• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. ZaM 23.června 2011

Usnesení z 7.zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne  23.června 2011

přítomno:           17 členů zastupitelstva       
omluveno:  4  (Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný, p.Jirák, Mgr. Krafková

1/
Zastupitelstvo města Cvikov  projednalo prodeje bytových jednotek a schvaluje prodej bytových jednotek :

A) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 159, Boženy Němcové, Cvikov I, Cvikov, objektu-jiné stavby na st.p.č. 65 a pozemcích st.p.č. 65, st.p.č. 66, p.p.č. 3929, p.p.č. 123 a p.p.č. 118/1 v k.ú. Cvikov (vč. venkovních úprav, septiku a porostů) s předkupním právem města          na  5 let
BJ č. 159/2
žadatel: KUBATOVI Jaroslav a Věra, Cvikov (spoluvlastnický podíl 767/7196)
za cenu: 116.811 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.487 Kč

B) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 303 a 569, Martinovo údolí, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1102 a 1103 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let a s převodem užívacího práva Služeb města Cvikova s.r.o. (nájemní smlouva ze dne 30.04.2010)
BJ č. 303/9
žadatel: MORAVCOVÁ Věra  (dcera nájemce Jaroslavy Kubátové), Cvikov (spoluvlast.podíl 256/6626)
za cenu: 76.086 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.734 Kč

C) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 542 a 543, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektů-jiné stavby na st.p.č. 1133, 1134 a pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133, 1134 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let
BJ č. 543/201
žadatel: PERSONOVI FRANTIŠEK A HELENA (dcera s manželem nájemce: Heleny Ságnerová), Cvikov (spoluvlastnický podíl 620/8087)
za cenu: 104.295 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.465 Kč

D) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy č.p. 546 a 547 Cvikov Cvikov II – Mánesova a pozemcích st.p.č. 1051/1,2 a p.p.č. 1008/4 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na dobu 5 let
BJ č. 547/5
žadatel: HANUŠOVI Stanislav a Marie, Cvikov (spoluvlastnický podíl 558/10108)
za cenu: 88.677 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč

E) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 327, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 377 a p.p.č. 62/23 v k.ú. Lindava s předkupním právem města na 5 let
- pozemkem p.p.č. 62/23 vedení kanalizačního potrubí pro čp. 327
- vodárna/stavba bez čp/če tech.vyb. na st.p.č. 426 v k.ú. Lindava ve vlastnictví města, vybavení např. čerpadlo-elektrika a servis hradí město, vodné řešeno v mandátní smlouvě
BJ č. 327/2
žadatel: BARCÍK Emil, Lindava (spoluvlastnický podíl 712/3316)
za cenu: 160.304 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč

F) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 328, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 379 a p.p.č. 62/22 v k.ú. Lindava s předkupním právem města na 5 let
- vodárna/stavba bez čp/če tech.vyb. na st.p.č. 426 v k.ú. Lindava ve vlastnictví města, vybavení např. čerpadlo-elektrika a servis hradí město, vodné řešeno v mandátní smlouvě
BJ č. 328/1
žadatel: LAZÁROVÁ Barbora, Lindava (spoluvlastnický podíl 310/3325)
za cenu: 74.831 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč

hlasování bod A) – F)   17 pro, 0 proti, 0 zdržel

2/
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami (na dobu 5 let: nelze využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům nebo pronajímat, nelze převádět ve prospěch třetí osoby;  převod ve veřejném zájmu, užití pouze k účelu komunikace)
p.p.č. 2124/2 o výměře 86 m˛ k.ú. Lindava /odděleno z p.p.č.2124 dle GP č. 467-296/2010 převod schválen ZM dne 27.06.2007 usn.č. 3/c)1)/
KN: ostatní plocha-jiná plocha; ÚP: komunikace (místní komunikace obslužná)
bezúplatný převod od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
účel: část přístupové komunikace k lindavskému vrtu
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel

3/
Zastupitelstvo města schvaluje

A)  prodej objektů :
- čp. 56, Cvikov I - Pivovarská na st.p.č.147 vč. souvisejících pozemků  
- čp.. 105, Cvikov I - Komenského na st.p.č.78 vč. souvisejících pozemků
- čp. 295 Cvikov I - Komenského na st.p.č.75/2 vč. souvisejících pozemků
- čp. 354 Cvikov II - Komenského na st.p.č.706 vč. souvisejících pozemků
- čp. 84 Cvikov I - Jiráskova na st.p.č. 109/1 vč. souvisejících pozemků
- čp. 30 Cvikov II - Pivovarská na st.p.č. 639/1 (pouze objekt, pozemek není města)
- stavba technického vybavení bez čp/če na st.p.č. 1465 k.ú. Cvikov vč. pozemku
- jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 170 k.ú. Lindava vč. pozemku

B)  způsob prodeje – doplnění pravidel pro prodej :
cena dle odhadu, závazek kupujícího k  provedení stavebních úprav – fasády a pod., do 3 let (sankce za nesplnění závazku 300 tis. Kč). Prodej přednostně nájemcům (i podílem) za cenu dle znaleckého posudku, v případě nezájmu prodej obálkovou metodou .
hlasování k bodu A) a B): 11 pro, 1 proti p. Kořínek, 5 zdrželi: Ing. Vojtěch D., p.Vojtěch M., p. Stejskal, p.Schindler, p.Hanzlíček

4/
Schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu.
hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen JUDr. Švehla

5/
Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 bez výhrad. hlasování : 15 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni JUDr.Švehla, p.Vojtěch M.

6/
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru města  a uzavření smlouvy s Českou spořitelnou a.s. Praha 4 ve výši 20 milionů Kč. hlasování: 17 pro, 0 proti,0 zdržel

7/
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy na opravu komunikace  části ul. Ústavní  s firmou Strabag a.s. Liberec  v hodnotě díla  488 244,- Kč včetně DPH.
hlasování: 14 pro, 0 proti, 3 zdrželi Ing. Vojtěch D. p.Vojtěch M., p. Stejskal

8/1
Zastupitelstvo města bere na vědomí  informaci o ceně pro záměr prodeje MKK a pověřuje radu města zpracováním návrhu způsobu  a podmínek prodeje.
hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 zdržel Ing. Hokr, 1 nepřítomen p.Kořínek

8/2
Zastupitelstvo města  bere na vědomí informaci  o záměru navázání spolupráce s obcí Zwickau v SRN

8/3
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí informace k územnímu plánu města -  změna č. 3

8/4
Zastupitelstvo města schvaluje odpis majetku města dle návrh v hodnotě skupina  021 0200 - 42.204,- Kč , skupina  022 0300 - 410.525,- Kč.hlasování: 17 pro, 0 proti,0 zdržel

8/5
Zastupitelstvo města  schvaluje ukončení projektové přípravy  a pozastavení akce kanalizace místní části Drnovec  (prodlužování platnosti územního rozhodnutí) .
hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 zdržel p. Neckař

            
        JUDr Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky