• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

9. RaM 24.dubna 2007

Informace z jednání Rady města Cvikov 9. schůze dne 24. dubna  2007

 

110/07

Doporučuje ZM snížení prodejní ceny objektu  čp. 256 Nábřežní ulice o  50 %. (4 pro,1 zdržel, 2 nepřítomni) 

111/07

názvy ulic:

Doporučuje ZM  ve věci stanovení nových názvů ulic při nové výstavbě rodinných domků  do 19. června podat návrhy jednotlivých členů ZM případně stavebníků na názvy ulic.

(5 pro, 2 nepřítomni)

112/07

Doporučuje ZM schválit návrh akcí rozvoje města na roky 2007-2010 (rozdělení do skupin ABC)  a

uložit radě  zajistit projektovou přípravu  - zadat výběrová řízení na zpracování projektových prací  akcí skupiny A - chodník, kanalizace – dokončení, úprava areálu bývalého letního kina, přístavba bowlingu a sportovního centra, rekonstrukce rybníku Internát a přesunutí kamerového systému  z C  do A. (5 pro, 2 nepřítomni)

113/07

Doporučuje  ZM schválit  postup  prodeje  pozemků pro výstavbu RD s doplněním podmínky:

předkupní právo do doby kolaudace, do 3 let zahájení stavby. Postup stanoven pro nově schvalované prodeje pozemků. (5 pro, 2 nepřítomni)

(lokalita  v ČSA – systém náhradníků  v případě uvolnění, předkupní právo)

114/07

Souhlasí s převodem nájemní smlouvy na byt v č.p. 590, Cvikov II, Sídliště, na Petru Štěpánkovou. (5 pro, 2 nepřítomni)

115/07

Rozbor hospodaření  1. - 3. měsíc 2007 - bere na vědomí. (5 pro, 2 nepřítomni)

116/07

Doporučuje ZM  schválit rozpočtovou změnu – dokončení propojení vrtu Lindava 80 tis. Kč z položky výstavba archivu, informační měřič okamžité rychlosti 59 tis. Kč - z rezervy. (5 pro, 2 nepřítomni)

117/07

Souhlasí s uvolněním  částky 100 tis. Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiráskova Cvikov z rezervního fondu do investičního fondu. (5 pro, 2 nepřítomni)

118/07

Souhlasí s prodejem neupotřebitelného majetku – židle a židličky  a  ponecháním finančních prostředků získaných z prodeje pro příspěvkovou organizaci. (5 pro, 2 nepřítomni)

119/07

Doporučuje ZM schválit na základě žádosti manž. Mašátových zpětné odkoupení pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě ulice Ústavní na základě předkupního práva města v kupní smlouvě, cena 201 601,- Kč. Pozemek bude nabídnut k dalšímu prodeji. (5 pro, 2 nepřítomni)

121/07

Souhlasí se zveřejněním nabídky pronájmu nebytových prostor v č.p. 105, výměra 20,3 m2. (5 pro, 2 nepřítomni)

122/07

Nesouhlasí s uspořádáním veřejné produkce ve dnech  27. – 29. dubna 2007 v k.ú. Lindava,  není stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor a souhlasné stanovisko hasičů.

(3 pro , 2 zdrželi, 2 nepřítomni )

124/07

Oprava mostu – Lindava – jednání se SaM vícepráce na čerpání vody – nebylo v rozpočtu

zemní hrázky – nebyly v položkovém rozpočtu, otázka zpracování projektu, výběrové řízení, nabídková cena  629 150,- Kč, rozpočtováno - 2/3 železa – chybělo v rozpočtu, vícepráce – lávka pro pěší, hrázky a čerpání vody. Bere na vědomí - případné rozpočtové změny při závěrečném vyúčtování stavby (5 pro, 2 nepřítomni)

125/07

Provedení dalších prací na rekonstrukci hřiště ZŠ a MŠ :

úprava vjezdu do areálu – prašný povrch – udělat asfalt

propojení sportovišť chodníky

kabelové chráničky přes bývalou dráhu

doskočiště – prodloužení – obrubníky s pryžovým vrškem

oprava oplocení + nátěr - nesouhlas

oplocení ochrannými sítěmi - nesouhlas

(5 pro, 2 nepřítomni)

126/07

Doporučuje ZM schválit prodej pozemků:

a) -  pozemkových parcel č.  28/2 – zahrada o výměře 1146 m2, 28/3 – trvalý travní porost o výměře 1103 m2, 29/1 – zahrada o výměře 4047 m2 a st.p. č. 202/2 – zbořeniště o výměře 314 m2 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby obchodního střediska, cena 100,- Kč m2 a  revokuje tímto usnesení o prodeji pozemku smlouvou o smlouvě budoucí kupní v ulici Martinovo údolí Cvikov, kupující Stavokombinát Liberec a.s.

b) - pozemkových parcel č. 2979/8, 2979/9,2979/10, 2979/11, 2979/12,2979/13, 2979/14, 2979/15 – vše trvalý travní porost o výměrách 1235 m2, 1243 m2, 1159 m2, 1144 m2, 1008 m2, 1012 m2, 1022 m2, 1027 m2 v k.ú. Cvikov (lokalita Zelený vrch) za účelem výstavby rodinných domů, cena 100,- Kč m2, kupující Stavokombinát Liberec a.s.

c)  část pozemkové parcely č. 846/5 v k.ú. Cvikov dle geometrického zaměření za účelem zahrady. Cena 30,- Kč/m2, kupující paní Ivana Mišinská, bytem Cvikov, Sídliště 577

d) -  pozemkové parcely č. 137 (pozemky spjaté s domem čp. 246, Alšova ulice) za účelem zahrady. Cena 30,- Kč/m2, kupující paní Šárka Hubená, bytem Cvikov, Alšova 246

e)  st. parcely č. 96/1 v k.ú. Cvikov u  čp. 246, Alšova ulice) za účelem zahrady. Cena 30,- Kč/m2, paní Lenka Rychtecká, bytem Cvikov, Alšova 246

e) pozemkové parcely č. 1376/12 – zahrada o výměře 827 m2 v k.ú. Cvikov (lokalita Wolkerova – po p. Stejskalovi – výpověď). Cena 30,- Kč/m2, kupující paní Šárka Svobodová, bytem Cvikov, Družstevní 115

f) pozemkové parcely č. 1376/19 – zahrada o výměře 795 m2 v k.ú. Cvikov (lokalita Wolkerova – po p. Dvořákovi – ukončení nájmu). Cena 30,- Kč/m2, kupující pan Jan Týma, bytem Cvikov, Mánesova 479

g) pozemkové parcely č. 1376/14 – zahrada o výměře 1205 m2 v k.ú. Cvikov (lokalita Wolkerova – po p. Hartmanovi – výpověď). Cena 30,- Kč/m2, kupující pan Jiří Marek, bytem Cvikov, Nádražní 326

h) části pozemkové parcely č. 3547/1 dle GP v k.ú. Cvikov za účelem zahrady. Cena 30,- Kč/m2, kupující Pan Jaroslav Krajči, bytem Cvikov, Potoční 105

ch) části pozemkových parcel č. 3547, č. 611/2 a č. 612 dle GP v k.ú. Cvikov za účelem zahrady. Cena 30,- Kč/m2. kupující Pan Otakar Filek, bytem Cvikov, Potoční 116

i) stavební parcely č. 591 – zbořeniště o výměře 186 m2 a pozemkové parcely 2525 – zahrada o výměře 409 m2 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby rodinného domu. Cena 100,-Kč/m2, kupující paní Jana Stará, bytem Janov 150

j) stavební parcely č. 132 – zbořeniště o výměře 173 m2, poz. parcel č. 52 – louka o výměře 823 m2, č. 203/1 – louka o výměře 348 m2, č. 203/2 – ost. plocha o výměře 598 m2 a č. 204 – louka o výměře 106 m2 v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem výstavby rodinného domu. Cena 100,- Kč/m2. Je nutná změna územního plánu – přes pozemky vede biokoridor. Kupující pan Jan Bešík, bytem Praha, El. Krásnohorské 123/10

k) pozemkových parcel č. 930 – louka o výměře 879 a č. 932 – louka o výměře 1621 m2 v k.ú. Naděje za účelem výstavby rekreačního objektu. Cena 100,- Kč/m2, kupující pan Radek Duben, bytem Doksy, 5. května 31

l) pozemkové parcely č. 62/1 – louka o výměře 1129 v k.ú. Lindava za účelem stmelení pozemků u vlastní nemovitosti, cena 30,- Kč m2, kupující pan Vítězslav Čihák, bytem Lindava 324

m) pozemkových parcel č. 23 – louka o výměře 320 m2 a č. 25 – louka o výměře 1084 m2 v k.ú. Lindava za účelem scelení pozemků. Cena 20,- Kč/m2, kupující pan Josef Říha, bytem Lindava 307

n) pozemkové parcely 276/3 – louka o výměře 225 m2 v k.ú. Lindava za účelem zahrady. Cena 100,- Kč/m2 – určeno k rekreaci, kupující manželé Jiráských, bytem Praha 5, Vrázova 983/1.

o) pozemkové parcely č. 135/1 – orná půda o výměře 4088 m2 v k.ú. Svitava. Osadní výbor doporučuje za cenu schválenou zastupitelstvem tj. 100,- Kč/m2. Kupující pan Ondřej Otradovec, Svitava 28

p) pozemkových parcel č. 24 – ostatní komunikace o výměře 981 m2, 25 – zahrada o výměře 616 m2 a 560/2 – ostatní komunikace o výměře 254 m2 v k.ú. Svitava se zřízením věcného břemena na otočku autobusu dle zaměření. cena stanovena 30,- Kč/m2. Kupující Pan Ondřej Tajovský, Praha 10, Kodaňská 30. 

(5 pro, 2 nepřítomni)

 

127/07

Doporučuje ZM neschválit prodej pozemků

a) pozemkové parcely č. 1376/1 – ost. plocha o výměře 2976 v k.ú. Cvikov za účelem zahrady. Pozemek je dle územního plánu veden jako rekreační les - žadatel Pan Milan Hoky, bytem Česká Lípa, Šluknovská 2875

b) části poz. parcely č. 755/4 – trvalý travní porost, poz. parcely č. 489 – ostatní plocha o výměře 268 m2, č.  490/1 – ostatní plocha o výměře 301 m2, č. 755/1 – trvalý travní porost o výměře 569 m2 a st. parcely č. 552 – zbořeniště o výměře 190 m2 v k.ú. Cvikov za účelem vybudování parkoviště – manipulační plochy). Pozemky č. 552 a 755/1 jsou dle ÚP určeny k možné výstavbě, přes ostatní pozemky vede biokoridor. Žadatel Ing. Miloslav Stávek, bytem Cvikov, Martinovo údolí 441

c) poz. parcely č. 949 – lesní pozemek o výměře 39040 m2 v k.ú. Lindava za účelem těžby. Osadní výbor nedoporučuje prodej. Žadatel pan Martin Houska, bytem Svor 206

d) pozemkové parcely č. 758/2 – louka o výměře 1318 m2 v k.ú. Naděje, žadatel pan Miroslav Jelínek bytem Trávník-Naděje

e) pozemkové parcely č. 772/2 – trvalý travní porost o výměře 4537 m2 v k.ú. Cvikov za cenu 50 000,- Kč.), žadatel pan Milan Hájek, bytem Praha.

f) poz. parcely 620/1 – trvalý travní porost o výměře 942 m2 v k.ú. Trávník u Cvikova se slevou na 60,- Kč/m2. Žadatel pan Antonín Dědina, bytem Praha.

(5 pro, 2 nepřítomni)

128/07

Doporučuje ZM  schválit nabytí do majetku města

a) Dle nabídky vypracování privatizačního projektu bezúplatný převod na město poz. parcely č. 1056 – ost. komunikace o výměře 385 m2 v k.ú. Naděje od Pozemkového fondu ČR.

b) podání žádosti o  bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2240/1 – ost. komunikace o výměře 717 m2 v k.ú. Lindava, Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci. Komunikace je přístupovou cestou k vrtu pro vodovodní řád.

(5 pro, 2 nepřítomni)

129/07

Souhlasí s pronájmem pozemků města dle návrhu. (5 pro, 2 nepřítomni)

130/07

Souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem pozemků

p. Novák v k.ú. Naděje, p. Bohuslav – k.ú. Cvikov (5 pro, 2 nepřítomni)

 

Dále rada projednala:

 

- na vědomí informace o změně termínu jednání ZM 27.6. 2007

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                         místostarosta města                      starosta města


↑ jdi na obsah stránky