• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

8. RaM 19.dubna 2005

Informace z jednání Rady města Cvikov 8. schůze dne 19. dubna 2005

 

96/05

Schválila přidělení bytu v DPS  p. Emilii Lukašíkové. (5 pro, 2 nepřítomni) 

98/05

Schválila umístění značky obce Naděje a směrovky v Trávníku. Projednání stavebního řízení zajistí tajemník MěÚ. (5 pro, 2 nepřítomni)

99/05

Vzala na vědomí rozbor hospodaření města za 1.-3. měsíc 2005 a doporučuje připravit návrhy úpravy rozpočtu na jednání ZM. (5 pro, 2 nepřítomni)

100/05

Schválila zveřejnění nabídky prodeje domu č.p. 56 ulice Žitavská vzhledem k odstoupení zájemce o odkoupení. (5 pro, 2 nepřítomni)

101/05

Doporučuje ZM schválit odpis osobního automobilu Felicie – prodej, návrh 50 tis. Kč. (5 pro, 2 nepřítomni)

102/05

Projednala stav INFOBOXu, nutná oprava, výměna dotykové desky, propojení na počítač a ostatní infoboxy – výměna monitoru, počítače, město úhrada ovládací techniky ve výši 10 tis. Kč – z rozpočtu vnitřní správy. (5 pro, 2 nepřítomni)

103/05

Schvaluje navýšení prací u čištění vrtu Lindava – zvýšení nákladů na čištění z důvodu ucpání, výše bude předložena. (5 pro, 2 nepřítomni)

104/05

Prodeje a pronájmy pozemků města :

1/ Vlastimil a Petra Zelenkovi, Pivovarská 288/II, Cvikov –  prodej části p.p.č. 2979/1 v k.ú. Cvikov bez udání účelu – nedoporučuje prodej pozemku, jelikož na 15. zasedání Zastupitelstva města Cvikova dne 24.6. 2004 byla tato část pozemku schválena paní Miladě Rejzkové. V případě odstoupení od prodeje paní Miladou Rejzkovou doporučujeme prodej (smlouva o smlouvě budoucí kupní)  části pozemku manželům Zelenkovým pouze na stavbu rodinného domu. Dle územního plánu se pozemek nachází  v zastavěném území města v ploše smíšeného obytného území.

2/ odkládá žádost Josefa Němce, Poljanovova 3241/1, Praha 12 – prodej části pozemku parc.č. 3011/16 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Cvikov pro výstavbu rodinného domu v lokalitě dle ÚP Ústavní č. 27 a 28)  -  po provedení zástavbové studie této lokality a stanovení ceny.

3/ Martin Kameník, Žitavská 442/II, Cvikov – prodej pozemku st.p.č. 914 o výměře 82 m2 a p.p.č. 597/8 o výměře 490 m2 v k.ú. Cvikov z důvodu zřízení zahrady u objektu čp. 442 v ul. Žitavská Cvikov – doporučuje prodej pozemku . Dle územního plánu se pozemky nacházejí  v zastavěném území města v ploše smíšeného obytného území.

4/ Ota Jelonek, Tovární 171, Cvikov – prodej části pozemku parc.č. 2480 (nově p.p.č. 2480/1) o výměře 1297 m2 v k.ú. Cvikov pro výstavbu rodinného domu –  doporučuje prodej (smlouva o smlouvě budoucí kupní). Dle územního plánu se pozemek nachází  v zastavěném území města v ploše smíšeného obytného území.

5/ Martin Maňaska, Mánesova 542, Cvikov – prodej části pozemku parc.č. 2480 (nově p.p.č. 2480/1) o výměře 1297 m2 v k.ú. Cvikov pro výstavbu rodinného domu –   V případě odstoupení pana Oty Jelonka od  žádosti  doporučuje prodej (smlouva o smlouvě budoucí kupní) části pozemku panu Martinovi Maňaskovi. Dle územního plánu se pozemek nachází  v zastavěném území města v ploše smíšeného obytného území.

6/ Pavel a Věra Kronusovi, Sídliště 577/II, Cvikov – pronájem části pozemku parc.č. 1074/2 bez udání výměry v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrady – souhlasí s pronájmem pozemku. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek.

8/ Erich Schütze, Mánesova 544, Cvikov – pronájem části p.p.č. 3812/9 (bývalé drážní těleso) o výměře cca 80 m2 v k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrádky – souhlasí s pronájmem pozemku. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek.

9/ Jiří a Naděžda Lamatovi, Mánesova 544, Cvikov – prodej části p.p.č. 1074/2 o výměře 15 m2 v k.ú. Cvikov za účelem legalizace stávající zahrádky –  doporučuje prodej . Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek.

10/ Ludmila Zelenková, Pivovarská 346/II, Cvikov – prodej pozemku parc.č. 2968/4 o výměře 386 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky –  doporučuje prodej za podmínky, že stávající oplocení pokud bude zasahovat do pozemku parc.č. 2979/1 ve Cvikově bude z tohoto pozemku přemístěno na p.p.č. 2968/4 ve Cvikově. Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavěném území města v ploše zahrady.

11/Josef Kubát, Vladimírská 2512, Česká Lípa – pronájem části p.p.č. 139 a st.p.č. 102/1 o celkové výměře cca 36 m2 v k.ú. Cvikov z důvodu zajištění parkovací plochy pro čp. 90 v ul. Jiráskova ve Cvikově, včetně zajištění vjezdu do tohoto objektu – nesouhlasí s pronájmem, jelikož se jedná o stávající zpevněnou plochu místní komunikace ul. Jiráskova ve Cvikově .

12/ Ing. Danko a Alena Kvalipovi, Příčná 618/II, Cvikov – prodej části p.p.č. 2881/7 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Cvikov za účelem narovnání majetkoprávních vztahů a rozšíření zahrady – rada odkládá do doby dořešení na stavebním odboru - otázky kanalizační přípojky a jímky p. Telekyovou a vyřešení řádného odkanalizování objektu paní Jiřiny Telekyové vodoprávním úřadem a stavebním úřadem.

13/Luděk Šmejkal, Jižní 349, Stráž pod Ralskem – prodej pozemku parc.č. 481 o výměře 283 m2 a části p.p.č. 2096 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Lindava za účelem zřízení zahrádky a zajištění přístupu a příjezdu k nemovitosti na st.p.č. 356 v Lindavě (zaměření stávajícího mostu přes odvodňovací kanál a vodoteč) – doporučuje prodej. Dle územního plánu se pozemky nacházejí v zastavěném území obce Lindava v ploše louky, pastviny.

14/ Státní statek Bílý Kostel s.p. v likvidaci Hrádek nad Nisou – nabízí k prodeji pozemky parc.č. 1099/2, 1374/2, 1481/2, 3080/21, 781 v k.ú. Cvikov – rada nesouhlasí s odkoupením pozemků, v blízkosti se nenacházejí pozemky určené k výstavbě .

15/Břeněk Henke, Drnovec – pronájem p. č. 455/1 v k.ú. Drnovec – souhlasí s pronájmem.

16/ Jar. Grillová-Dvořáčková, Drnovec – pronájem části p. č. 446 a 445/1 pro účely zahrady – souhlasí s pronájmem.

17/ Jar. Grillová-Dvořáčková, Drnovec – prodej pozemku p.č. 443/2 a 445/1  v k.ú. Drnovec – nedoporučuje, vzhledem k tomu, že pozemky dle ÚP jsou určeny k výstavbě rodinných domů, souhlasí pouze  s pronájmem.

18/ Jar. Grillová-Dvořáčková, Drnovec   a Martin Třešňák, Drnovec – prodej pozemku p. č. 442/3 a 446 v k.ú. Drnovec – vzhledem k  tomu, že pozemky jsou u domu, jehož spoluvlastníky jsou oba žadatelé – doporučuje prodej pozemku do společného majetku žadatelů (v případě provedení geometrického plánu a zaměření podle stávajícího užívání a zajištění přístupu obou vlastníků – prodej dle geometrického plánu)

Hlasování celkem  (5 pro, 2 nepřítomni)

105/05

Doporučuje ZM stanovit cenu prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů (prodej smlouvou o smlouvě budoucí kupní) následovně :

200,- Kč  - pozemky zasíťované inženýrskými sítěmi (elektrika, voda, kanalizace)

100,- Kč – pozemky nezasíťované (pokud chybí některá inženýrská síť)

(5 pro, 2 nepřítomni)

 

Dále rada projednala  a  

- k usn. 94/05 – příprava dražby č.p. 319 – výběr dražebníka  p. Hau (5 pro, 2 nepřítomni)

- vzala na vědomí uzavření mateřských škol v době letních prázdnin

- vzala na vědomí informaci stavebního technika z kontrolního dne akce rekonstrukce ZŠ a MŠ 

- vzala na vědomí informaci stavebního technika  ohledně mostů – posouzení dalších 2 mostů statikem

- vzala na vědomí postup přidělování stavebních pozemků žadatelům o výstavbu RD v lokalitě Ústavní – podle data podání žádosti bude mít žadatel právo výběru (5 pro, 2 nepřítomni)

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

místostarosta města                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky