• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

8. RaM 17.dubna 2001

Usnesení  Rady města Cvikov z 8. schůze dne 17. dubna 2001

 

86/01

– vzala na vědomí rozbor hospodaření města za 1.-3. měsíc 2001 .

 

87/01

- vzala na vědomí konečné stanovisko přednostky OkÚ Česká Lípa o stanovišti LSPP v České Lípě od 1.5.2001 . Informace k posouzení návrhu na zřízení RZS ve Cvikově.

 

88/01

– rozhodla o nepodjatosti předsedkyně komise pro řešení přestukpků JUDr. Paulové v projednávání přestupku p.Horáka na základě návrhu p.Fridecké. Nebyly shledány důvody podjatosti předsedkyně.

 

89/01

– doporučuje prodej části p. 61/1 v k.ú. Cvikov v ul. Nová dle žádosti p.Jelínkové, bytem Cvikov.

 

90/01

– souhlasí s poskytnutím fin.příspěvku ve výši 5 tis.Kč Triatlonteamu Cvikov p.Loubka /usn. 82/01/ s tím, že bude provedena rozpočtová změna mezi kapitolou vnitřní správa a kapitolou sport /úspora na VS z přechodu na LPG/.

 

91/01

– souhlasí se zadáním projektové dokumentace na Fitnescentrum na Sídlišti v letošním roce. Po zpracování další posouzení financování a realizace.

 

92/01

– pozastavuje žádost AMK Cvikov o zajištění připojení objektu čp.30 na kanalizaci do doby zpracování PD a projednání se SMC. Zajistí starosta města.

 

93/01

– vzala na vědomí vyjádření SÜS Česká Lípa ing. Vronského k nedostatku finančních prostředků na opravy silnic III. Třídy a doporučuje zpracování fotodokumentace stavu silnic v obvodu města a zaslání dopisů na příslušné orgány.

 

 

                                   Petr Kořínek                          Jaroslav Hanzlíček

                                  místostarosta                  starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky