• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

8. ZaM 25.září 2003

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Cvikova konaného dne 25.září 2003

 

A) Zastupitelstvo města Cvikov   s c h v a l u j e

1/   záměr plynofikace místní části Drnovec a pověřuje starostu města zadáním projektové dokumentace k územnímu řízení a podání žádosti o dotaci

2/  výpůjční smlouvu na pozemky s Ředitelstvím silnic a dálnic Liberec a pověřuje starostu podpisem smlouvy

3/ smlouvu se zhotovitelem díla Silnice a mosty a.s. Česká Lípa, včetně způsobu financování, a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4/ nabytí pozemků do majetku města

a) - výkup pozemku o výměře 142 m2 v k.ú. Cvikov, cena 100, -Kč za 1 m2 od p. Kodeše a spol. k zajištění prací na přeložce I/13

b) -  vykoupení 193 m2  p.č. 639/3 v k.ú. Cvikov od Benziny s.p. v likvidaci, Praha k zajištění inženýrských sítí u čp. 30 v Pivovarské ulici Cvikov a  p o v ě ř u j e  místostarostu jednáním

c) -  bezplatný převod  p.č. 62/7 o výměře 2945 m2 v k.ú. Lindava, p.č. 893/1 o výměře 3281 m2 v k.ú. Cvikov od Státního statku Cvikov, s.p. v likvidaci, v případě odkoupení za úplatu bude předložena cena ke schválení, a pověřuje místostarostu jednáním ve věci ceny pozemků

5/ zadání projektové dokumentace na prodloužení vodovodního řádu pro zřízení vodovodních přípojek pro 4 rodinné domy v části města za přeložkou silnice I/13 na hranici pozemku,  zařazení akce  do rozpočtu města na r. 2004,  a  p o v ě ř u j e  starostu města k sepsání smlouvy s jednotlivými vlastníky o závazku ke zbudování vodovodní přípojky

6/  změnu využití areálu bývalého letního kina – zřízení dětského hřiště ve spodní části se zachováním betonové plochy bývalého hlediště a jeviště pro potřeby konání jiných akcí

7/  záměr výstavby dřevěných hradů dle projektu „regenerace sídliště“  a  s o u h l a s í   s uvolněním částky  100 000,- Kč  v letošním roce z FRR na zakoupení materiálu

8/  uzavření smlouvy na likvidaci odpadů v roce 2004 s firmou Marius Pedersen a.s. Hradec Králové za stejných podmínek a rozsahu smlouvy jako v roce 2003 a pověřuje starostu podpisem smlouvy

9/  podmínky pro uzavírání smluv o smlouvě budoucí kupní dle návrhu

10/  nákup 4 ks buněk á 110 tis.Kč od obce Kly, jejich umístění na pozemky areálu Delta v Pivovarské ulici Cvikov pro účely náhradního ubytování pro výkon rozhodnutí zrušených nájmů bytů a  p o v ě ř u j e  starostu  jednáním s obcí Kly o možnosti snížení ceny

11/  prodej domu čp. 13-14 Kollárova ulice Cvikov – přednostní právo nájemníků, cena dle odhadu, platba v hotovosti

12/  prodej objektu bývalé kotelny sídliště s podmínkou uvedení podnikatelského záměru

13/  rozpočtové opatření podle § 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

-   21500,- Kč - 3 ks bojlerů na kabiny Dynamo Lindava - § rezerva

-   47300,- Kč – zaměření a zpracování stávajícího stavu budovy MěÚ - § rezerva

-  35360,- Kč – pro PO Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88, oprava kanalizace a odpadů - § rezerva

- 126000,-Kč – zaměření a zákres do map pozemků od PF – od Geodezie a.s.Česká Lípa z FRR

14/  rozpočtové opatření podle § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.

- 156625,- Kč – referendum, položka dotace 4111

- 55495,- Kč – veřej.prospěšné práce, položka dotace 4116, UZ 13101

- 21000,- Kč – počítač městská knihovna, položka dotace 4116

- 52966,60 Kč – SDH, pohotovost, zásahy mimo území, položka dotace 4122

- 2400,- Kč – SDH, soutěž, položka dotace 4122

- 13597203,- Kč – školství – přímé náklady, položka dotace 4122, UZ 33150

- 93928,- Kč – školství – informační gramotnost, položka dotace 4122, UZ 33245

15/  revokaci usnesení ze dne 14.11.2002 písmeno c) odst. 1 a 2 ve věci pověření rady 

16/ uzavření mandátní smlouvy s SVIS Ústí nad Labem na akce Cvikov - odkanalizování  a pověřuje starostu podpisem smlouvy

17/ změnu zřizovací listiny příspěvkových organizací - mateřské školy Jiráskova ul., mateřské školy Sídliště, ZUŠ  a  uzavření nájemní smlouvy na nemovitý a movitý majetek dle stavu k 31.12. 2002 dle návrhu

18/  přemístění Městské knihovny Cvikov do objektu bývalé školní družiny v Jiráskově ulici

19/ uvolnění částky 50000,- Kč z FRR jako sponzorský příspěvek Odbornému léčebnému ústavu Martinovo údolí Cvikov na technické a přístrojové vybavení

B) Zastupitelstvo města  Cvikov    n e s c h v a l u j e

návrh  podmínek pro povolování vyhrazeného parkování dle návrhu  a odkládá tento bod na příští jednání zastupitelstva

C) Zastupitelstvo města Cvikov vyřazuje z programu jednání bod záměr rekonstrukce budovy MěÚ a odkládá jej na jednání příštího zasedání zastupitelstva

D) Zastupitelstvo města Cvikov  p o v ě ř u j e  starostu přípravou vypsání nové VOS – na likvidaci odpadů  - termín předložení na příštím ZM

E) Zastupitelstvo města Cvikov stanovuje

a)   podle § 75 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích,  ukončení činnosti uvolněných funkcionářů starosta a místostarosty města k 31.12.2002 a poskytnutí 3 měsíční  odměny (odstupného)

b) stanovuje odměny za výkon funkce uvolněným funkcionářům zastupitelstva dle nařízení vlády ČR

c)  odměny neuvolněným členům rady ve výši 900,- Kč měsíčně

d)  odměnu ostatním členům zastupitelstva ve výši 3000,- jednorázově,ročně

e)  odměnu předsedům výborů, komisí, zvláštních orgánů  ve výši 200,- Kč měsíčně

F) Zastupitelstvo města schvaluje prodeje pozemků města

a)      část  p.č.2881/1 v k.ú. Cvikov, dle geometrického zaměření, cena dle vyhlášky, účel zahrada, kupující Jan Köhler, bytem Cvikov

b)       p.č. 193  - 30 m2, p.č. 194/1 – 58 m2, v k.ú. Cvikov, cena dle vyhlášky, účel zahrada, kupující Milan Procházka, bytem Cvikov

c)      p.č. 620/1 – 496 m2 v k.ú. Trávník, cena dle vyhlášky, účel zahrada, kupující Antonín Dědina, bytem Praha

d)      p.č. 381 – 192 m2, v k.ú. Cvikov, cena dle vyhlášky, účel zahrada, kupující Volfgang August, bytem Cvikov

e)      st.p.č. 132 – 173 m2 , p.č. 52 – 823 m2 , v k.ú. Trávník, cena dle vyhlášky, účel výstavba rekreačního domu, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupující Jan Herclík, bytem Cvikov

f)        st.p. č. 134 – 103 m2, p.č. 53 – 663 m2, v k.ú. Trávník, cena dle vyhlášky, smlouva o smlouvě budoucí, účel  výstavba rekreačního domu, kupující Petra Masarová, bytem Cvikov

G) Zastupitelstvo města Cvikov neschvaluje prodej pozemků města

a)      p.č. 3518/8 v k.ú. Cvikov, žadatel Milan Procházka, bytem Cvikov

b)      p.č. 443 v k.ú. Lindava , žadatel Radek Říha, bytem Lindava

c)      část. p.č. 2970/2 v k.ú. Cvikov, žadatel Jan Draškovič,bytem Cvikov

d)      p.č. 1154/1 – zahrádkářská kolonie v k.ú. Cvikov, žadatelé ČSZ a nájemci zahrádek

H) Zastupitelstvo města Cvikov neschvaluje směnu pozemku p.č. 620/1 v k.ú. Trávník dle návrhu, žadatel Antonín Dědina, bytem Praha

CH) Zastupitelstvo města Cvikov schvaluje směnu pozemku v k.ú. Cvikov – pozemek   města p.č. 2970/2  za pozemek  st.č. 693  o výměře 539 m2 v k.ú. Cvikov, účel zahrada a zajištění vjezdu do areálu Delta, vlastník Jan Draškovič, bytem Cvikov

I)  Zastupitelstvo města bere na vědomí

- provedení vodovodní přípojky k rodinnému domu p. Charváta a p. Minářové v Palackého ulici  

- zrušení veřejné obchodní soutěže na likvidaci odpadů ve městě

- vyjádření firmy F-line k návrhu dodatku smlouvy na hasičské auto

- vyjádření PČR k prošetření nákupu hasičského auta a že provedeným šetřením se neprokázalo podezření z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele ze strany pana Petra Kořínka (v případě, že to dovolí legislativa, bude zveřejněno odůvodnění na úřední desce MěÚ a ve Zpravodaji města dle usnesení PČR)

- vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k akci „dokončení rekonstrukce kabin a ubytovny fotbalového oddílu DDM Cvikováček“

- vyjádření MF ČR k dotaci a penále na půdní vestavby bytů

- vyjádření Krajské správy silnic k opravě propusti na silnici III. tř. směr Sloup

- odpovědi na dotazy zastupitele p.Kořínka z minulého jednání s pověřením starosty zaslat odpovědi  písemně

 

JUDr. Jaroslav Švehla                                  Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                                       starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky