• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

9. RaM 3. května 2011

Usnesení 9.schůze Rady města Cvikova 3.května 2011

účast:  7 členů

186/11
Bere na vědomí informaci o instalaci panoramatické tabule -   cedule  120x60, na turistických cílech  Schillerova vyhlídka, Dutý kámen. Zajištěno v rámci dotace Svazku obcí  Novoborska, podíl města 3520,- Kč. V průběhu měsíce května  budou předány městu. (7 pro)

187/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav prodloužení  vodovodního řadu včetně přípojky vody a odvedení odpadních vod z ČOV na p.p.č. 2890/5 v kú Cvikov ( ost. plocha, ost. komunikace) pro novostavbu RD na st.p.č. 2898/1v kú Cvikov ( současný vlastník Vratislav Buršík). (7 pro)

188/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav kanalizační přípojky na p.p.č. 2885/25 v kú Cvikov (ost. plocha, ost. komunikace) pro novostavbu RD na st.p.č. 2885/29 v kú Cvikov ( současný vlastník Ivana Žáková) . (7 pro)

189/11
Bere na vědomí informaci o příslibu poskytnutí dotace na opravu povodňových škod u 18 mostů , dotace budou průběžně  dodány, v dotačním titulu – dostaneme všechny nárokované věci, otázka spolufinancování města 10 % , otázka financování :  po ukončení opravy a dokončení mostu, úhrada faktury , potom uplatnění  90 %   zpět do rozpočtu města  z dotačního titulu. (7 pro)

190/11
Doporučuje ZM schválit návrh rozpočtových opatření č. 2. (proúčtování daně, průběžná dotace školám,finanční vypořádání  za volby 2010, příspěvek 5 tis., finanční vypořádání  na soc. dávky  za r. 2010 , ,  veřejně prospěšné práce ,  pojistné náhrady  za poškození signalizace, spoluúčast školy Cíl 3 škola ekologicky , výdaje a příjmy  za dojíždění žáků  ZŠ). (7 pro)

191/11
Projednala otázku zajištění financování investičních akcí města. Spoluúčast města při poskytnutých dotací, zajištění úhrady za provedené práce, potom předložení k čerpání dotačních finančních prostředků, Vzhledem k rozsahu a počtu akcí bude pravděpodobně nutné přijetí překlenovacího úvěru, aby byl zajištěn chod města a plynulé financování akcí. Souhlasí s projednáváním  podmínek poskytnutí úvěru s jednotlivými bankami k provedení výběrového řízení na banku, podmínky, výše částky. Jednání s bankami za účasti statutárních zástupců města zajistí vedoucí finančního odboru, současně budou připraveny podklady pro předložení zastupitelstvu města. (7 pro)

192/11
Bere na vědomí poskytnutí dotace ve výši 100 tis.Kč na údržbu veřejné zeleně ze Svazku obcí Novoborska. V souvislosti s tím, bere na vědomí informaci, že v podzimní měsících bude proveden řez stromů sakur v Komenského ulici, bude sledován stav vrby v areálu bývalého letního kina, v případě uschnutí bude ponechán kmen . (7 pro)

193/11
Doporučuje ZM ke schválení  prodej  bytových jednotek:

A) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 303 a 569, Martinovo údolí, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1102 a 1103 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let a s převodem užívacího práva Služeb města Cvikova s.r.o. (nájemní smlouva ze dne 30.04.2010)
BJ č. 303/8
žadatel: PLAČKOVÁ Jaroslava, Cvikov (spoluvlastnický podíl 271/6626)
za cenu: 80.390 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.734 Kč

B) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 159, Boženy Němcové, Cvikov I, Cvikov, objektu-jiné stavby na st.p.č. 65 a pozemcích st.p.č. 65, st.p.č. 66, p.p.č. 3939, p.p.č. 123 a p.p.č. 118/1 v k.ú. Cvikov (vč. venkovních úprav, septiku a porostů) s předkupním právem města na 5 let
a) BJ č. 159/4
žadatel(vnučky): LESCHINGEROVÁ Marie, LESCHINGEROVÁ Anna, Cvikov (spoluvlastnický podíl 767/7196)
za cenu: 116.811 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.487 Kč
b) BJ č. 159/5
žadatel: POCHOPOVI Bedřich a Zdeňka, Cvikov (spoluvlastnický podíl 897/7196)
za cenu: 132.725 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.487 Kč

C) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 328, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 379 a p.p.č. 62/22 v k.ú. Lindava s předkupním právem města na 5 let
- pozemkem 62/22 rozvod vody a kanalizační potrubí pro čp. 328
- vodárna/stavba bez čp/če tech.vyb. na st.p.č. 426 v k.ú. Lindava ve vlastnictví města, vybavení např. čerpadlo-elektrika a servis hradí město,
- nájemníci a vlastníci bytových jednotek  v č.p. 326, 327 a 328 platí vodu dle směrných čísel a stočného, nadále  se bude platit dle současných zvyklostí, tzn. mělo by to být řešené v mandátní smlouvě
BJ č. 328/2
žadatel: HALČINOVI Ján a Ludmila, Lindava (spoluvlastnický podíl 795/3325)
za cenu: 176.001 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč

bod A-C   (7 pro)

194/11
Nabytí pozemků do majetku města :
A)  Doporučuje ZM schválit nabytí
      st.p.č. 134 o výměře 103 m2 k.ú. Trávník u Cvikova
         KN: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území p.p.č. 53 o výměře 663 m2 k.ú. Trávník u Cvikova
         KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území úplatný převod od TANEČKOVÉ Petry, Cvikov  za pův. kupní cenu 21.966 Kč (předkupní právo města)
    (7 pro)

B)  Nedoporučuje ZM schválit nabytí
      p.p.č. 2114/1 o výměře 17 m˛ k.ú. Lindava
         KN: ostatní plocha-ostatní komunikace; ÚP: komunikace (místní komunikace obslužná) bezúplatný převod od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových účel: místní komunikace, (7 pro)

C)  Doporučuje ZM nabytí
      p.p.č. 1207/4 –část dle GP (cca 200 m˛) z celkové výměry 1086 m2 k.ú. Lindava
         KN: ostatní plocha-neplodná půda; ÚP: smíšené obytné území bezúplatný převod od ČR – Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci účel: zajištění přístupu a údržby BUS zastávky (veřejně prospěšná stavba), (7 pro)
      a
      doporučuje otevřít jednání ve věci úplatného převodu zbývající části pro účely výstavby RD ,  s GP předložit k dalšímu projednávání. (7 pro)

D)  Doporučuje  otevřít jednání s vlastníky pozemků  za účelem jejich nabytí do majetku města:
       st.p.č. 75/3 –cestou dotčená část k.ú. Drnovec ve vlastnictví Klíma Jan, Liberec  
      (zástavní právo   smluvní)
      KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: smíšené obytné území
      p.p.č. 200/1 –cestou dotčená část k.ú. Drnovec ve vlastnictví Klíma Jan, Liberec
     (zástavní právo smluvní)
      KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
      st.p.č. 75/2 –cestou dotčená část k.ú. Drnovec ve vlastnictví Jech Miroslav, Drnovec
      KN: zastavěná plocha a nádvoří se stavbou bez čp/če; ÚP: smíšené obytné území
            účel: legalizace místní komunikace (napojení na p.p.č. 200/3 v majetku města) na podnět Osadního výboru Drnovec  k zahájení jednání o výkupu cestou dotčených částí od p, Jecha a Klímy, který má zájem  výstavby RD v této lokalitě na p.p.č. 200/1, a proto je třeba vyřešit užívání cesty ost.uživateli, cesta využívána nejen občany, ale zejména pro vyvážení popelnic, zimní údržba komunikace . Bude nabídnuta možnost směny za pozemky města, které přiléhají k jejich pozemkům. Po projednání zajistit GP. (7 pro)

195/11
Pozemky - prodej
A)  p.p.č. 597/1 o výměře 4453 m˛ v k.ú. Lindava                             
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: DVOŘÁKOVÁ Alžběta, Lindava
účel: výstavba stavby pro bydlení
ÚD: 05.01.2011 – 20.01.2011
prodej za cenu: 100 Kč/m˛ + příslušenství + předkupní právo města

doporučuje ZM schválit prodej za předpokladu uzavření záležitostí ve věci prodeje kotelny a pozemků (7 pro)

B)  p.p.č. 599/4 o výměře 864 m˛ v k.ú. Lindava
KN: orná půda; ÚP: smíšené obytné území
      ÚD: 05.01.2011 – 20.01.2011
       a) Nedoporučuje ZM schválit prodej
žadateli : DVOŘÁKOVÁ Alžběta, Lindava , účel: výstavba stavby pro bydlení
(7 pro)

b)    Doporučuje ZM schválit prodej
žadateli: HUDEČEK Jiří, Lindava, účel: rozšíření pozemku – zarovnání
prodej za cenu: 100 Kč/m˛ + příslušenství + předkupní právo města
(7 pro)

C)  p.p.č. 437/2 o výměře 1087 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny (záplavové území Q100)
žadatel: ŘÍHA Radek, Říha Marek, Lindava
účel: koupě pozemku okolo budovy čp. 2 ve vlastnictví žadatelů
ÚD: 09.03.2011-11.04.2011
Doporučuje ZM schválit  prodej za cenu:    20,-     Kč/m˛ + příslušenství    (7 pro)

D)   p.p.č. 470/1 oplocená část dle GP (cca 420 m˛) z celkové výměry 1375 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost, ÚP: louky a pastviny (záplavové území hranice Q100 )
žadatel: ZIKMUNDOVI Rudolf a Marie, Cvikov
účel: zahrada
ÚD: 18.04.2011-dosud
Doporučuje ZM schválit  prodej    za cenu: 20,-  Kč/m˛ + příslušenství    (7 pro)    
    
E)  p.p.č. 3819/1 o výměře 1423 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: čistě obytné území-kolektivní
žadatel: MAŇASKOVI Martin a Alena, Cvikov
účel: zahrada
ÚD: 09.03.2011 – 11.04.2011
Doporučuje ZM schválit prodej za cenu: 100,- Kč/m˛ + příslušenství+ předkupní právo
(7 pro)
a
doporučuje ZM schválit  změnu územního plánu-do plochy smíšené obytné území
(7 pro)

F)  st.p.č. 1461/4 o výměře 94 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří se stavbou čp. 178 a179;
ÚP: čistě obytné území-kolektivní
účel: majetkoprávní narovnání - prodej podílu města o velikosti 7963/10000 vlastníkům bytových          jednotek, dle velikosti jejich spoluvlastnického podílu
       Doporučuje ZM schválit prodej  jednotlivým vlastníkům BJ odpovídajícím podílem za cenu:  200,-  Kč/m˛ + přísl. (7 pro)
        a
       doporučuje ZM schválit  prodej za symbolickou cenu 1,- Kč  nevyužité nebytové  prostory č.j. 178/12 vč. spoluvl.podílu 22/10000  a č.j. 179/12 vč. spoluvl.podílu 43/10000   a   č.j. 177/12, ve kterém je kotelna ponechat ve vlastnictví města   (7 pro)

196/11
Souhlasí s krátkodobým  pronájmem  pozemku (na dobu od 03. -31.05.2011)
p.p.č. 621/3 část o výměře 30 m˛ z celkové výměry 763 m˛ k.ú. Cvikov
KN: ostatní-jiná plocha; ÚP: ostatní zeleň
žadatel: SVOBODOVI Jiří a Stanislava, Cvikov, účel: uskladnění dříví, nájemné  30,- Kč
(7 pro)

197/11
Schvaluje vyvěšení   záměru  obce na úřední desce – směnit pozemky v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem narovnání stavu dle skutečnosti (jedná se o místní komunikaci), zpracovat GP
p.p.č. 586/1 část  se zpevněným povrchem (cca 6 m˛) bude odděleno GP
KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 586/3 část  se zpevněným povrchem (cca 269 m˛) bude odděleno GP
KN: ostatní plocha, manipulační plocha, dle ÚP: smíšené obytné území
vlastník: RYPOVÁ Margita, RYP Daniel, RYP Jaromír Mgr.
za
st.p.č. 121 o výměře 143 m˛ - část po oddělení stávající cesty
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 40/2 o výměře 125 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území
vlastník: Město Cvikov
(7 pro)

198/11
Neschvaluje vyvěšení  záměru  obce na úřední desce – prodat pozemek
p.p.č. 446 o výměře 1764 m˛ v k.ú. Drnovec
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
účel: zahrada
žadatel: TŘEŠŇÁKOVI Martin a Jitka, Drnovec (stávající nájemce části pozemku)
Rada doporučuje prodej celistvého pozemku za cenu v místě a čase obvyklou tj. 100 Kč/m2
(7 pro)

199/11
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemek
A)  p.p.č. 797 o výměře 427 m˛ k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny, biokoridor, zóna CHKO
účel: sekání trávy , 0,10 Kč/m2/rok
žadatel: KEKULA František, Cvikov    
                             
B)  p.p.č. 621/3 část o výměře 30 m˛ z celkové výměry 763 m˛ k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: ostatní zeleň
účel: zahrada (uskladnění dříví), 1- Kč/m2/rok
žadatel: SVOBODOVI Jiří a Stanislava, Cvikov

C)  p.p.č. 391/3 o výměře 235 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území
účel: zahrada , 1,- Kč/m2/rok
žadatel: GUBENKOVÁ Věra, Lindava

bod A-C  (7 pro)
200/11
Neschvaluje vyvěšení záměru obce na úřední desce – pronajmout pozemek
      p.p.č. 391/2 o výměře 291 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území
účel: zahrada
žadatel: BOSÁK Pavel, Lindava    
z důvodu neuhrazených pohledávek vůči městu
(6 pro, 1 nepřítomen)

201/11
Nedoporučuje ZM schválit  snížení kupní ceny
p.p.č. 1004 o výměře 141 m˛ v k.ú. Cvikov
žadatel: VESELÝCH Miloslav a Jitka, Cvikov
schválen k prodeji ZM dne 24.06.2010 usn.č. 2/2/E) za cenu 200 Kč/m˛
- žadatelé žádají o snížení ceny na 30 Kč/m˛
a
doporučuje schválit  revokaci usnesení ze dne 24.6.2010. (6 pro, 1 nepřítomen)

202/11
K usn. rady č.138/11 ze dne 22.03.2011   Rada doporučuje ZM schválit způsob prodej – doplnění pravidel pro prodej : cena dle odhadu, závazek kupujícího provedení stavebních úpravy – fasády a pod., do 3 let (sankce za nesplnění závazku 300 tis. Kč). Prodej přednostně nájemcům (i podílem) za cenu dle znaleckého posudku, v případě nezájmu prodej obálkovou metodou  
Souhlasí s vyloučením  z prodeje čp. 99 (samoobsluha na náměstí) a rozdělit jak objekt (oddělit loutkovou scénu a související prostory), tak i pozemky (zajištění zadního přístupu nejen pro prodejnu zeleniny);
a doporučuje ZM schválit prodej objektů :
- čp. 56, Cvikov I-Pivovarská na st.p.č.147 vč. souvisejících pozemků
- čp. 105, Cvikov I-Komenského na st.p.č.78 vč. souvisejících pozemků
- čp. 295 Cvikov I-Komenského na st.p.č.75/2 vč. souvisejících pozemků
- čp. 354 Cvikov II-Komenského na st.p.č.706 vč. souvisejících pozemků
- čp. 84 Cvikov I-Jiráskova na st.p.č. 109/1 vč. souvisejících pozemků
- čp. 30 Cvikov II-Pivovarská na st.p.č. 639/1 (pouze objekt, pozemek není ve vlastnictví města)
- stavba technického vybavení bez čp/če na st.p.č. 1465 k.ú. Cvikov vč. pozemku
- jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 170 k.ú. Lindava vč. pozemku
(7 pro)

203/11
Bere na vědomí informace z jednání komise stavební a pozemkové a odboru správy majetku města
A)    Zápis geometrického plánu č. 908-133/2000 za účelem: legalizace místní komunikace s asfaltovým povrchem (součást ul. Luční) na p.p.č. 2885/31 k.ú. Cvikov
B)    Dokončení GP č. 143-82/2011 pro oddělení historického majetku obce na p.p.č. 414/1 a 1022 k.ú. Trávník    u Cvikova (cena zakázky 63.240 Kč) a  zápis do katastru nemovitostí
C)    Návrh GP pro rozdělení p.p.č. 2867/1 v k.ú. Cvikov schváleného ZM k prodeji p. Melicherčíkovi usnesením č. 3/3)E) ze dne 20.01.2011: část cca 16 m2 z celk.výměry 3115 m2  - dle návrhu se jedná o 26 m2
D)    Informace o schůzce s p. Michalíkovou z českolipského pracoviště Krajské správy silnic Libereckého kraje ve věci převodu na Liberec.kraj silnic III.třídy v k.ú. Cvikov p.p.č. 3512/1 (vyjma středu náměstí=bude oddělen GP), p.p.č. 3572 (v návaznosti na silnici p.p.č.3586 kolem “benzínky“ ve směru na Rousínov=bude oddělena část místní komunikace ul.Mart.údolí, a to od křižovatky u Šindelářových směrem k centru), p.p.č.3545/1 (bude oddělena část, jež je již součástí Ústavní ul.), po vypracování GP vč.podkladů bude město vyrozuměno
E)    Zápis geometrického plánu č. 1489-458/2009 za účelem legalizace BUS zastávky naproti “benzínce“
F)    k usn. RM č. 141/11 ze dne 22.03.2011 týkající se doporučení pozemku p.p.č. 3011/13 k.ú. Cvikov pro výstavbu “Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice“ ,  dosud nebyla zrušena smlouva  o smlouvě budoucí kupní se společností s r.o.Stavokombinát, Liberec (revokovat usnesení ZM)

204/11
Schvaluje převod nájmu bytu v č.p. 328 Lindava – stávající nájemce p. Moravec, nový nájemce p. Houfek, s tím, že p. Moravec odstupuje od žádosti ve věci koupě bytu. (7 pro)

205/11
Schvaluje podpis dodatku smlouvy č. 1 na geologický průzkum v k.ú. Cvikov.  (7 pro)

206/11
Odvolává Ing. Petra Beránka z funkce předsedy komise rozvoje, pořádku a údržby a jmenuje Ing. Josefa Dostála předsedou komise rozvoje, pořádku a údržby. (7 pro)


 Dále rada projednala a

-    bere na vědomí zápis Osadního výboru Lindava-Svitava
-    bere na vědomí žádost pana Černohorského  ve věci cesty  k rekreačnímu objektu, po terénních úpravách nabídka části pozemku do pronájmu


        JUDr. Jaroslav Švehla             Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města                 starostka města         


↑ jdi na obsah stránky