• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

8. RaM 19.dubna 2011

Usnesení 8. schůze Rady města Cvikova 19. dubna 2011

účast:  7 členů

166/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Cvikov a ČEZ Distribuce  a.s. číslo IE-12-4003105/001 na právo zajištění strpení umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby kabelového vedení NN – akce „CL Cvikov Lindava změna z ven.NN do kNN“. Jednorázová úhrada 6 000,-Kč s DPH.  (7 pro)

167/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy č.09038923 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP na akci „Zateplení objektu a výměna oken - MŠ Jiráskova čp.88“. (7 pro)

168/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy  č.10051881 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP na akci „Digitální povodňový plán města Cvikov“. (7 pro)

169/11
Bere na vědomí výsledky ankety zájmu občanů na připojení objektu v případě výstavby  kanalizace Drnovec  - vysoké náklady výstavby  192000,- na 1 obyvatele-dům, což bude mít vliv při posuzování  žádosti o dotaci . Bude další jednání s p.Pitnerem o možném snížení výdajů. (5 pro, 2 nepřítomni )

170/11
Rada doporučuje  schválit rozpočtovou změnu  na  akci : Rekonstrukce multifunkčního centra Sever
a)    Dodatek Smlouvy č.5 - ZL č. 4 navýšení o 717 094,54 Kč bez DPH, tj. 860 513,45 Kč s DPH, prodloužení termínu do 31.8.2011 (7 pro)
b)    Dodatek č.1 TDI –o 4 měs.tj. 48 800,- Kč + 97 500,- Kč tj. 146 300,- Kč (7 pro)

171/11
Rada bere na vědomí dopis Osadního výboru Lindava – Svitava hejtmanovi Libereckého kraje ve věci výstavby vodovodu a kanalizace v Lindavě. Členové osadního výboru  projevili zájem o svolání jednání s radou města o vodovodu Lindava. Termín bude stanoven po dohodě s osadním výborem. (7 pro)

172/11
Souhlasí se vstupem na pozemky města  dle žádosti  PAKLI Sport klubu Jablonné v Podještědí v souvislosti s pořádáním XII. mezinárodního  cyklomarathonu horských kol  „Malevil Cup 2011“ dne 18.6.2011. (7 pro)

173/11
Souhlasí s udělením licence ČSAD Česká Lípa k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy  se zastávkou ve Cvikově . Jedná se o linky 500020,500270,500230,500022,500070,50040,540510. (7 pro)

174/11
Bere na vědomí zrušení žádosti do DPS paní Pavly Ernekrové,bytem Cvikov, tím zrušení usnesení rady o přidělení bytu v DPS.
Schvaluje přidělení bytu č. 14 v DPS paní Evě Pitrové, bytem Cvikov. (7 pro)

175/11
Souhlasí s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města  č. 6/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku,   pro akci   pořádané  J. Cyrusem a P.Pechem   „produkce příznivců elektronické hudby“ v areálu kynologického cvičiště dne 30. dubna 2011 od 14,00 do 02,00 hodin .
Akce se povoluje za podmínek:
1)    Repro bedny budou nasměrované ven z města
2)    Bude zajištěna kontrola státní a městskou  policií
(7 pro)

176/11
Nesouhlasí s prominutím penále za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu žadatelky Moniky Ságnerové,bytem Cvikov II Komenského 354 z důvodu, že žadatelka nemá uhrazeny ostatní pohledávky vůči městu (místní poplatek za komunální odpad) . (7 pro)

177/11
Projednala žádost paní Moniky Proškové na přidělení bytu a žádost zamítá a jiný byt nepřiděluje z důvodu, že stávající byt byl přidělen žadatelce v r. 2010 na její žádost a se stavem bytu byla seznámena. (7 pro)

178/11
Nedoporučuje využití nabídky  HITRÁDIA FM CRYSTAL na vysílání reklam pro Město Cvikov (5x denně 20 sekund,1 týden před akcí, cena 10000,-Kč) v současné době. (6 pro, 1 nepřítomen JUDR. Švehla)

179/11
Neschvaluje zakoupení publikace „Almanach  Obce.info  pro rok 2011“ od firmy DATATRADE p.Melichar, cena 840,-Kč bez DPH+poštovné. (6 pro, 1 nepřítomen JUDr. Švehla)

180/11
Nevyhovuje žádosti manželů Vencových o prominutí  daně z nemovitostí v k.ú. Naděje z důvodu zasažení pozemků  srpnovou povodní. Žádost podána po termínu,  obecně závazná vyhláška spolu se soupisem parcel již předána na Finanční úřad v Novém Boru. (7 pro)

181/11
Bere na vědomí  rozbor hospodaření města za 1. čtvrtletí roku 2011. Rada bere na vědomí výsledky hospodaření. (7 pro)

182/11
Schvaluje prezentaci Města Cvikova  v publikaci „Města a obce“ v rozsahu 1 stránky, cena 7500,- Kč. ( 5 pro, 2 proti p.Herclík, Ing. Beránek, 0 zdržel)

183/11
Bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka  Cvikov Mgr. Čeřovského  o průběhu dohadovacího řízení  s Krajským úřadem Lbc. kraje.
Souhlasí  s použitím finančních prostředků z fondu odměn na uhrazení odvodů při výplatě mzdových prostředků. (7 pro)

184/11
Bere na vědomí informace Městského kulturního střediska  Cvikov p. Kovalevové  o nabídkách jednotlivých firem  na  řešení  scénické technologie, zvuku a světla , projekční techniky, divadelní techniky a strojního zařízení v Multifunkčním centru SEVER Cvikov s tím, že na podzim 2011 bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele, finanční prostředky do rozpočtu r.2012. Zatím budou provedeny nejnutnější instalace potřebné pro konání zahajovací akce. (7 pro)

185/11
Souhlasí se zateplením domů č.p. 553 – 556 Sídliště Cvikov II, kde je město jako spoluvlastník objektů – nebytové prostory (sklad C0)  a kanceláře správy bytů SMC. (7 pro)


Dále projednala a

-    bere na vědomí informaci ředitele školy o dobrém výsledku rozboru vody ze studně u Mateřské školy v Lindavě, po spuštění kontinuální chlorace .

-    bere na vědomí informaci o výběrovém řízení  na zateplení č.p. 300 Nerudova ulice na jednání rady dne 3.5.2011        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky