• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

9. RaM 3.dubna 2102

Usnesení z 9. schůze Rady města Cvikova 3.dubna 2012
účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů

146/12
Schvaluje zápis do kroniky města za rok 2010.
(7 pro)

147/12
Souhlasí s převodem nájemní smlouvy na byt v č.p. 545 Cvikov II, Mánesova ulice ze stávajícího nájemce  p.Věry Šupinové na syna p. Jana Šupinu.
(5 pro,1 vyloučen z hlasování Mgr. Čeřovský, 1 nepřítomen JUDr.Švehla)

148/12
Schvaluje  poskytnutí příspěvku na činnost HC Cvikov ve výši 10000,- Kč. (7 pro)

149/12
Schvaluje přijetí darů za rok 2011 příspěvkovou organizací Mateřská škola Jiráskova ulice Cvikov . (7 pro)

150/12
Bere na vědomí uvolnění nebytového prostoru k 1.6.2012 - stávající nájemce p. Loubek (opravna+prodejna kol) v č.p. 137 Československé armády Cvikov I. Bude provedena veřejná nabídka pronájmu (400,- Kč /m2/rok + služby, účel). (7 pro)

151/12
Souhlasí s přidělením služebního bytu v č.p. 268 Husova ulice Cvikov I, p. Alešovi Svobodovi, bytem Cvikov, po dobu výkonu činnosti správce hasičské zbrojnice. (7 pro)

152/12
Žádost p. Nedbala o pronájem nebytového prostoru – místností v suterénu objektu klubu kultury v Nerudově ulici . Po provedení výpočtu za energie jednotlivých místností klubu bude provedena veřejná nabídka volných nebytových prostor objektu na úřední desce . O provedení veřejné nabídky bude žadatel vyrozuměn. (7 pro)

153/12
Usn. rady č. 63/12 : nabídka pronájmu internetové kavárny v multifunkčním centru Sever Cvikov. Nabídka zveřejněna od 22.2.2012 do 2.4.2012. Podány 2 nabídky. Žadatelé p. Žák, Cvikov a p. Rudiš, Hodkovice . Rada odkládá výběr nabídek s tím, že oba zájemci budou písemně vyzváni k podání nové cenové nabídky do 16.4.2012 (v zalepené obálce označené CENOVÁ NABÍDKA SEVER – NEOTEVÍRAT) , minimální cena stanovena na 400,- Kč/m2/rok. Posouzení žádostí bude provedeno na jednání rady 17.4.2012. (7 pro)

154/12
Bere na vědomí zápis Osadního výboru Lindava-Svitava z 15.2. a 14.3.2012

155/12
Bere na vědomí písemné odstoupení p. KOCSISOVÁ Veronika, Cvikov ze dne 26.03.2012 od pronájmu pozemku a schvaluje revokaci usnesení č. 447/11)C ze dne 18.10.2011, kterým byl schválen pronájem pozemku za účelem zahrady p.p.č. 1006/2 části 119 m˛ z celkové výměry 397 m˛ v k.ú. Cvikov . (6 pro, 1 nepřítomna Mgr. Jakobi)

156/12
Souhlasí s vyvěšením záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemek

A)
p.p.č. 1006/2 části 119 m˛ z celkové výměry 397 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území (izofona hlukové zátěže denní i noční)
žadatel: PÝCHOVÁ Jana, Cvikov, účel: zahrada - rozšíření
(6 pro, 1 nepřítomna Mgr. Jakobi)

B)
p.p.č. 2575/4 část 1250 m˛ z celkové výměry 1640 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny (stoka jednotné kanalizace)
p.p.č. 2578/3 část 210 m˛ z celkové výměry 1014 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha-jiná plocha; ÚP: ostatní zeleň
žadatel: HANUŠOVÁ Šárka, Cvikov účel: výsadba ovocných stromů a japonských topolů
(6 pro, 1 nepřítomna Mgr. Jakobi)

157/12
Schvaluje bezplatné zrušení věcného břemena spočívajícího v právu jízdy zřízeného k nemovitosti v majetku města p.p.č. 3737 ve prospěch nemovitostí ve vlastnictví Jindřicha Žáka, bytem Cvikov p.p.č. 3135/1, 3135/2, 3136, 3141, 3163 vše k.ú. Cvikov. Náklady na zrušení věcného břemene hradí město. (6 pro, 1 nepřítomna Mgr. Jakobi)

158/12
Odkládá na příští jednání rady žádost Ing. Jiřího Lamače ve věci změny zařazení pozemku v k.ú. Cvikov se stavbou fotovoltaické elektrárny do Územního plánu města. Bude provedeno místní šetření, a doporučuje vedoucímu stavebního odboru předložit na jednání rady spis stavebního a kolaudačního řízení stavby včetně vyjádření dotčených orgánů . (6 pro, 1 nepřítomna Mgr. Jakobi)

159/12
Jmenuje p. Jirákovou Zdenu členkou redakční rady a doporučuje předsedovi redakční rady
stanovit toto opatření: před zadáním jednotlivých článků a inzercí předložit celý tisk ke kontrole p. Jirákové, aby nedocházelo k opomenutí v zařazování článků a inzercí. (6 pro, 1 nepřítomna Mgr. Jakobi)

160/12
Schvaluje vypsání výběrového řízení na pracovní pozici stavebního a investičního technika města z důvodu podání výpovědi a ukončení pracovního poměru p. Vrabce k 30.6.2012. (6 pro, 1 nepřítomna Mgr. Jakobi)

161/12
Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s p. Lucií Moravcovou na zajištění realizace přípravy nového ÚP - provedení průzkumu a rozborů v hodnotě díla 95.000,-Kč včetně DPH. (5 pro, 1 nepřítomna Mgr. Jakobi, 1 vyloučen z hlasování Ing. Dostál)

162/12
Schvaluje odpisový plán na rok 2012 příspěvkových organizací města dle návrhu. (6 pro, 1 nepřítomna Mgr. Jakobi)

Dále rada projednala a přijala toto opatření:

a) ke kontrole usnesení :
- usn. ZM 8/1 z 27.10.2011 + 427/11 –prodej MKK zveřejnění nabídky od 16.1.2012 do 30.3.2012, nebyla podána žádná nabídka, 1 zájemce bez podání písemné žádosti. Otázka dalšího prodeje nebo pronájmu bude řešena v souvislosti s usnesením rady č. 111/12 - Pronájem volných prostorů kulturního domu v Nerudově ulici vzhledem k zájemcům o pronájem : připravit návrh na stanovení cen pronájmu+ energie na jednotlivé prostory (suterén +energie, 1 patro bez velkého sálu + energie, 1 patro s velkým sálem + energie, přízemí kancelář : 2500,-vybavení, výměra + energie), odloženo na příští jednání rady
- usn. ZM 5/2 B z 15.12.2011 prodej bytových jednotek 326/4 Lindava: nabídka za cenu 400 tis. od 16.1.2012-2.4.2012, 543/204 Mánesova : nabídka za cenu 350 tis.Kč od 16.1.2012-2.4.2012, 539/7 Mánesova : nabídka za cenu 267910,- Kč od 16.1.2012-2.4.2012 . V daném termínu nebyla podána žádná nabídka. Další prodej těchto bytů bude projednáván na příštím jednání rady.

b) bere na vědomí dopis p. Pittnera ve věci nezpracování projektu na topení v pobočce ZŠ

c) bere na vědomí informaci : Ples města v r. 2013 se bude konat 8.2.2013 (hudba zajištěna)

d) bere na vědomí informaci o podání žádostí do výběrového řízení na pozici vedoucího odboru kultury (pohovor s vybranými uchazeči a případný výběr provede komise ve složení : rada + ředitelka PO Městské knihovny PhDr. Sýkorová+ tajemník úřadu dne 17.4.2012)

JUDr. Švehla                     Mgr. Šárka Jakobi
místostarosta města         starostka města


↑ jdi na obsah stránky