• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

8. RaM 21.dubna 2009

Informace z 8. schůze  Rady města Cvikov dne 21. dubna   2009

 

 

Účast : 5 členů  ze 7 členů rady ,   omluveni  p. Jirák, p. Pech

 

 

124/09

Vyjádření k umístění provozu  ekologické likvidace  pneumatik na pozemku  firmy MAXMOSER v Komenského ulici (žádost  p. Hanzlíka, Credoma a.s. Praha 1).Rada doporučuje komisi rozvoje i zastupitelstvu   vydání souhlasu pouze s podmínkou skladování pneumatik k likvidaci  v uzavřené hale.

 

125/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích města 2372 k.ú. Lindava pro zřízení vodovodní a elektrické přípojky  ze studny pro dům č.p. 139 Lindava, žadatel Petr a Iva Šinkovi,bytem Lindava

 

126/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku města p.č. 1261/14  pro zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu na p. 1261/14 Josefa Rejmana,  bytem Česká Ves. (5 pro)

 

127/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích města p.č. 2865/8 a 3707/3 v k.ú. Cvikov  pro ČEZ Distribuce a.s. Děčín 4, pro uložení vedení distribuční sítě elektrické energie NN ,  za  úhradu 5 tis.Kč.(5 pro)

 

130/09

Souhlasí s provedením změny značení začátku  a konce obce  Lindava  na základě žádosti p. Fafaly, Lindava 168, a to posunutím  na konec výstavby  nových rodinných domů v této lokalitě . (5 pro)

 

131/09

Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo č. 39509  mezi městem a SaM silnice a mosty Děčín na předmět díla „místní komunikace Cvikov K zahrádkám“  v hodnotě díla 3 999 725,45 Kč včetně DPH.na základě provedeného výběrového řízení . (5 pro)

 

132/09

Souhlasí  s podpisem smlouvy o dílo číslo 39512 mezi městem a SaM silnice a Mosty Děčín a.s.  na předmět díla  rekonstrukce lávky pro pěší přes Svitávku v Lindavě „ v hodnotě díla 162 039,33 Kč včetně DPH na základě provedeného výběrového řízení. (5 pro)

 

133/09

Vyhodnocení nabídek pronájmu nebytového prostoru v č.p. 73 Drnovec pro účely restauračního zařízení. 1 nabídka, zájemce  Helena Dičková, bytem Cvikov, nájem 230,- Kč za m2. Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru dle veřejné nabídky města: nájemce Helena Dičková, výše nájmu 230,- Kč  (bez energií a služeb), účel restaurace. (4 pro, 1 nepřítomen).

 

135/09

Souhlasí s posílením  investičního fondu příspěvkové organizace DDM Cvikováček Cvikov o částku  114 994,- Kč  z rezervního fondu PO na úhradu rekonstrukce elektrických  rozvodů v objektu Cvikováčku.  (5 pro)

 

136/09

Souhlasí  s přijímáním darů pro akci města a příspěvkové organizace DDM Cvikováček - Oslavy Dne dětí . Pověření platí pro věcné dary a finanční  dary do 2 tis.Kč. (5 pro)

 

137/09

Souhlasí se zvýšením  poplatku  za mezi knihovní službu v Městské knihovně Cvikov  na částku  50,- Kč za dokument od.1.7.2009. (5 pro)

 

138/09

Projednala informaci zástupce AMK Cvikov o způsobu výstavby a udržování budovy a žádost o převod objektu č.p. 30 v Pivovarské ulici Cvikov I,   za cenu 1,- Kč na místní organizaci AMK Cvikov, s podmínkou překupního  práva města .

Rada  pověřuje starostu města  a pracovníka správy majetku města p. Lázničkovou – prověřením  možností převodu  pozemků z ÚZSVM na město a na občanské sdružení. (5 pro)

 

139/09

Plnění závazků z uzavřené smlouvy mezi městem a  pivovarem Svijany ve věci provedených úprav objektu v č.p. 73 Drnovec – závazek města 174 tis.Kč, měsíční splátky ve výšji nájmu z nebytového prostoru a odběr zboží. Bude projednána možnost převzetí závazku ze strany nového nájemce.

 

140/09

Bere na vědomí rozbor hospodaření města za  1.čtvrtletí roku 2009.

 

141/09

Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/09 dle návrhu.

 

142/09

Schvaluje změnu organizačního řádu  MěÚ Cvikov od 1.5.2009:

 

a)      zřízení odboru správy majetku města

b)      počet pracovníků odboru správy majetku města 1 vedoucí 1 pracovník

c)      snížení počtu pracovníků finančního odboru o 1 pracovníka

 

143/09

Jmenuje  Eriku Lázničkovou do funkce vedoucí odboru správy majetku města od 1.5.2009.

 

 

 

Dále rada projednala a 

 

-         bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Jiráskova ulice Cvikov o získání finančního příspěvku na nově zřízené pracovní místo učitelky, spolufinancování s příspěvkovou organizací

-         žádost TJ Bohemia N.Bor  6.6. Maraton Bohemia 2009  - 8. ročník -  souhlas s konáním sportovní akce  na území města

-         bere na vědomí docházku  v MŠ Lindava za březen –  celkově 7,8

-         bere na vědomí oznámení Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov  o dokončení stavebních úprav na objektu v Lindavě ,  přestěhování a úprav mateřské školy

-         nepřijímá nabídku Českolipského  deník – inzerce  v deníku – cesty městem

-         pověřuje starostu zpracováním dopisu na PF ČR o návrhu změny územního plánu města č. 3 v souvislosti s požadavkem na vrácení pozemků  a bere na vědomí informaci o stanovisku PF o vrácení neprodaných pozemků a úhradě pozemků,které město prodalo.

-         souhlasí s bezplatným užívání objektu sokolovny pro oddíl volejbalistů TJ Jiskra Cvikov od 5/2009

 

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                                   místostarosta města                             starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky