• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

8. RaM 18.března 2003

Usnesení z jednání Rady města Cvikova – 8. schůze dne 18.března 2003

 

56/03

Zplnomocňuje ředitele SMC p. Bohumila Maděru k zastupování města při výkonu práv a povinností  ve společenství vlastníků bytů čp. 590, 580, 559, 560 – Cvikov II, Sídliště.

 

57/03

Na základě zápisu konkursní komise na obsazení funkce ředitele SMC ze dne 18. března 2003  j m e n u j e   p. Milana Nechutného ředitelem příspěvkové organizace Služby města Cvikova od 1. dubna 2003.

 

58/03

Souhlasí s návrhem akcí MKK dne 30.4. 2003 a 31.5. 2003, včetně uspořádání ohňostroje p.Josífkem (12 tis.Kč Cvikov, 1,5 tis.Kč Osadní výbor Drnovec, 1,5 tis.Kč Osadní výbor Lindava).

 

59/03

Souhlasí s pronájmem nebytového prostoru – bývalé výměníkové stanice – v Družstevní ulici Cvikov pro prodej textilu p. Martině Markové, bytem Cvikov.

 

60/03

Souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 1141/1 v k.ú. Cvikov pro účely zahrádky p. Jindřichovi Potměšilovi, bytem Cvikov.

 

61/03

Nesouhlasí s výstavbou přístřešku pro garážování auta na pozemku města u čp. 84 v Jiráskově ul.  dle žádosti p. Petra Vávry, bytem Cvikov .

 

62/03

Prodeje a nabytí  pozemků města:

a) doporučuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej části pozemku p.č. 310/2 v k.ú. Cvikov  k výstavbě garáže a současně se směnou pozemku dle doporučení komise výstavby pro zarovnání hranice pozemku a zajištění přístupu na pozemek – části  pozemků p.č. 310/1, 310/2 v k.ú. Cvikov, kupující Radim Bělík, bytem Praha 6 a p. Učíková, bytem Praha 9.

b) doporučuje odkoupení pozemku 3682 a 3678/2 – komunikace v k.ú. Cvikov k zajištění přístupové komunikace k rodinným domkům v Nádražní ul. Cvikov od firmy Morton Trade a.s.Teplice pobočka Cvikov. Cena dle odhadu.

c) nedoporučuje prodej části p.č. 453/1 o výměře 761 m2 v k.ú. Trávník – žadatel Jaroslav Kovář, bytem Praha a  u k l á d á  SMC prověřit užívání tohoto pozemku vlastníky sousedních nemovitostí dle skutečného  stavu s případným uzavřením nájemních smluv.

d) nedoporučuje prodej části p.č. 44/1 o výměře 100m2 v k.ú. Cvikov – žadatel Josef Polakovič, bytem Cvikov, z důvodu další možnosti výstavby .

e) doporučuje prodej p.č. 110 a 111/2 v k.ú. Lindava, cena dle vyhlášky – kupující Pavel Vochyán, bytem Lindava. Nedoporučuje prodej p.č. 108 v k.ú. Lindava – pozemek vhodný pro další výstavbu.

f) doporučuje prodej pozemku 526/4 o výměře 64 m2 v k.ú. Drnovec, cena 20,- Kč/lm2 – kupující JUDr. Hana Paulová, bytem Drnovec.

g) doporučuje nabytí pozemku od PF ČR dle návrhu v rámci restitučního nároku města.

h) doporučuje prodej pozemku dle žádosti v k.ú. Svitava-Záhořín – kupující manželé Medunovi, bytem Záhořín.

 

63/03

Půjčky dle vyhlášky města č. 4/1997 – Fond rozvoje bydlení města Cvikova - návrh na zjednodušení podmínek záruky : do 50 tis.  – 1 ručitel (nebo zástavní právo), nad 50 tis. – zástavní  právo.  Bude předloženo ke schválení ZM.

 

64/03

Na základě požadavku komise výstavby na provedení kontroly uzavírání smluv o smlouvě budoucí na prodej pozemku pro účely výstavby  u k l á d á  tajemníkovi MěÚ zpracovat přehled smluv o smlouvě budoucí za posledních 5 let a tento předložit radě.

 

65/03

Doporučuje prodej vyřazeného autobusu - cena 15 tis.Kč – kupující Josef Chlup, bytem Cvikov.

 

66/03

Souhlasí s jednorázovou úhradou  ve výši 16 515,- Kč za věcné břemeno (z běžných výdajů MěÚ), dle smlouvy o věcném břemenu mezi městem a manžely Bártovými, bytem Cvikov, Sídliště 242/II.

 

67/03

Souhlasí s rozpisem a úhradou ceny za zpracování a zaměření budovy MěÚ od ing.Dostála ve výši 47 288,- Kč.

 

68/03

Pověřuje starostu města jednáním na odboru dopravy KÚ Liberec k zajištění změny jízdního řádu ČSAD – zastávka autobusu na otočce Svitava.

 

69/03

Schválila organizační řád MěÚ v souvislosti se změnami organizačních složek a vznikem příspěvkových organizací.

 

70/03

Stanovuje osobní příplatek řediteli ZŠ a MŠ Cvikov Mgr.Petru Jonášovi  dle návrhu.

 

Dále rada projednala   a

- ukládá tajemníkovi MěÚ prověřit majetkoprávní vztahy včetně návrhu na odkoupení části komunikace ulice Mánesova Cvikov  od R. Marešové a R. Janka

- ukládá místostarostovi prověřit návrhy na změnu kultury p.č. 2742/2 a 2742/7 v k.ú. Cvikov

- vzala na vědomí informaci o jednání ve věci dopravního řešení silnice I/13, bude podepsána smlouva s ředitelstvím Silnic a dálnic.

- vzala na vědomí kontrolu usnesení a upřesnila body k vyjádření ve věci nákupu hasičského auta pro p. Kořínka na jednání ZM

- vzala na vědomí doložení smlouvy o provedených úpravách bytu p. Jána Dražkoviče

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                 Mgr.Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                     starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky