržbu bytu v č.p. 202, 339, 38 a souhlasí s návrhem starosty města na provedení schůzky zástupců SMC a správy bytů, stavebního technika  a  stanovení plánu oprav domů a údržby bytů, návrhů na prodeje domů. Schůzka dne 14.4. 2004. 7 pro

 

Dále rada projednala a přijala toto opatření: 

- žádost o přehodnocení stanoviska rady k prodloužení hudebních produkcí v provozovně Radnice  Cvikov bude projednána na jednání rady 20.4. 04  7 pro

- vzala na vědomí informaci starosty o podepsání smlouvy na pronájem chatek od Pionýrské skupiny – ing. Rychtařík – zástupce PS Výři – dohoda s DDM Cvikováček na dobu určitou do 31.12. 2020,  nájemné 30 tis. za kalendářní rok

- věžní hodiny na kostele – otázka údržby – město dalo příspěvek na zprovoznění, další údržba by měla být na vlastníkovi – automatické natahování, záruka 3 roky, návrh smlouvy na údržbu  cena 3800 ročně bude předána k zajištění panu farářovi .  7 pro 

- místostarosta podal informaci – Mistrovství republiky veteránů na Běhu Cvikovem – požádáno o grant – 50 tis. z Krajského úřadu

- vzala na vědomí informaci o členění nákladů a výnosů na chatky

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky