• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

8. RaM 20.dubna 2010

Informace z 8. schůze Rady města Cvikov dne 20. dubna 2010

Účast: ze 7 členů rady, přítomno 7

109/10
Bere na vědomí rozbor hospodaření za l. – 3. měsíc 2010 . (6 pro, 1 nepřítomen)

110/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Cvikov a SVS a.s. Teplice na právo vstupu a vjezdu za účelem údržby výtlačného řádu, v rámci stavby Cvikov ÚV – doplnění technologie a kalového hospodářství – na pozemku města p.p. č. 93/10 k.ú. Drnovec – dle geometrického plánu. Rozsah věcného břemene 5m2 , jednorázový poplatek od SČVaK 1000,- bez DPH na základě vystavené faktury. (6 pro, 1 nepřítomen)

111/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Cvikov a MS s.r.o Praha na právo vstupu a vjezdu za účelem údržby přípojky NN pro FVE na p.p.č. 3600 v k.ú. Cvikov . Rozsah věcného břemene 50 bm, jednorázový poplatek od MS Praha s.r.o 5000,- Kč bez DPH na základě vystavené faktury. (6 pro, 1 nepřítomen)

112/10
Souhlasí s uzavřením smlouva o dílo č. 310 520 mezi městem Cvikov a SaM silnice a mosty Děčín a.s. na realizaci stavby „ Chodníky Cvikov“ cena za dílo 6 366 084,23 Kč včetně DPH, na základě provedeného výběrového řízení . (4 pro, 3 nepřítomni)

113/10
Projednala informaci k rekonstrukci bývalého hotelu Sever - zrušení solárního střešního vytápění, změna vytápění na kondenzační kotle – úspora na nákladech stavby i provozních nákladech.
Souhlasí se zachováním dekoračních architektonických prvků na objektu. (6 pro, 1 nepřítomen)

114/10
Rada stanovuje, že v případě ztráty nebo úmyslného poškození popelnice – bude nová popelnice přidělena za poplatek 197 ,- Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

117/10
Schvaluje přidělení bytu v č.p. 546 (půdní vestavba) Mánesova ulice Cvikov II – nájemce Vladimír Vančura , bytem Cvikov (ukončení nájmu bytu p. Zemanovou). (6 pro, 1 nepřítomen)

118/10
Souhlasí s přidělením nájmu bytu 2+1 v č.p. 543 Mánesova ulice Cvikov II panu Jiřímu Mikischovi, bytem Cvikov (v souladu s usnesením č. 104/10). (6 pro, 1 nepřítomen)

119/10
Projednala oznámení veřejné hudební produkce 30. dubna 2010 ve Cvikově – rokle bývalé pískovny, soukromá akce pořadatel Michal Vančura, Cvikov II Mánesova 543, a souhlasí s reprodukovanou hudbou ( v době nočního klidu snížení hlasitosti) , požaduje souhlas vlastníka pozemku, dodržování zákazu rozdělávání otevřeného ohně (50 m od lesa), souhlasí s prodloužením hudební produkce do 03,00 hod. (6 pro, 1 nepřítomen)

120/10
Stanovuje prodejní cenu 20,- Kč včetně DPH za odznáček Cvikov , prodej na Infocentru. (6 pro, 1 nepřítomen)

121/10
Rada doporučuje ZM neschválit odkoupení pozemku do majetku města za cenu 10 Kč/m˛ p.p.č. 2743/12 o výměře 2427 m˛ k.ú. Cvikov dle nabídky vlastníka pozemku : p. Ladislava Neuberga. (7 pro)

122/10
Rada doporučuje ZM neschválit odkoupení pozemku do majetku města za cenu 10 Kč/m˛ p.p.č. 2743/1 o výměře 2136 m˛ k.ú. Cvikov dle nabídky vlastníka pozemku p. Vladislava Bárty (7 pro)

123/10
Schvaluje změnu nájemních smluv na pronájem pozemků města v k.ú. Cvikov v čl. I - o druhu a výměře pozemku st.p.č. 76/1 - část 38 m2 z celk. výměry 266 m˛ účel: vjezd do garáže, za cenu: 1 Kč/m˛/rok, bez oplocení, od 01.05.2010 stávajícím nájemcům

124/10
Souhlasí s pronájmem pozemku města st.p.č. 76/1 k.ú. Cvikov o výměře 43 m˛, dle KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: občanská vybavenost , účel: vjezd do garáže (vlastník st.p.č. 76/5), bez oplocení, za cenu: 1 Kč/m˛/rok nový nájemce Vladimír Hlaváček, Nový Bor. (7 pro)

125/10
Souhlasí s ukončením pronájmu pozemku města st.p.č. 76/1 k.ú. Cvikov část o výměře 38 m˛ z celk. výměry 266 m˛ nájemce : Anna Čapková, Mařenice, NS č. 25, ke dni 30.04.2010
a
souhlasí s pronájmem pozemku st.p.č. 76/1 k.ú. Cvikov část o výměře 38 m˛ z celk. výměry 266 m˛ - nový nájemce: Dana a Karel Čapkovi, Cvikov , nájem od 01.05.2010, účel: vjezd do garáže , bez oplocení, za cenu: 1 Kč/m˛/rok
(7 pro)

126/10
Schvaluje ukončení nájmu pozemku města p.p.č. 2694/1 k.ú. Cvikov o celkové výměře 1490 m˛
dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny
nájemce : Jiří Machačný, Cvikov – NS č. 145, ke dni 30.04.2010
a schvaluje změnu NS č. 145 – nájemce Jiří Machačný, Cvikov , na pronajatý pozemek st.p.č. 613/2 o celkové výměře 138 m˛, změna účelu – zahrada, změna ceny - za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok
(7 pro)

127/10
Schvaluje ukončení pronájmu pozemku p.p.č. 1635/1 k.ú. Cvikov o celkové výměře 2639 m˛ - nájemce Biochov s.r.o., Jablonné v Podještědí - NS č. 386 ke dni 30.04.2010 .
(7 pro)

128/10
Souhlasí s ukončením pronájmu pozemku města p.p.č. 666/9 k.ú. Cvikov – část o výměře 30 m˛ z celkové výměry 2504 m˛ dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: čistě obytné území – kolektivní, nájemce Miloslav Sochůrek, Nový Bor, NS č. 338, ukončení k 20.4.2010,
a
schvaluje pronájem p.p.č. 669/9 část o výměře 30 m˛ z celkové výměry 2504 m˛ dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: čistě obytné území – kolektivní, nájemce p. Bártovi , bytem Česká Lípa, účel: umístění prodejního stánku, za cenu: 50 Kč/den (18.250 Kč/rok)
(7 pro)

129/10
Schvaluje upřesnění nájemní smlouvy č. 200 o pronájmu pozemku města p.p.č. 53/2 k.ú. Drnovec , část 100 m˛ z celkové výměry 451 m˛, dle KN: zahrada, dle ÚP: sm.obytné území, nájemce: Jaroslav Plutnar, bytem Drnovec,
za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok účel zahrada - ne pro skladování dřeva, dle zákresu ve snímku , zachování průjezdnosti na ostatní části p.p.č. 53/2, možnost oplocení pronajaté části na náklady nájemce a umístění brány na pozemek města mezi objektem č.p. 73 a pronajatým pozemkem (na náklady nájemce) . (7 pro)

130/10
Rada nemá námitek k provedení terénních úprav pozemku p.p.č. 2752 k.ú. Cvikov o celkové výměře 1252 m˛
nájemce: Veronika Šmídová, Praha - NS č. 88, důvod: terénní úpravy pronajatého pozemku, který je zarostlý buřinou a nadměrné zadrnování - nájemce provede rekultivaci (povrchové stržení zmechovatělé vrstvy) na vlastní náklady, bez nároku na náhradu těchto nákladů i po ukončení pronájmu. (7 pro)

131/10
Schvaluje uzavření nájemní smlouvy dle návrhu na pronájem nebytových prostor v č.p. 569 Cvikov II Martinovo údolí , účel: prostory pro provoz a obsluhu kotelny (společná část domu č.p. 569 a č.p. 303) nájemce= provozovatel kotelny Služby města Cvikova s.r.o. (7 pro)

133/10
Schvaluje vyvěšení záměru obce směnit pozemek na úřední desce :
p.p.č. 3062/6 k.ú. Cvikov (dle GP č. 1360-130/2008 nové p.p.č. 3062/28) – část 86 m˛ z celkové výměry 692 m˛ dle KN: ostatní plocha, ostatní komunikace, dle ÚP: komunikace - v majetku Města Cvikov
za
p.p.č 3062/15 k.ú. Cvikov (dle GP č. 1360-130/2008 nové p.p.č. 3062/25) – část 103 m˛ z celkové výměry 687 m˛, dle KN: orná půda, dle ÚP: komunikace - v majetku p.Petra Krejčího, Cvikov, účel: narovnání stavu
(7 pro)

134/10
Schvaluje vyvěšení záměru obce na úřední desce – prodat pozemek:
a)
p.p.č. 1004 k.ú. Cvikov o celkové výměře 141 m˛, dle KN: ostatní plocha, ostatní komunikace, dle ÚP: smíšené obytné území ( žadatel: Jitka a Miloslav Veselých, Husova 289, Cvikov I) účel: scelení pozemků(7 pro)
b)
p. p.č. 56/1 trvalý travní porost o výměře 296 m2 v k.ú. Lindava
p. p. č. 56/2 ostatní - jiná plocha o výměře 137 m2 v k.ú. Lindava
p. p. č. 60/13 ostatní – manipulační plocha o výměře 242 m2 v k.ú. Lindava
p. p.č. 60/1 OP – sportoviště a rekreační plocha – část dle GP z celkové výměry 13815 m2 v k.ú. Lindava
(žadatel – kupující Alžběta Dvořáková, bytem Lindava (7 pro)

135/10
Schvaluje vyvěšení záměru obce na úřední desce – pronajmout pozemek
a)
p.p.č. 2694/1 k.ú. Cvikov o celkové výměře 1490 m˛ dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 2680/2 k.ú. Cvikov část 520 m˛ z celkové výměry 1366 m˛dle KN: ostatní plocha, ostatní komunikace, dle ÚP: komunikace (žadatel: Veronika Šmídová, Praha 1) účel: zahrada (chov včel) a příjezdová cesta
b)
st.p.č. 79 k.ú. Lindava o celkové výměře 133 m˛dle KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny a p.p.č. 571 k.ú. Lindava o celkové výměře 194 m˛ dle KN: ostatní plocha, neplodná půda, dle ÚP: ostatní zeleň ( žadatel: Blanka Obžerová, Mimoň) účel: ostatní plocha
c)
lokalita za internátem – stavební pozemky pro RD
p.p.č. 2636/5 vše k.ú. Cvikov o celkové výměře 1063 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/6 o celkové výměře 1073 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/7 o celkové výměře 1068 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/8 o celkové výměře 1062 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/9 o celkové výměře 1058 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/10 o celkové výměře 1044 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/11 o celkové výměře 1047 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/12 o celkové výměře 1019 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/14 o celkové výměře 708 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: komunikace
p.p.č. 2363/16 o celkové výměře 603 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: komunikace
lokalita zelený vrch
p.p.č. 3011/13 o celkové výměře 5380 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území + louky a pastviny
p.p.č. 2979/8 o celkové výměře 1235 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/9 o celkové výměře 1243 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/10 o celkové výměře 1159 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/11 o celkové výměře 1144 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/12 o celkové výměře 1008 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/13 o celkové výměře 1012 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/14 o celkové výměře 1022 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/15 o celkové výměře 1027 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/16 o celkové výměře 3114 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: komunikace
(žadatel: Biochov s.r.o., Jablonné v Podještědí)
(7 pro)

Dále rada projednala :

JUDr. Jaroslav Švehla        Mgr. Ivo Čeřovský
místostarosta města          starosta města


↑ jdi na obsah stránky