• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

9. RaM 22.dubna 2008

Informace z jednání 9. schůze Rady města Cvikova ze dne 22. dubna 2008

 

112/08

Bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. čtvrtletí 2008. Stav finančních prostředků se zvýšil za toto období o 7, 481 813,89 Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

113/08

Schvaluje rozpočtová opatření předložená vedoucím finančního odboru – č. 15,16 a 17. (6 pro, 1 nepřítomen)

115/08

Bere na vědomí informaci o konání Mezinárodního festivalu etnické hudby mládežnických souborů ve Cvikově  26.4. 2008  „BARABAN“. (6 pro, 1 nepřítomen)

116/08

Projednala žádost p. Václava Martínka o změnu Územního plánu města na pozemky p.č. 2390, 465, 466 v k.ú. Lindava a nedoporučuje zařadit změny do Změny ÚP č. 2 a doporučuje přihlédnout k žádosti o změnu ÚP při tvorbě nového územního plánu. (5 pro,1 zdržel, 1 nepřítomen)

117/08

Souhlasí s realizací výstavby parkoviště na části pozemku p.č. 651/1 a 658/2 (vedle panelového domu č.p. 583-586) na Sídlišti, dle návrhu komise rozvoje města. (6 pro, 1 nepřítomen)

118/08

Chodník Cvikov-Svor - rada souhlasí se svoláním jednání k projednání dle návrhu komise rozvoje města. (6 pro, 1 nepřítomen)

119/08

Doporučuje ZM schválit prodej budoucí komunikace na p.č. 2865/17 v k.ú. Cvikov firmě EKOHAUS FERTIGBAU za podmínek dle zápisu komise rozvoje města z 21.4. 08  (6 pro, 1 nepřítomen)

120/08

Doporučuje ZM zachovat dosavadní definice a ceny zasíťovaného a nezasíťovaného pozemku :

cena nezasíťovaného pozemku 100,- Kč/m2

cena zasíťovaného pozemku 200,- Kč/m2 (sítě na hranici pozemku nebo v přilehlé komunikaci k pozemku - voda, kanalizace, elektřina)

a nedoporučuje ZM další definici „nově zasíťovaný pozemek“  dle návrhu komise rozvoje města bod 5. (4 pro, 1 proti, 2 nepřítomni)

121/08

Doporučuje ZM zachovat stávající podmínky prodeje pozemků pro účely výstavby, tj. předkupní právo města do doby vydání kolaudačního souhlasu. (5 pro, 2 nepřítomni)

122/08

 Pronájmy pozemků určených k výstavbě rodinných domů – rada doporučuje vyvolat jednání s nájemci pozemků s cílem zrušení pronájmu. Zajistí starosta. (6 pro, 1 nepřítomen)

123/08

Doporučuje ZM schválit nabytí do majetku města pozemek p.č. 904/6 v k.ú. Lindava pro účely propojení komunikací. Bezúplatný převod od Státního statku Bílý Kostel s.p. v likvidaci. (5 pro, 2 nepřítomni)

124/08

Nedoporučuje ZM nabytí pozemků v k.ú. Lindava do majetku města – odkoupení od rodiny Jiroušových.  (5 pro, 2 nepřítomni)

125/08

Nabídka firmy EKOHAUS FERTIGBAU – postavení tenisové haly ze SRN,  rada doporučuje ke schválení v případě, že investorem demontáže, převozu a instalace ve Cvikově bude soukromý subjekt. (5 pro, 2 nepřítomni)

126/08

Doporučuje ZM schválit podpis smlouvy o zhotovení repliky sochy Sv. Šebestiána na Morový sloup za cenu 180 000,- Kč dle nabídky restaurátora p. Žáka s podmínkou získání dotace na zhotovení repliky. (5 pro, 2 nepřítomni)

127/08

Souhlasí s pronájmem části pozemku (cca 20 m2  u č.p. 137 Československé armády Cvikov I  v prostoru před prodejnou květin, cena 1,50 Kč/1 m2/rok, nájemce Markéta Hojsáková.

128/08

Doporučuje ZM schválit navýšení z 3,- Kč na 5,-Kč /1 obyvatel příspěvek na činnost svazku obcí Euroregionu NISA. (5 pro, 2 nepřítomni)

129/08

Schvaluje a vydává oprávnění pro p. Váchu z ČSOB k investování finančních prostředků města do státních dluhopisů. (5 pro, 2 nepřítomni)

130/08

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích města pro  :

a) kanalizační a vodovodní přípojku v ulici K Zahrádkám pro stavebníky nových rodinných domů  - Sylva Falcmannová, Ita Krafková , Miroslav a Simona Novotných

b) vedení elektro pro ČEZ Distribuce  as.

(5 pro, 2 nepřítomni)

131/08

Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Kunratice u Cvikova na výkon činnosti Městské policie – měření rychlosti (občasné, měření zdarma, pokuty příjmem města). (5 pro, 2 nepřítomni)

132/08

Doporučuje instalovat na silnici I/13 u (před) přechodu pro chodce z ulice Havlíčkova k rybníku Veselák směrem od Svoru informativní měřič rychlosti. (5 pro, 2 nepřítomni)

133/08

Schvaluje pronájem bytu č. 3 v č.p. 303  ul. Martinovo údolí (po Ing. Vlčkové – ukončení nájmu  k 1.5. 08) p. Marcele Berdarové, bytem Filipov (Kunratice u Cvikova) (5 pro, 2 nepřítomni)

 

Dále rada projednala:

 

-         vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ Sídliště o uzavření školy ve dnech 2. a 9. května 2008 v případě poklesu počtu dětí pod 5

-         odkládá na příští zasedání rady způsob a výši pronájmu bytu v č.p. 38 Náměstí Osvobození

-         nedoporučuje vyhovět žádosti Ing. Vlčkové ve věci kuchyňské linky a žádost předává k vyřízení SMC

-         otázka topení v Mateřské škole Lindava + pošta – doporučuje řediteli příspěvkové organizace  realizaci instalace elektrokotle v termínu letních prázdnin (náklady na montáž cca 20 tis.Kč, cena připojení  elektrokotle – informace  p. Krska)

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky