• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

9. RaM 4.května 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 9. schůze dne 4. května 2004

 

 

105/04

Rada města souhlasí s jednorázovým pronájmem části plochy asfaltového hřiště v lokalitě Dělnická (cca 72 m2) na 3 dny pro p. Melicharčíka, bytem Cvikov, Dělnická 340 za úhradu v celkové výši 300,- Kč. (6 pro)

 

106/04

Byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí v Městském klubu kultury – restauračního zařízení, sálu a přilehlých místností. Byly zjištěny závady v odvětrávání kuchyně, kuřáckých prostor. Rada města ukládá starostovi písemně odpovědět do 30 dnů dle protokolu o kontrolním zjištění s návrhy na opatření.

 

107/04

Rada města souhlasí s poskytnutím částky ve výši 4 000,- Kč na soustředění žáků oddílu stolního tenisu DDM v Jetřichovicích z fondu starosty. (6 pro)

 

108/04

Rada města souhlasí se změnami pronájmu nebytových prostor v Městském klubu kultury ve Cvikově takto :

Ř      sál 1. poschodí – ziskové akce – 1 500,- Kč/den

Ř      sál 1. poschodí – ostatní akce – 1 000,- Kč/den

Ř      salónek 1. poschodí – ziskové akce – 500,- Kč/den

Ř      salónek 1. poschodí – ostatní akce – 100,- Kč/hodina (max. 500,-)

Ř      šatna účinkujících (kuchyňka) 1. poschodí – 300,- Kč/den

(6 pro)

 

109/04

Rada města souhlasí s převodem nájmu bytu č. 2 v ulici Boženy Němcové 178 z pana Josefa Janka na Ivetu Kunešovou, bytem tamtéž. (6 pro)

 

112/04

Rada města souhlasí s žádosti p. Hampla na umístění reklamy na náměstí (reklamní sloup) s podmínkou úpravy sloupu nátěrem. (6 pro)

 

113/04

Rada města souhlasí dle nabídek s pronájmem nebytového prostoru na Sídlišti po p. Hoškové panu Petru Čermákovi na prodej zeleniny a ovoce dle nabídky ceny. (6 pro)

 

Dále rada města projednala a vzala na vědomí :

 

Ř      žádost obyvatel v ul. Dělnická o odkanalizování domů a napojení na stávající kanalizační řád – město je v jednání se SVS o zadání studie na odkanalizování zbytku města

Ř      vyjádření České spořitelny o možnostech poskytnutí hypoték pro stavebníky na základě smluv o budoucích kupních smlouvách – kontrola na příštím zasedání rady po porovnání stanovisek dalších oslovených bankovních domů

Ř      žádosti o úpravy a opravy nebytových prostor nájemců v ul. Komenského 105 a v prodejně potravin Ambrosia na náměstí a pověřuje stavebního technika k posouzení těchto úprav a jejich finanční náročnosti (6 pro)

Ř      datum příštího zasedání Zastupitelstva města Cvikova na čtvrtek 24. června 2004 od 16.30 hodin v Městském klubu kultury

 

                        JUDr. Jaroslav  Š v e h l a                           Mgr. Ivo  Č e ř o v s k ý

                             místostarosta města                                      starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky