• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

9. RaM 4.května 2010

Informace z  9. schůze Rady města Cvikov dne 4.května 2010

Účast: ze 7 členů rady 7 členů

136/10
Jmenuje Ing. Bartoše Jaroslava, bytem Cvikov, kronikářem města. (7 pro)

137/10
Doporučuje ZM schválit prodej objekt čp. 242 na st.p.č. 416, garáže na st.p.č. 419, 420; stavební parcely č. 416, 419, 420 a pozemkové parcely č. 57/9, 57/10, 60/8, 60/14, 60/15, 60/16, 2381
na pozemcích 57/9, 57/10 a 2381 věcné břemeno (vodovodní přípojka) k pozemkům ve prospěch č.p. 251 (Vobořilovi), za sjednanou kupní cenu 1mil.200tis. Kč, kupující: FILKOVI Otakar a Martina, Cvikov . (7 pro)

138/10
Bere na vědomí ohlášení akce Motoklubu Pekelné doly 15.5.2010 v prostorách jeskyní Pekelné doly Lindava – Svitava (Vorlíček Petr Poděbrady, předseda motoklubu), žádost o prodloužení veřejné produkce nebyla podána. (7 pro)

139/10
Žádost YUCATANA s.a. Kroměříž o umístění skákacího hradu u příležitosti akce Road Show 2010 4.8.2010 od 8,00 do 19,00 hod. souhlasí s umístěním na pozemku u náměstí a vzhledem k bezplatnému užívání hradu dětmi – bezplatný pronájem pozemku. (7 pro)

140/10
Souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v objektu Městské tržnice pro účely kanceláře Pojišťovny – nájemce Jiří Ouředník Lužická 722/6,46001 Liberec . (7 pro)

141/10
Doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3 dne návrhu . (7 pro)

143/10
Projednala oznámení Moniky Toráňové, bytem Lindava, ve věci přidělení bytové jednotky v č.p. 327 a na základě oznámení SMC správa bytů o odevzdání bytu 1+2, souhlasí s přidělením bytu do pronájmu p. Karlovi Moravcovi, bytem Lindava.
Otázku úhrady za provedené úpravy bytu v celkové výši 50 tis.Kč byla vzata do úvahy amortizace a bude provedena úhrada 32 680,- novým nájemcem
Provedené neoznámené úpravy bytu budou projednány s p. Toráňovou, dohoda – uvedení do původního stavu nebo provedení opravy elektřiny na její náklady (termín 15.5.2010). (6 pro,1 zdržel)

144/10
Souhlasí s přidělením bytu v č.p. 303 Martinovo údolí Cvikov II , velikost bytu 1+2, do pronájmu - nájemce Zdeňka Walterová,bytem Cvikov, v souladu s pořadníkem. (7 pro)

145/10
Schvaluje Domovní řád pro domy a byty v majetku města . (7 pro)

146/10
Souhlasí s podpisem smlouvy na realizaci akce „Veřejné osvětlení chodníku Cvikov-Svor „ se Službami města Cvikov s.r.o Cvikov v hodnotě díla 195 528,- Kč včetně DPH . (7 pro)

147/10
Souhlasí s pronájmem pozemku města p.p.č. 417/2 o výměře 129 m˛ k.ú. Cvikov , dle KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, nájemce: BALÁZS Gabriel, Cvikov, účel: zahrada za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok (7 pro)

148/10
Doporučuje ZM schválit prodej pozemku města

A) p.p.č. 709 o výměře 234 m˛ k.ú. Cvikov, dle KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území , kupující: DVOŘÁKOVI Jan a Lenka, Cvikov, účel: zahrada, za cenu: 200 Kč/m˛ + příslušenství (7 pro)

B) p.p.č. 1141/1 část 97 m˛ z celk. výměry 1109 m˛ (dle GP č. 1441-164/2009 nové p.p.č. 1141/6) k.ú. Cvikov, dle KN: zahrada; ÚP: zahrady , kupující: DRAŠKOVIČOVI Luboš a Magda, Cvikov, účel: zahrada (pozemek dotčen zápisem věcného břemene - vodovodní přípojka pro m. Potměšilovi), za cenu: 30 Kč/m˛ + příslušenství(7 pro)

C) po vypracování geometrického plánu doporučuje schválit změnu usnesení ZM č. 8/4)c) ze dne 29.10.2009, schválení prodeje pozemku p.p. č. 261 k.ú. Cvikov manž. Uxovým, původně prodej celé výměry, z důvodu provedení vytyčení dochází ke změně výměry - p.p.č. 261 část dle GP z celkové výměry 204 m˛ k.ú. Cvikov, dle KN: zahrada; ÚP: smíšené obyt. území za cenu: 30 Kč/m˛ + příslušenství (7 pro)

D) po vypracování geometrického plánu
p.p.č. 3807/1 o výměře 159 m˛ dle KN: vod. plocha–koryto vod. toku přirozené/upravené; ÚP: účelová komunikace za cenu: 30 Kč/m˛ + příslušenství
p.p.č. 262 o výměře 299 m˛ , dle KN: trv. travní porost; ÚP: louky a pastviny , za cenu: 30 Kč/m˛+ příslušenství
p.p.č. 3532/4 o výměře 258 m˛ dle KN: zahrada; ÚP: smíš.obyt.území, biokoridor, za cenu: 100 Kč/m˛ + příslušenství
p.p.č. 3783/42 o výměře 72 m˛ dle KN: vodní–zamokřená plocha; ÚP: ostatní zeleň, biokoridor, za cenu: 30 Kč/m˛ + příslušenství
st.p.č. 291 o výměře 69 m˛ dle KN: zast.plocha a nádvoří-zbořeniště; ÚP: smíš.obyt.území, biokoridor, za cenu: 30 Kč/m˛ + příslušenství
p.p.č. 283 o výměře 117 m˛ dle KN:zahrada; ÚP: smíš.obyt.území, část biokoridor, za cenu: 30 Kč/m˛ + příslušenství
p.p.č. 3519/8 o výměře 91 m˛ dle KN: ostatní plocha–komunikace; ÚP: ostatní zeleň, biokoridor , za cenu: 30 Kč/m˛ + příslušenství
účel: zahrada, sad , - v blízkosti st.p.č 291 a p.p.č. 283 kanal. stoka a vodovod. řad (SČVAK), středotlaký plynovod - na p.p.č. 283 a p.p.č. 3519/8 částečně komunikace=bude odděleno, stožár veřej. osvětlení, rozhlas a stožár VN, na p. p.č. 3807/1, 262, 3532/4 = nájemní smlouva Stanislav Svoboda (souhlasí s prodejem) převod nájemní smlouvy ,
kupující : STRNÁDKOVI Jan a Ľubica, Cvikov. (7 pro)

E) část p.p.č. 62/7 k.ú. Lindava část o výměře cca 250 m˛ z celkové výměry 2945 m˛
kupující : ĎURÁČ Jiří, Lindava , účel: zahrada, prodej s věcným břemenem (vodovod a kanalizace) za cenu: 100 Kč/m2+příslušenství, kupní smlouva po geometrickém zaměření. (7 pro)

F ) část p.p.č. 62/7 k.ú. Lindava část o výměře cca 100 m˛ z celkové výměry 2945 m˛
kupující : TOMIŠOVI Josef a Yvona, Lindava, účel: přístupová cesta k p.p.č. 61/3
prodej s věcným břemenem za cenu: 100 Kč/m2+příslušenství, kupní smlouva po geometrickém zaměření. (7 pro)

G) část p.p.č. 62/7 k.ú. Lindava zbývající část z celkové výměry 2945 m˛  , dle KN: ostatní plocha-zeleň; ÚP: čistě obytné území, (rozvody vody a kanalizace pro bytové domy, kanalizace do septiku, po oddělení komunikace) ( prodej podílem k obytným domům 326, 327, 328 Lindava schválen v usnesení ZM č. 4 dne 29.10.2010). (7 pro)

149/10
Doporučuje ZM ke schválení formou směny pozemku města p.p.č. 60/7 k.ú. Lindava o výměře 1000 m˛ dle KN: orná půda; ÚP: louky a pastviny, ochranné pásmo VN za část pozemku o šíři 4 m ve vlastnictví Tomiše Josefa p.p.č. 61/3 za účelem zajištění přístupu na pozemek města p.p.č. 60/2 směna “metr za metr“ s doplatkem ve prospěch města + společná úhrada příslušenství , kupující Tomišovi Josef a Yvona, Lindava , účel scelení pozemků, za cenu: 20 Kč/m˛ + příslušenství (7 pro)

150/10
Schvaluje vyvěšení záměru na úřední desce - prodat p.p.č. 2363/5 k.ú. Cvikov, část dle GP dotčené stavbou a oplocením za účelem narovnání skutečného stavu užívání dle žádosti Ity Krafkové, bytem Cvikov. (7 pro)

151/10
Odkládá projednání žádosti o prodej části pozemku p.p.č. 2363/5 v k.ú. Cvikov pro výstavbu z důvodu, projednávání žádosti o prodej pozemku na výstavbu rodinných domů s ostatními žadateli o koupi pozemku v této lokalitě . (7 pro)

152/10
Doporučuje ZM schválit doplnění Změny č. 3 Územního plánu města Cvikov :
A)
p.p.č. 3601/1 o výměře 1332 m˛ k.ú. Cvikov
z plochy KOMUNIKACE do SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ a ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ
– jedná se o úsek od RD čp. 386 (p.Bareš) k p.p.č. 3601/3 (vlastník MAKRO s.r.o.)
dle KN: ostatní plocha–komunikace; ÚP: komunikace
změna souvisí s prodejem pozemků k obytným domů Komenského a Mánesova ul.
(soulad se skutečným stavem) navrhovatel a vlastník: Město Cvikov, (7 pro)
B)
p.p.č. 3807/1 o výměře 159 m˛ k.ú. Cvikov
dle KN: vodní plocha–koryto vod. toku přirozené nebo upravené; ÚP: komunikace
z plochy KOMUNIKACE do SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ
navrhovatel a vlastník: Město Cvikov (změna z důvodu neexistující komunikace), (7 pro)

153/10
Rada doporučuje provedení zaměření pozemku o výměře 130 m2 pro směnu pozemku k dořešení vlastnictví pozemků pro přečerpávací stanici kanalizace na pozemcích p.č. 2312/2 a 2339/2 k.ú. Cvikov a provedení směny s vlastníky stavbou dotčených pozemků Ivanem a
Alenou STRÁNSKÝCH, Česká Lípa za pozemek k výstavbě RD p.p.č. 2363/10 výměra 1044 m2 , doplatek (stanovit cenu za m2) ze strany m. Stránských rozdílu ve výměře; případně odkoupit . (7 pro)

154/10
Bere na vědomí odstoupení od žádosti o prodej pozemku města p .p.č. 1644 k.ú. Cvikov
žadatelka: MIKSOVÁ Martina, Praha účel: rekreace .

156/10
Schvaluje vyvěšení záměru města na prodej pozemku na úřední desce
A) p.p.č. 3550/1 k.ú. Cvikov – část dle GP z celkové výměry 1845 m˛ 
KN: ostatní plocha–komunikace; ÚP: komunikace
žadatel: ŽEMLIČKOVI Horst a Libuše, Cvikov, účel: zahrada, (7 pro)
B) p.p.č. 559/1 k.ú. Cvikov – část dle GP z celk. výměry 251 m˛
KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území
st.p.č. 457 k.ú. Cvikov – část dle GP z celk. výměry
KN: zast. plocha a nádvoří, ÚP: smíšené obytné území
žadatel: ERDINGEROVÁ Štěpánka, Cvikov, účel: zahrada, (7 pro)
C) p.p.č. 1475/1 k.ú. Cvikov o výměře 1475 m˛
KN: zahrada, ÚP: zahrady
žadatel: HÁJKOVI Oldřich a Lenka, Cvikov, účel: zahrada, (7 pro)

157/10
Schvaluje vyvěšení záměru  města pronajmout pozemek na úřední desce :
st.p.č. 178 vše k.ú. Lindava o výměře 194 m˛, KN: zast. plocha,nádvoří,zbořeniště, ÚP: louky a pastviny
st.p.č. 179 o výměře 144 m˛, KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště, ÚP: louky a pastviny
st.p.č. 180 o výměře 172 m˛, KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště, ÚP: louky a pastviny
st.p.č. 181 o výměře 517 m˛, KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště, ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 377/3 o výměře 69 m˛, KN: zahrada, ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 378/2 o výměře 56 m˛, KN: trvalý travní porost, ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 384 a o výměře 824 m˛, KN: trvalý travní porost, ÚP: louky, pastviny
p.p.č. 381 o výměře 901 m˛, KN: trvalý travní porost, ÚP: louky, pastviny
p.p.č. 378/1 o výměře 4742 m˛, KN: trvalý travní porost, ÚP: louky, pastviny;
pozemky se nachází v záplavovém území, aktivní zóna, biokoridor
žadatel: LOHR Václav, Lindava, účel: sekání, pastva pro koně, (7 pro)

158/10
Rada města Cvikov schvaluje Prohlášení vlastníka, kterým Město Cvikov vymezuje v budově čp. 546 a 547, která stojí na stavební parcele č. 1051/2 a 1051/1, včetně nově oddělené pozemkové parcely p.p. č. 1008/4, vše v k.ú. Cvikov, bytové prostory včetně podílu na společných částech uvedeného domu a podílu na pozemcích st.p.č. 1051/2, 1051/1 a p.p.č. 1008/4. (7 pro)

JUDr. Jaroslav Švehla   Mgr. Ivo Čeřovský
místostarosta města       starosta města


↑ jdi na obsah stránky