• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

8. RaM 20.března 2012

Usnesení z 8. schůze Rady města Cvikova 20. března 2012
účast: ze 7 členů přítomno 6 členů, 1 omluven p.Herclík

108/12
Souhlasí s podpisem smluv s firmou HENIG - napojení objektu MKK na pult centrální ochrany s ohledem na rozdělení příspěvkové organizace. (6 pro)

109/12
Bere na vědomí sdělení p.Michala Vojtěcha - rezignace na funkci předsedy a člena kontrolního výboru a pověřuje starostku projednáním návrhu na obsazení funkce předsedy kontrolního výboru s p. Hanzlíčkem a tento předložit ZM ke zvolení. (6 pro)

110/12
Schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2000,- Kč na činnost Farní charitě Česká Lípa. (6 pro)

111/12
Pronájem volných prostorů kulturního domu v Nerudově ulici vzhledem k zájemcům o pronájem :
připravit návrh na stanovení cen pronájmu+ energie na jednotlivé prostory (suterén +energie, 1 patro bez velkého sálu + energie, 1 patro s velkým sálem + energie, přízemí kancelář : 2500,-vybavení, výměra + energie) . (6 pro)

112/12
Schvaluje vrácení platby ve výši 8 028,-Kč za započtený kotel na tuhá paliva do vybavení bytu manželům Tomišovým, Lindava. (6 pro)

113/12
Žádost občanů z č.p. 544,545 Cvikov II Mánesova ulice na provedení zpevnění plochy pro parkování a přemístění kontejnerů na tříděný odpad k č.p. 539 – rada žádost projednala, bude provedeno místní šetření se stavebním technikem a SMC a předložen návrh možného řešení.
(6 pro)

114/12
Žádost p. Hany Pěničkové o snížení nájemného pro jednatelství pojišťovny v objektu kulturního domu v Nerudově ulici – rada neschválila snížení nájemného. (2 pro, 3 proti, 2 zdrželi, 1 nepřítomen).

115/12
Žádost předsedy Sportovní unie Českolipska o finanční podporu sportu vzhledem ke změně rozdělování výtěžku s provozování VHP – rada nesouhlasí s poskytováním příspěvku Sportovní unii. Na území města podporuje sportovce města příspěvky přímo jednotlivým oddílům a sportovcům. (6 pro)

116/12
Komise rozvoje, údržby a pořádku – zápis z březnové schůze: podněty

  1. provedení průzkumu a rozborů (95.000,-)
  2. zadání (uplatnění požadavku občanů, organizací, města) (60.000,-)

zajištění podkladů od města, stanovení odpovědného pracovníka pro spolupráci

117/12
Stav objektu č.p. 64 Žitavská ulice Cvikov I – provizorní zabezpečení k užívání chodníku okolo objektu, nutno nařídit zabezpečovací práce majiteli objektu. Doporučuje stavebnímu úřadu zahájit stavební řízení k odstranění havarijního stavu. (6 pro)

118/12
Rada v souladu s § 166 Školského zákona nevyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkcí ředitelů školských a předškolních zařízení jejichž je město zřizovatelem.
Jmenuje s platností od 1.8.2012 na dobu 6 let, tj. do 31.7.2018
a) Mgr. Ivo Čeřovského ředitelem Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov , příspěvková organizace
b) Mgr. Olgu Svatošovou, ředitelkou Základní umělecké školy Cvikov , příspěvková organizace
c) Bc. Evu Bobelákovou, ředitelkou Mateřské školy Cvikov, Jiráskova ulice, příspěvková organizace
d) Václava Macelu, ředitelem Domu dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace, Cvikov
(5 pro, 1 vyloučen z hlasování)

119/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č.BVB/12/021/LIB mezi městem Cvikov a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem zastoupené RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno na stavbu „Přeložka STL plynovodní přípojky PE d32 pro objekt čp.140, ul.Žitavská, Cvikov“ na právo zřídit a provozovat plynárenská zařízení, právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozování distribuční soustavy a plynovodních přípojek na p.p.č. 3545/1 v kú Cvikov. Jednorázová úhrada 500,- Kč bez DPH - Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č.151305. (6 pro)

120/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Cvikov a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem zastoupené RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno na stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 26842-8, SO 503 přeložka STL plynovodu PE 50“ na právo zřídit a provozovat plynárenská zařízení, právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozování distribuční soustavy a plynovodních přípojek na p.p.č. 751/11, 750/2 a 3572 v kú Cvikov. Předpokládaný rozsah přeložky cca 20 bm. Jednorázová úhrada 3 000,- Kč bez DPH. (6 pro)

121/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4009050/VB/002 mezi městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín stavby „CL – Cvikov ČSA vým. R100 roz.NN p.p.č. 1144/7 v kú Cvikov“ na a) právo Oprávněné zřizovat a provozovat Soustavu na Pozemku b) právo Oprávněné přetínat Pozemek vodiči a umísťovat v něm vedení. Jednorázová úhrada 6 000,- Kč s DPH. (6 pro)

122/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Cvikov a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem zastoupené RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno na stavbu „Prodloužení plynovodního řadu u Supermarketu“ na právo zřídit a provozovat plynárenská zařízení, právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozování distribuční soustavy a plynovodních přípojek na p.p.č. 32 a st.p.č.206 v kú Cvikov. Jedná se o doplnění Smlouvy ze dne 9.12.2009 a souhlasu s provedením této stavby. (6 pro)

123/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a firmou Luboš Melicherčík Cvikov na dodávku a montáž zastávkových čekáren (2 ks u Penny marketu). Cena díla 134 400,- Kč s DPH. (6 pro)

124/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o dílo mezi městem Cvikov a Ing.Zbyněk Hýzler na vypracování projektové dokumentace stavby „Odstranění povodňových škod na Cvikovském rybníku“ (dodatečně zařazeno v povodňových škodách ze srpna 2010). Cena 78 000,- Kč s DPH. (6 pro)

125/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o dílo mezi městem Cvikov a Ing.Zbyněk Hýzler na vypracování projektové dokumentace k dodatečnému povolení stavby „Obnova protipovodňové hráze ve Cvikově“. Cena 72 000,- Kč s DPH. (6 pro)

126/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Nájemní smlouvy – Dodatek č.1 mezi městem Cvikov a SVS a.s. Teplice na prodloužení doby trvání nájemní smlouvy stavby „Cvikov – ČOV a rozšíření kanalizační sítě v lokalitách ul.Zátiší, Lesní, Slovanka, ČSA, Wolkerova, Martinovo údolí“ do doby prodeje předmětu nájmu nájemci, nejdéle však do 31.12.2017. (6 pro)

127/12
Souhlasí s pronájmem prostor pro umístění reklamy pro Penny market a stanovuje ceny : na sloupech veřejného osvětlení 50,- Kč/kus/měsíc, mobilní 100,-Kč/kus/týden. (6 pro)

128/12
Rekonstrukce rybníku Internát – oprava hráze – více práce v hodnotě do 1 500 000,- Kč. Zastavení stavby, provedení zadání výběrového řízení zakázky malého rozsahu, dodržení termínu . Rada doporučuje ZM schválit navýšení akce . (6 pro)

129/12
Doporučuje ZM schválit doplnění rozpočtového opatření č. 1 . (6 pro)

130/12
Schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2011 dle návrhu. (6 pro)

131/12
Schvaluje Organizační řád Městského úřadu Cvikov . (6 pro)

132/12
Bere na vědomí informaci o Výsledku kontroly – přezkoumání hospodaření za rok 2011 . Dle závěrů z provedené kontroly nebyly zjištěny žádné chyby. Zpráva bude jako součást závěrečného účtu hospodaření města za rok 2011. (6 pro)

133/12
Prodej bytové jednotky č. 540/7 – stanovení ceny:
byt 540/7 v budově Cvikov II, ulice Mánesova, č.p. 540 na st.p.č. 1024 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 648/4339 na společných částech domu-budova Cvikov II, č.p. 540, bytový dům na st.p.č. 1024, stavby-bez čp/če jiná stavba na st.p.č. 1130 a na pozemcích st.p.č. 1024-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 172 m˛, st.p.č. 1130-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m˛, p.p.č. 997/1-zahrada o výměře 954 m˛
popis nemovitosti: bez závazku nájemce; o velikosti 1+1 v III.NP (kuchyň 11,9 m˛; komora 7,4 m˛; pokoj 15,8 m˛; chodba 3,6 m˛; koupelna s WC 6,2 m˛; spíž 1,6 m˛; komora 8 m˛; 1. sklep 7,3 m˛ a 2.sklep 3 m˛)
dům je napojen na el. síť, vodovodní a plynovodní řad a septik
cena dle ZP č. 3158-100/11-7 ze dne 31.07.2011 vypracovaného p. Jaroslavou Koutskou: po zaokrouhlení 467.750,- Kč
- BJ č. 540/7: 451.457,15 Kč

+ příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku, prohlášení vlastníka a geometrického plánu) ve výši 3.782 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení Služeb města Cvikova s.r.o.
Rada doporučuje ZM stanovení ceny ve výši 234.000,- Kč . (6 pro)

134/12
Rada doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ 536/5, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 536, Komenského, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1023 a p.p.č. 846/12 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let (vč. porostů), s věcným břemenem chůze a jízdy (přístup ke kůlně na st.p.č. 1129), se závazkem umožnění přístupu k zahrádkám jejich uživatelům
- dům je napojen na el. síť, vodovodní, plynovodní a kanalizační řad (přes septik)
Žadatel-stávající nájemce: KŘEPELOVÁ Lucie, Cvikov (spoluvlastnický podíl 780/3917)
za cenu: 124.379 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.874 Kč
(6 pro)
135/12
Revokuje usnesení č. 11/12)G) ze dne 10.01.2012, kterým byl schválen pronájem pozemku za účelem rozšíření zahrady p.p.č. 3519/10 části cca 10 m˛ ze 103 m˛ v k.ú. Cvikov z důvodu písemného odstoupení od žádosti manželů POKORNÝCH Vladimír Ing. a Jaroslava MUDr., Praha. (6 pro)

136/12
Souhlasí s ukončením pronájmu pozemku st.p.č. 76/1 část 38 m˛ z celkové výměry 266 m˛ v k.ú. Cvikov . Smlouva o nájmu pozemku č. 251 na dobu neurčitou za účelem příjezdu ke garáži ve vlastnictví nájemce. Ukončení na žádost nájemce: ŠTYSOVÁ Věra, Cvikov k 31.03.2012. (6 pro)

137/12
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemky:

A) st.p.č. 76/1 část 38 m˛ z celkové výměry 266 m˛ v k.ú. Cvikov KN: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště; ÚP: občanská vybavenost
žadatel: CYRUSOVI Petr a Jutta, Cvikov
účel: vjezd do garáže na st.p.č. 76/2 (ve vlastnictví žadatele)
(6 pro)

B) p.p.č. 439/3 o celkové výměře 468 m˛ v k.ú. Cvikov KN: zahrada; ÚP: zahrady , (ulici vodovod-p.Nisan)
žadatel: VANÍKOVÁ Marie, Cvikov
účel: zahrada k č.p. 83, Cvikov II
(6 pro)

138/12
Odkládá vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemky:
- st.p.č. 61/1 část 120 m˛ z celkové výměry 1369 m˛ v k.ú. Cvikov KN: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: JELÍNKOVÁ Karolína, Cvikov
(VP k p.p.č. 105, st.p.č. 59, 60 vč. staveb čp. 222, 223)
účel: ostatní plocha (parkovací plocha)
a doporučuje záměr situovat za budovu na st.p.č. 61/2 – po vyjádření žadatele zpět do RM
(6 pro)
139/12
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat pozemky
A) st.p.č. 733 o celkové výměře 13 m˛ v k.ú. Cvikov KN: zast.plocha a nádvoří-zbořeniště;
ÚP: smíšené obytné území (v ulici vodovod-p.Nisan,středotlaký plynovod, hranice záplav.úz. Q100)
žadatel: DVOŘÁKOVI Jan a Marie, Cvikov
(6 pro)

B) p.p.č. 1077/7 o celkové výměře 98 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: komunikace; ul. N.-vodovod p. Cvikov, stoka jednot. kanalizace, středotl. plynovod
žadatel: BOHUSLAV Zdeněk, Cvikov (VN: p.p.č. 1077/4 a 1081/1)
účel: zahrada (scelení pozemků)
(6 pro)

C) p.p.č. 330/6 o celkové výměře 5981 m˛ v k.ú. Svitava KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
žadatel: JENÍKOVI Zdeněk a Anna, Svitava
účel: rozšíření pozemků – zemědělské účely
(6 pro)

140/12
Odkládá vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat pozemky
a změnu usnesení RM č. 569/11 ze dne 13.12.2011
žádost žadatele o změnu rozsahu-výměry žádaných částí pozemků v k.ú. Cvikov (ul. Martinovo údolí)
žadatel: STÁVEK Miloslav Ing., Cvikov
a doporučuje před projednáním prodeje oddělení pozemku s asfaltovým povrchem (součást komunikace na Rousínov) , projednat s žadatelem, že ppč. 485/3 nebude děleno . (6 pro)

141/12
Neschvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat pozemky

- p.p.č. 257/2 o celkové výměře 517 m˛ v k.ú. Lindava KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
žadatel: ŠTĚPÁN Jiří, Lindava (VN: z 11/12 p.p.č. 1425/1)
účel: scelení pozemků
a doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej z důvodu, že na pozemku funkční veřejná studna.
(6 pro)

142/12
Žádost nájemce Melicherčíkové Šárky – záměr a návrh údržby pronajatých městských pozemků (NS č. 136) v ul. Nádražní k.ú. Cvikov p.p.č. 2368/2, 3812/8, 3815, 3945, 3946 -účel ostatní plocha (bez plocení) - rada souhlas odkládá do místního šetření, které provedou členové rady+SIT+ŽP. (6 pro)

143/12
Zajištění  usnesení RM ze dne 06.03.2012 č. 105/12-F)
(prodej pozemku p.p.č. 1021/3 část dle GP (po oddělení lesní cesty) z celkové výměry 1987 m˛ v k.ú. Naděje žadatelům Vlastimilu a Barboře Kocourkovým za cenu 30 Kč/m˛+ocenění porostu+příslušenství, bez předkupního práva )
ocenění porostu zpracováno p. Janem Haklem (zasláno emailem dne 14.03.2012) – porost oceněn na částku 20.559 Kč: jedná se o odhad současného stavu, porost je ve věku cca 60 let, růstový potenciál není zohledněn. Manž. Kocourkovi souhlasí s navýšením kupní ceny o ocení porostu a rada doporučuje prodej pozemku + příslušenství+ ocenění porostu. (6 pro)

144/12
Žádost Léčebny respiračních nemocí Cvikov o snížen í ceny za pronájem multifunkčního sálu při pořádání Peidatrického dne, který se bude konat v objektu 23.3.2012 a souhlasí se snížením ceny pronájmu a to sál: 6000,- Kč, internetová kavárna: 1000,- Kč. (5 pro, 1 zdržel)

145/12
Bere na vědomí informaci k usnesení RM ze dne 21.02.2012 č. 85/12 s tím, že všechny nájemní smlouvy budou v případě prodeje objektů upraveny na dobu neurčitou. (6 pro)

k bodu b) sezvat nájemce jednotlivých objektů ke zjištění předběžného zájmu o koupi bytů nebo podílů domů schůzky probíhají:

- jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 170 k.ú. Lindava: jednáno s uživatelem (vlastníkem sousedících nemovitostí) Martou Lohrovou – zájem o koupi, avšak nesouhlas s kupní cenou 173.090,- Kč: doloží rozpočet provedených prací včetně dokladů . .

- čp. 56, Cvikov I: jednáno se všemi nájemníky, jediný zájemce o koupi Ivana Urbancová; ostatní nájemci se vyjádřili nezájem o koupi – tj. Ivo Korytář, Libuše Kvízová, Hana Máslíková a manželé Juraj a Monika Draškovičovi poslední jmenovaní žádají před prodejem uzavřít dodatek nájemní smlouvy (na dobou neurčitou) a finanční vyrovnání (úhradu vložených investic)

- čp. 105, Cvikov I: na schůzku se bez omluvy nedostavili Máři Beránková, JUDr. Regina Soukupová; nezájem o koupi vyjádřili Antonín Havel, Alena Poláková; čas na rozmyšlenou si ponechala Lada Němečková; zájem o koupi projevila Monika Poláková
námitky a připomínky: žádost o nové ocenění nemovitosti (pokud možno jiným znalcem) – znalkyně Ing. Picmausová byla pouze v prostorách kadeřnictví a na dvoře (jinde nebyla), dům není napojen na kanalizační síť = žumpa, která je pravidelně vyvážena; nesouhlas s kupní cenou – požadováno snížení z důvodu havarijního stavu domu (odpadává omítka, podhledy, špatná okna, vlhko ve sklepech, plíseň v bytech i nebytech, “brouci“ poškozující omítku)

- jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1465 ul. Družstevní k.ú. Cvikov:
nájemce Jan Tima - do 30.04.2012 je mimo ČR

JUDr. Jaroslav Švehla       Mgr.Šárka Jakobi
místostarosta města        starostka města


↑ jdi na obsah stránky