• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

9. RaM 3.května 2005

Informace z jednání Rady města Cvikov 9. schůze dne 3. května 2005

 

106/05

Návrh na vypořádání pohledávky p. Zdeňka Štěpánka, bytem Cvikov – návrh k odpisu po provedení demolice části objektu do konce roku 2005, poté bezplatný převod zpět na město. (6 pro, 1 nepřítomen)

108/05

Dopročuje zastupitelstvu města zplnomocnit starostu města zastupováním města na valné hromadě SVS Teplice.

(6 pro, 1 nepřítomen)

 109/05

Doporučuje ZM zakoupení zařízení dětských hřišť – sestava 345 tis. Kč včetně montáže a dopravy  pro vybavení prostoru na Sídlišti, 124 tis. Kč včetně montáže a dopravy  pro vybavení prostoru v ul. Mánesova, hrazeno bude v rámci rozpočtu města. (6 pro 1 nepřítomen)

 110/05

Stav mostů – vzala na vědomí uzavření dalšího mostu v Lindavě, informace o provedení oprav mostů Nábřežní ul. (provedeno nabídkové řízení cca 400 tis. Kč), most u Svačiňáku (opravu provedou SMC), most Pivovarská (zpracovává se projekt). Dále bude provedena prohlídka mostu z ul. Mart.údolí  Na skalku.

Vzhledem ke stavu mostů a komunikací rada doporučuje ZM zařadit 1 122 tis. Kč z nerealizované stavby úprav na silnici I/13 na údržbu komunikací. (7 pro)

111/05

Souhlasí s bezplatným využíváním internetu v Městské knihovně Cvikov (bezplatná služba občanům) (7 pro)

112/05

Restaurace v Městském klubu kultury

a) výběr firmy na provedení  oddělení topení pro restauraci (nabídky firem OMOS Cvikov, Topení p. Tichý, Topení p. Luka) – dle ceny výběr firmy OMOS Cvikov. (7 pro)

b) uvolnění nebytového prostoru restaurace - přijat  návrh a oslovení 2. v pořadí z roku 2004 p. Kodeše. V případě nepřijetí nabídky zveřejnění pronájmu s termínem podání nabídek do konce května (7 pro)

113/05

Prodej a pronájem pozemků z majetku města

a/ žádost p. Otradovce, bytem Praha na odprodej pozemků dle žádosti v k.ú. Svitava a na základě vyjádření osadního výboru a komise výstavby doporučuje provedení oddělení pozemku přístupových cest a doporučuje prodej pozemků dle návrhu komise výstavby. Nedoporučuje prodat pozemek p. č. 560/3,560/1. Vše v k.ú. Svitava  (7 pro )

b)souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 280/1 k.ú. Lindava – žadatel p. Suchá (7 pro)

c) doporučuje ZM prodej pozemků v k.ú. Lindava  - kupující p. Krátký, bytem Lindava, dle návrhu osadního výboru a komise výstavby. (7 pro)

d) nesouhlasí a nedoporučuje snížení ceny pozemků dle žádosti p.Krátkého, bytem Lindava (7 pro)

114/05

Schvaluje  nařízení rady č. 1/2005 kterým se ruší obecně závazná vyhláška města o stanovení výše úhrady za placené stání. (7 pro)

Schvaluje výši ceny za parkování auta  - cena 10,- Kč za ˝ hodiny. (7 pro)

115/05

Schvaluje nařízení rady č. 2/2005, kterým se ruší OZV – Řád veřejného pohřebiště. (7 pro)

Schvaluje  Řád veřejného pohřebiště. (7 pro)

116/05

Doporučuje ZM schválit návrhy obecně závazných vyhlášek města. (7 pro)

 

Dále rada projednala a

 

- vzala na vědomí ústní ohlášení majitele jeskyní Svitava o zaregistrování klubu a příjezd motorkářů v sobotu 14.5. 2005 na náměstí za účelem předání stížnosti a petice

-  vzala na vědomí prodloužení nabídky na prodej domů z majetku města 29.4. 2005 – vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná žádost, prodlužuje termín podání žádostí do 31. května 2005

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Ivo Čeřovský

                                     místostarosta města            starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky