• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

8. RaM 8.dubna 2008

Informace z jednání 8. schůze Rady města Cvikova ze dne 8. dubna 2008

 

98/08

K usn. 7/08 – příspěvek  psychologické centrum Nový Bor - rada se seznámila s činností (účast na jednání Mgr. Opelka) a doporučuje ZM poskytnout psychologickému centru Nový Bor příspěvek na provoz. (6 pro,1 nepřítomen).

99/08

Vzala na vědomí informaci starosty o rozmístění kamer ve městě – celkem 9 ks – předpoklad realizace rok 2009.

100/08

K usn. 81/08, 51/08,25/08

a)  schválila zaslání žádosti o vyjádření na Ministerstvo ŽP k záměru výstavby výrobních a skladovacích hal ve Cvikově. (6 pro, 1 nepřítomen)

b)  pověřuje starostu a místostarostu přípravou průzkumu mezi občany k záměru výstavby skladovacích a výrobních hal na pozemcích za čerpací stanicí (6 pro, 1 nepřítomen)

c)  projednala petici občanů a schválila následující odpověď:   (6 pro, 1 nepřítomen)

Rada města petici občanů projednala na zasedání 8.4. 2008 a konstatuje, že petici bere na vědomí, ale domnívá se, že je neopodstatněná. Záměr výstavby průmyslových a výrobních hal v této lokalitě byl projednáván několikrát v souvislosti se schvalovacím řízením Územního plánu města Cvikov. Občané se mohli vyjádřit k předpokládanému záměru. CHKO Lužické hory se taktéž souhlasně vyjádřila k předpokládané výstavbě a schválila stávající Územní plán města. Rada města a zastupitelstvo na svých jednáních podmínilo výstavbu skladovacích a průmyslových hal zřízením zeleného pásu, což dosud zrušeno nebylo a tato podmínka trvá. V neposlední řadě je nutné konstatovat, že občané mají možnost se zúčastňovat veřejných zastupitelstev, kde se všechny záležitosti týkající se obyvatel města projednávají a není možné zvát každého občana samostatně.

101/08

Zamítá žádost  o poskytnutí příspěvku – Centra pro zdravotně  postižené o.s. Česká Lípa. Žádosti je nutné podávat městu před schvalováním rozpočtu města na následující rok. (6 pro, 1 nepřítomen)

102/08

Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena za úplatu 1000,- Kč v souladu s usnesením ZM č.10 ze dne 20.3. 2008,   na pozemcích města   pro účely zřízení plynové přípojky k objektu č.p. 591 Sídliště, vlastník objektu Van Du Hvan. (6 pro, 1 nepřítomen)

103/08

Nedoporučuje ZM snížení kupní ceny pozemku  v k.ú. Cvikov – žadatelka  Zdena Kysilková, bytem Cvikov. (6 pro,1 nepřítomen)

104/08

Nedoporučuje ZM snížení kupní ceny pozemku v k.ú. Cvikov – žadatel Martin Köhler, bytem Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

105/08

Doporučuje změnu Územního plánu města  na  komunikaci p.č. 904/6 v k.ú. Cvikov z důvodu propojení komunikací. (6 pro, 1 nepřítomen)

a) rada pověřuje starostu města projednat doplnění do změny č. 2. (6 pro, 1 nepřítomen)

b) doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku na město od Státního statku Bílý Kostel. (6 pro, 1 nepřítomen)

106/08

Projednala žádost o změnu Územního plánu města p.č. 605/3 a st. p. č. 87 v k.ú. Lindava – žádost bude předložena zpracovateli změny č. 2 ing.Táborské k posouzení a případnému zařazení do změny č. 2. (6 pro, 1 nepřítomen)

107/08

Doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 2865/17 firmě EKO HAUS FERTIGBAU s.r.o Varnsdorf a uzavření  dohody mezi firmou EKO HAUS - kupní cena 1,- Kč za m2, postavení komunikace (ve smlouvě bude specifikováno jaký typ komunikace) a městem – zřízení veřejného osvětlení v této lokalitě. (6 pro, 1 nepřítomen)

108/08

K usn. č. 285/07, 266/07 – otázka vytápění  mateřské školy v Lindavě – bude projednáno na příštím jednání rady za účasti ředitele ZŠ a MŠ Bohumila Hynka. Pan Jirák předloží na příštím jednání rady náklady na přemístění a instalaci elektro kotle od PharmDr. Skopové. (6 pro, 1 nepřítomen)

109/08

Souhlasí se zadáním vypracování energetického auditu objektu hasičské zbrojnice . Předpoklad nákladů cca 56 tis.Kč.

110/08

Projednala nabídku p. Hermanna na převod sochy Sv. Petra do majetku města a doporučuje ZM převzetí sochy do majetku. (v současné době socha u p. Žáka k restaurování). (5 pro, 2 nepřítomni)

111/08

Souhlasí s bezplatným pronájmem parkoviště na náměstí ve Cvikově před budovou městského úřadu pro organizátora akce Českolipského deníku pro účely kulturní, zábavné a soutěžní odpoledne dne 28. května 2008 v době od 11.00 – 18.00 hod.

 

Dále rada projednala:

-         bere na vědomí informaci místostarosty, že město neobdrželo dotaci na opravu hasičské zbrojnice

-         ukládá na příští jednání rady připravit návrh na rekonstrukci budovy základní školy -  odloučené pracoviště  č.p. 300 v Nerudově ulici

-         bere na vědomí informaci o trase plánované naučné stezky v Naději

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky