• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. RaM 7.dubna 2009

Informace z 7. schůze  Rady města Cvikov dne 7. dubna  2009

 

Účast : 6 členů  ze 7 členů rady ,   1 omluven p. Jirák

 

 

109/09

Prodej domu č.p. 242 Lindava –  dle usnesení zastupitelstva  - obálková metoda - 2 zájemci, minimální podání 1500 tis. Kč, prodej nejvyšší nabídce.  Návrhy předány přímo na jednání rady. 

Rada schvaluje prodej  p. Vránovi, bytem Cvikov, pro účely truhlárny, cena 1 812 tis.Kč.

(6 pro)

 

110/09

Bere na vědomí informaci o výsledku  prošetření podnětu p. Mareše na činnost firmy Biochov  z odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor – podnět na znečišťování a poškozování životního prostředí byl neopodstatněný. (6 pro)

 

111/09

Schvaluje prodloužení pronájmu části pozemku p.č. 666/9 o výměře 30 m2 v  k.ú. Cvikov  p. Miloslavovi Sochůrkovi, bytem Česká Lípa, pro umístění prodejního stánku , na dobu neurčitou, úhrada dle platné vyhlášky o místních poplatcích  50,- Kč/den, tj. 18 250,- Kč ročně. (6 pro)

 

112/09

Nedoporučuje ZM schválit převod pozemků p.č. 2933/8 a 2905/3 v k.ú Cvikov, včetně případného postoupení restitučního nároku,  do majetku města  ,  v lokalitě pod Zeleným vrchem, dle nabídky p. Waltera, vzhledem k nevýhodné nabídce Státního statku Bílý Kostel v případě žádosti města  o převod pozemků  na město. (6 pro)

 

113/09

Rada doporučuje ZM schválit nabytí pozemku p.č. 3111/19 o výměře 303 m2 v k.ú. Cvikov od Státního statku Bílý Kostel za účelem scelení pozemků . (6 pro)

 

 

115/09

Rada souhlasí se zadáním zpracování energetických analýz  12 objektů  města  (výdaj 47 tis. Kč)  firmě IPP Polná. (6 pro)

 

 

116/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí  na zřízení věcného břemene na pozemcích města  s firmou INPOS – projekt  s.r.o Liberec

-         zřízení plyn. přípojky k rod. domu č.p.103 Jiráskova ul. Cvikov  za úplatu 1000,- Kč

-         zřízení plyn. přípojky k rod.domu č.p. 89 Jiráskova ul. Cvikov  za úplatu 1000,- Kč

(6 pro)

 

 

117/09

Doporučuje ZM schválit změnu vyhlášky  č. 1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí  (zrušení čl. 1  - koeficient 1,5 ). Předložení vyhlášky  do 2.6.2009,  předložení ke schválení ZM  v měsíci červnu , změna daně od r. 2010.

( 6 pro)

 

118/09

Bere na vědomí přehled příjmů  města  za 1.čtvrtletí 2009.

 

119/09

Souhlasí s prodloužením lhůty pro realizaci prodeje pozemků p.č. 552, 755/1,756/3 v k.ú. Cvikov , kupující Alena a Pavel Sopkuliakovi,bytem Svor.

 

120/09

Souhlasí s podáním žádosti  o byt p. Tancošové  a zařazením  žádosti do pořadníku. (6 pro)

 

121/09

Bere na vědomí žádost rod. Onderčinových, bytem Cvikov,  o pronájem bezbariérového bytu z důvodu zdravotního postižení. Rada souhlasí s přednostním přidělením po uvolnění  vhodného bytu . (6 pro)

 

122/09

Nesouhlasí s poskytnutím příspěvku p. J. Klemperovi pro vydání kiny o velkovévodkyni Toskánské. Nabídka prodeje knihy na Infocentru. (6 pro)

 

 

Dále rada projednala:

 

-         žádost o plynofikaci v části ulice Československé armády  bude předána k vyjádření do komise rozvoje

-         bere na vědomí soupis ekonomických činností spojených s registrací města k platbě DPH.

 

 

 

            JUDr. Jaroslav Švehla                         Mgr. Ivo Čeřovský

            místostarosta města                                 starosta města 

 


↑ jdi na obsah stránky