• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

8. RaM 18.dubna 2006

Informace z jednání 8. schůze  Rady města Cvikov dne 18. dubna  2006

 

83/06

K usn. 2/06+118/05+277/04 jeskyně Svitava – rada přijala otevřený dopis p. Štolúna +CD, provést urgenci u právnické firmy JUDr. Kadeřábka o zaslání stanoviska, svolání jednání na 24.4. 2006 v 15, 00 hodin. Provést urgenci na MMR o otázce vlastnictví sklepů (jeskyní). (5 pro)

84/06

Vyhodnocen nabídky pronájmu nebytového prostoru prodejny v č.p. 295 Komenského ulice Cvikov. Podána 1 nabídka – č.j. 1277/2006 ze dne 12.4. 2006 – zájemce Ivana Dvořáková, Cvikov Vančurova 604, nájemné 500,- Kč bez energií a služeb pro účely prodejny textilu . (5 pro)

85/06

Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene silnice 1/13 – protlak pod silnicí pro plynovod (provedeno v r.1997) pro Severočeskou plynárenskou společnost a.s. Ústí nad Labem, zprostředkovatel a.s. DEWEL. (5 pro)

87/06

Žádost p. Michala Vančury, bytem Cvikov  o prodloužení doby konání  hudební produkce a pronájem pozemku města na akci – Čarotek -soukromé čarodějnice- nesouhlasí s pronájmem pozemku, doporučuje lokalitu kynologického klubu (po zajištění jejich souhlasu). Upozorňuje na povinnost dodržování vyhlášky č. 6/2005. (5 pro)

88/06

Nedoporučuje ZM schválit změnu územního plánu města dle žádosti p. Stránského na základě stanoviska zpracovatele a komise výstavby. (5 pro)

89/06

Doporučuje ZM schválit návrh dohody mezi městem a žadatelem změny ÚP (žádost vlastníka pozemku)na základě usnesení  č. 2 ze dne 16.12.2004 o stanovení  podílu žadatelů o změnu územního plánu města mimo plánovanou aktualizaci  dle vyhlášky  ve výši 50 % poměrných vynaložených nákladů města na provedení změny územního plánu . Výše zálohy 10 000,- Kč – po provedení změny ÚP vyúčtování. (5 pro)

91/06

Souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem pozemků  těmto nájemcům: Ladislav Stehlík, Jiří Madarász, Alena Marková, Václav Mašek, Milan Schindler, Pavel Cyrus, Bohumil Holas, Daniela Hanušová, Jindřiška Černá. (5 pro

92/03

Souhlasí s pronájmem pozemků města

a)      p.č. 2213/1 TTP o výměře 14561 m2 v k.ú. Drnovec – spol s r.o JAGRA Jablonné v Podještědí, pro účely sekání trávy (případně pastvy) a to na dobu určitou do konce r. 2010- upozornění na část pozemku vymezenou ÚP pro výstavbu. (5 pro)

b)      p.č. 3377 – TTP o výměře 8418 m2, 3380/1 – TTP o výměře 4734 m2,  3380/2 – TTP o výměře 1183 m2, 3385/1  TTP o výměře 4440 m2, 3385/2 – TTP o výměře 1035 m2, 3385/3 – TTP o výměře 281 m2, 3387/1 – TTP o výměře 8 627 m2, 3388/1 – TTP o výměře 352 m2, 3391 – TTP o výměře 1911 m2 – pozemky v k.ú. Cvikov, pro účely sekání trávy (případně pastvy)  spol. s r.o. JAGRA Jablonné v Podještědí (5 pro)

c)      část p. 846/12 cca 10 m2  dle vytyčení v terénu v k.ú. Cvikov, pro účely zajištění vjezdu do garáže, nájemce Daniela Hanušová, bytem Cvikov.(5 pro)

d)      část p. st.č. 76/1 – 43 m2 v kú. Cvikov pro účely zajištění vjezdu do garáže, nájemce Jaroslav Kubata, bytem Cvikov. (5 pro)

e)      p.č. 256/3 – TTP o výměře 280 m2, 2467/1 – TTP o výměře 269 m2, 2467/3 – zahrada o výměře 450 m2 – k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, nájemce Zdeněk Černý, bytem Cvikov (5 pro) 

93/06

Doporučuje ZM schválit prodej pozemků

a)      p.č. 3420/16 – TTP o výměře 990 m2 k.ú. Cvikov, v lokalitě Zátiší na výstavbu rodinného domu, cena 100,- Kč, kupující Jaromír Lorber, bytem Dolní Světlá 85 (5 pro)

b)      st.p.č. 582/0 zast. plocha o výměře 106 m2, p.č. 582/3 zast. plocha o výměře 159 m2, v k.ú. Cvikov, dle územního plánu určeny k výstavby – cena 100,- Kč, dále p.č. 2467/6 – TTP o výměře 296 m2 , v k.ú. Cvikov, cena 3O,-Kč, kupující Zdeněk Černý, bytem Cvikov Tovární 171, pro účely zřízení zahrady (5 pro)

c)      p.č. 144 o výměře 928 m2 v k.ú. Lindava, pro účely zahrady, 30,- Kč, kupující Petr Šinka, bytem Lindava (5 pro)

d)      st.p.č. 151 o výměře 252 m2 v k.ú. Trávník, cena 30,- Kč, pro účely zahrady, kupující Ondřej Klein, bytem Trávník 47. Prodej po provedení změny kultury pozemku. (5 pro)

e)      st.p. č. 144/1 o výměře 958 m2 v k.ú. Trávník, cena 100,- Kč, pro účely zahrady, kupující Lidmila Kleinová, bytem Praha 10 (5 pro) 

94/06

Nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku

a)      p.č. 3805 ostatní plocha o výměře 148 m2 (bývalý náhon) v k.ú. Cvikov – žadatel Zdeněk Hodač, bytem Liberec, Žitná 826, pro účely obnovy malé vodní elektrárny, vzhledem ke stavu pozemku. (5 pro)

b)      pozemek v k.ú. Lindava dle žádosti p. Dvořáka – již dříve pozastaveno a dáno vyjádření.(5 pro)

96/06

Doporučuje ZM schválit prodej domu č.p. 246 Alšova ul. Cvikov I za cenu 310 tis. Kč, kupující Šárka Hubená, bytem Cvikov.  (5 pro) 

97/06

Doporučuje ZM přijmout nabídku k přímému prodeji  pozemků od Státního statku Bílý Kostel dle návrhu – lokalita nezastavěných pozemků směrem na Trávník. Doporučuje vstoupit v jednání – cena 20-30,- Kč. (5 pro)

 

Dále rada projednala a

 

-         vzala na vědomí odpověď Ředitelství silnic a dálnic Liberec vě věci:  obnovení přechodu pro chodce v ul. Pivovarská na silnicie I/13  - není návaznost na chodník. Kruhová křižovatka – zpracována studie  investičního záměru. Humanizace přechodu u čerpací stanice – plán akce na let. rok – bude sděleno, zda se bude provádět.

-         vzala na vědomí postoupení připomínek občanů k dopravní obslužnosti – obnovení 2 spojů na KÚLK

-         vzala na vědomí informaci občanského sdružení Dětská zahrada o veřejném promítání spojeném s diskusí a debatou  v kinokavárně objektu občanského sdružení v ulici ČSA Cvikov  a nemá námitek

-         vzala na vědomí nabídku na zastupování města makléřskou pojišťovací společností  nabídka bude zvážena do 16.5.06 

-         vzala na vědomí přehled čerpání rozpočtu města za 1. – 3. měsíc 2006 včetně změnu stavu peněz na účtech, naplnění příjmů cca 30 %

-         informace o svolání zasedání Zastupitelstva města – 11. května 2006 v 16,30 do MKK Cvikov

 

        JUDr. Jaroslav Švehla                                     Mgr. Ivo Čeřovský

          místostarosta města                                       starosta města


↑ jdi na obsah stránky