• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. ZaM 26.června 2003

Usnesení  ze  7. zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne  26. června 2003

 

1) Zastupitelstvo města schvaluje úplné znění zakladatelského dokumentu spol. s r.o. Služby města Cvikov.

 

2) Zastupitelstvo města souhlasí s celoročním hospodařením města Cvikov za rok 2002 bez výhrad.

Rozdělení hospodářského výsledku města :

79 733,8 Kč … vrácení nevyčerpané dotace za volby

180 000,- Kč … příděl do Sociálního fondu na rok 2003

437 966,5 Kč… ˝ z příjmů za prodej obytných domů a panelových bytů do Fondu rozvoje bydlení

1 160 464,11 Kč …převod do Fondu rozvoje a rezerv

Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací:

DDM Cvikováček: ztráta 4 926,06 Kč, ztráta převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Služby města Cvikova: zisk 965 710,- Kč, rozdělení ziskem z hospodářského výsledku roku 2002 o zdanění bude snižována ztráta z minulých let.

ZŠ a MŠ Cvikov: zisk 584 818,- Kč, rozdělení: 116 960,- Kč Fond odměn, 267 858,- Kč Rezervní fond, 200 000,- Kč odvod do rozpočtu města.

 

3) Zastupitelstvo města souhlasí s rozpočtovými změnami z fondu rozvoje a  rezerv :

245 tisíc Kč na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice

200 tisíc Kč na vybudování světelné signalizace u ZŠ

 

4) Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem  pozemků města

- p.č. 8 a 6  v k.ú. Drnovec,kupující  p. Irena Friedlová, bytem Cvikov, cena dle vyhlášky, účel zahrada

- část p.č. 549/1 o výměře 90 m2 v k.ú. Drnovec, cena dle vyhlášky, kupující manž. Lázničkovi, bytem Cvikov, účel zahrada u rod.domu

- část p.č.453/6 (dle zaměření) v k.ú. Trávník, kupující Mgr. Ludmila Kopačková, bytem Praha, cena 100,- Kč/m2 , účel vybudování septiku a zahrada

- část p.č. 453/6 (dle zaměření) v k.ú. Trávník, kupující MUDr. Robert Petr, bytem Praha, cena 100,- Kč/m2, účel zahrada

p.č. 751/9 v k.ú. Cvikov (lokalita Mart.údolí), kupující Šárka Hanušová, bytem Česká Kamenice, pro výstavbu RD, cena dle vyhlášky, smlouva o smlouvě budoucí kupní po kolaudaci RD

- část.p.č.2890/5 (dle zaměření) v k.ú. Cvikov, kupující manž. Langrovi, bytem Česká Lípa, cena dle vyhlášky, rozšíření zahrady u rod.domu

- p.č. 442/1 v k.ú. Lindava, kupující Radek Říha, bytem Lindava, cena dle vyhlášky,účel zahrada 

 

5) Zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem pozemků města

-         části p.č. 846/5 v k.ú.Cvikov, žadatel Olga Lisá-Vavříková

-         p.č. 466/3 v k.ú. Cvikov, žadatel Jan Černý a Eva Blábolilová

-         části p.č. 467/2 v k.ú. Cvikov, žadatel Martin Vondráček

-         části p.č. 467/2 v k.ú. Cvikov, žadatel Jan Urban

-         části p.č. 909/1 v k.ú. Cvikov, žadatel Jan Fiala

-         p.č. 3518/8 v k.ú. Cvikov, žadatel Milada Ledererová

-         p.č. 674/1 a část 670/2 v k.ú. Naděje, žadatel Zdeněk Peter

-         p.č. 961 v k.ú. Trávník, žadatel Eva Pfeifferová

-         p.č. 2472/2 v k.ú. Cvikov, žadatel Zdeněk Černý

-         část p.č. 1062 v k.ú. Trávník, žadatel Michal Bělohlávek

-         část. p.č. 666/9 v k.ú. Cvikov, žadatelka Gabriela Žáková

-         p.č. 443 v k.ú. Lindava, žadatel Radek Říha

 

6) Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemků do majetku města - odkoupení p.č. 16 o výměře 325 m2 v k.ú. Cvikov (pozemek u panelových domů v ul.B.Němcové), cena 20,- Kč, od Ladislava Kulíka, bytem Varnsdorf a Marie Kulíkové, bytem Česká Lípa.

 

7) Zastupitelstvo města doporučuje starostovi města vyvolat jednání ve věci získání objektů Oděvního učiliště Cvikov do majetku města po ukončení jeho činnosti.

 

8) Zastupitelstvo souhlasí se snížením prodejní ceny objektu bývalé kotelny sídliště na částku 200000,- a provedením nové nabídky k odprodeji.

 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření výběrové komise (rady města) pro posuzování nabídek a výběrových řízení o 1 zástupce volebních  stran -  ČSSD a KSČM.

 

10) Zastupitelstvo města bere na vědomí

-         zápisy kontrolního výboru

-         informaci o výsledku ankety k vyhrazenému parkování

-         prodej bytu č. 14, Cvikov, Sídliště 582 p. Dunovi a p. Botošové obálkovou metodou

 

11) Zastupitelstvo města žádá ředitele příspěvkové organizace DDM Cvikováček o předložení koncepce činnosti DDM po zániku PS v termínu do 15. října 2003.

 

12) Zastupitelstvo města ukládá

- radě města

a)     zajistit právní stanovisko k návrhu podmínek smluv o smlouvě budoucí kupní.

b)    zpracovat podmínky dalšího povolování vyhrazeného parkování

 - starostovi města

a)      připravit návrh revokace usnesení z 1. zasedání zastupitelstva města, kterým pověřuje  radu stanovením odměn neuvolněným členům zastupitelstva a připravit tyto návrhy na příští zasedání zastupitelstva

 

13) Zastupitelstvo města pozastavuje žádost p. Herclíka a p. Masarové o odprodej pozemku do stanovení nových podmínek smluv o smlouvě budoucí.

 

                JUDr. Jaroslav Švehla                                      Mgr. Ivo Čeřovský

                    místostarosta města                                          starosta města


↑ jdi na obsah stránky