• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

8. RaM 16.dubna 2002

Usnesení Rady města Cvikova z 8. schůze dne 16. dubna 2002

 

Kontrola usnesení :

12/02 – kniha 650 let – nadále sledovat zpracování, podklady předány, v dubnu autorská korektura

39/02  – zpracování projektu regenerace sídliště a půdní nástavba čp. 546, 547

bude podávána informace průběžně

26/02 – výběrové řízení na nákup nového automobilu pro MěÚ, obesláno 8 firem, potom vyhodnocení nabídek

34/02 – dořešení autobusu TJ Jiskra Cvikov, nechat posoudit způsob likvidace

bez č. 16. 3. 02  - připomínky na bezpečnost I/l3,retardéry Komenského,Nerudova

                           informace starosty o jednání ředitelem SÚS a DI

 

vyřazuje: 58/02, 54/02, 59/02, 64/02

na ZM: 51/02 , 55/02, 60/02, 61/02, 62/02, 63/02

 

 

65/02

Doporučuje ZM schválit rozbor hospodaření města za I. čtvrtletí 2002.

 

66/02

Jmenuje do funkce městského ekologa sl. Blanku Sommerovou.

 

67/02

Pověřuje starostu města zpracováním vyjádření ke stížnosti na střet zájmů v činnosti ředitele SMC p. Maděry  s tím, že nebylo zjištěn střet zájmů ani jiné porušení.

 

68/02

Vzala na vědomí informaci o potřebě zadání zpracování hydrogeologického průzkumu území pro rekonstrukci ČOV Cvikov, s tím, že bude projednáno po vydání územního rozhodnutí.

 

69/02

Souhlasí s přidělením bytu 1+1 čp.38 nám. Osvobození p. Blance Plhalové.

 

70/02

Vzala na vědomí odvolání manž. Barcíkových do rozhodnutí o udělení pokuty s tím, že o rozhodnutí přestupkové komise nelze rozhodovat v radě, odvolací orgán OkÚ.

 

71/02

Vzala na vědomí zařazení návrhu na novelizaci vyhlášek města o odpadu a o místním poplatku na jednání ZM. Na základě vyjádření OKÚ nedoporučuje změnu vyhlášek.

 

 

72/02

Vzala na vědomí Návrh souborného stanoviska města ke konceptu ÚP města, bez dalších připomínek. Materiál pro ZM.

 

73/02

Doporučuje ZM prodej pozemku města  p.č. 440/2 v k.ú.Drnovec p. Lukášovi Grillovi, ostatní pozemky nedoporučuje k odprodeji, pouze pronájem.

 

74/02

Doporučuje ZM navýšení rozpočtu Městské knihovny o 12 tis. Kč z FRR k zajištění dofinancování grantu programového zpracování  /přidělený grant  4O tis.Kč/.

 

75/02

Projednala žádost Dětské léčebny Cvikov o finanční pomoc k zajištění vybavení kuchyně a oprav sociálního zařízení, doporučuje možnost využití zařízení z bývalé kuchyně v DPS, v případě, že nevyhovuje, doporučuje poskytnutí dotace 11 tis.Kč

na zakoupení fritovací pánve.

 

76/02

Souhlasí s pronájmem nebytového prostoru prodejny masa v čp. 38 nám. Osvobození Masnému průmyslu s.r.o. Česká Lípa.

 

77/02

Souhlasí s pronájmem pozemků města 1124/1 v k.ú. Cvikov – kolonie u školního hřiště a silnice I/13 pro účely zahrádek Českému zahrádkářskému svazu Cvikov.

 

78/02

Doporučuje nabytí majetku města – převod garáží v ul.Nádražní  /v trvalém užívání Mysliveckého sdružení Ortel / z OkÚ na město  s tím, že po získání majetku  bude projednán následný převod na Myslivecké sdružení.

 

79/02

Souhlasí s úhradou platby 9.600,-Kč p.Ďuračovi za geometrické zaměření a vytyčení pozemků v k.ú. Lindava, z důvodu vydání zamítavého stanoviska k výstavbě RD.

 

80/02

Souhlasí s navýšením částky o 15 tis. Kč z havarijního fondu rozpočtu města na opravu topení v ÚSP Lindava.

 

81/02

Souhlasí s konáním akce AJETO s.r.o Lindava  dne 29.června 2002 od 19,oo do 03,00 hodin – Svatojánská noc, ve skalních a sklepních prostorách v k.p. Lindava-Svitava.

 

82/02

Nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Domovu důchodců Sloup v Č. z důvodu nedostatku finančních prostředků.

 

83/02

Souhlasí s finančním  příspěvkem 3500,- Kč na činnost K-Centra v České Lípě .

 

84/02

Informace starosty města o jednání s ředitelem SÚS ve věci oprav komunikací a dalších problémů města na úseku dopravy bude podána na jednání ZM.

 

 

 

                        Petr Kořínek                        Jaroslav Hanzlíček

                      místostarosta                    starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky