• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

9. RaM 5.května 2009

Informace  z 9.  schůze  Rady města Cvikov dne 5.května 2009

 

Účast : 7 členů  ze 7 členů rady

 

144/09

Schvaluje podpis dodatku č. 9   smlouvy s Marius Pedersen  - z důvodu změn cen za skládkovné nebezpečného odpadu, změny  cen za dopravu, změny ceny DPH u některých druhů separovaného odpadu a směsného a objemného odpadu, zvýšení ceny za likvidaci plastů a papíru. (hlasování 7 pro)

 

146/09

K usnesení č. 138/09  rada doporučuje ZM vyřadit objekt města č.p. 30 Cvikov II Pivovarská ulice Cvikov ze seznamu objektů určených k prodeji, vzhledem k nutnosti dořešení vlastnictví pozemků .(hlasování 7 pro)

 

147/09

Bere na vědomí informaci o ukončení smlouvy s Pivovarem Svijany, schvaluje ukončení , demontáž jejich zařízení,  úhrada části nákladů za provedené opravy objektu z nájmů z nebytových prostor. (hlasování 7 pro)

 

148/09

Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvy o zřízení věcného  břemene mezi městem  a ČEZ distribuce a.s. Děčín na zřízení přípojky elektro na pozemku města p.č. 591 a 2525 v k.ú. Cvikov  ul. Tovární – přípojka k novému  RD , za úplatu 5 tis.Kč. (hlasování 7 pro)

 

149/09

Projednala žádost o stanovisko města k záměru výstavby fotovoltaické elektrárny v  K.Ú. LINDAVA na pozemku  p.č. 1435/10 a  p.č.1435/11 a souhlasí s výstavbou fotovoltaické elektrárny na uvedených  pozemcích pokud bude v souladu s Územním plánem města Cvikova. (hlasování 7 pro)

 

150/09

Doporučuje ZM schválit změnu usnesení zastupitelstva a to upřesnění návrhu :

Projekt  Power Bridge – Iniciativa k podpoře inovačních služebních úkonů v oblasti zdravotnictví volného času turistického ruchu v Eukroregionu Nisa

a

schvaluje  předfinancování projektu a to jak vlastního podílu města, tak předfinancování dvou po sobě následujících čtvrtletí  ve výši 22 000 Eur.

(hlasování 7 pro)

 

151/09

Schvaluje uzavření a podpis  mandátní smlouvy mezi městem a s.r.o  SMC ,   zřízení zvláštního účtu - příjmy z nájmů  - převod  na město 1x za rok. (hlasování 7 pro)

 

152/09

Schvaluje převod z rezervního fondu   příspěvkové organizace Mateřská škola Jiráskova ulice Cvikov  ve výši   22  027,- Kč   do investičního fondu příspěvkové organizace za účelem nákupu vybavení zahrady.

(hlasování 7 pro)

 

154/09

Projednala žádost o pronájem a následný prodej objektu kotelny u č.p. 242 v Lindavě ( se skladem a okolní  pozemky  ) žadatel p. Dvořák, bytem Lindava , souhlasí do doby realizace s pronájmem objektu a pozemků

a

doporučuje  ZM schválit  prodej objektu a sepsání   smlouvy o budoucí kupní smlouvě , s termínem realizace kupní smlouvy na odkoupení objektu do 1 roku,  pozemky do pronájmu, cena dle odhadu 325 784,- Kč. (hlasování 7 pro)

 

155/09

Žádost p. Fišery a p. Čápkové o prodloužení plynovodního řádu v ulici Československé armády , rada vzala na vědomí informaci o stavu  plynofikace na území města, podmínky Severoč. plynáren k převodu plynovodních řádů, zjištění  nákladů a dotace za provedení plynofikace, zájem o připojení. Vzhledem k náročnosti nedoporučuje ZM zařazení akce. (hlasování 7 pro)

 

157/09
Pozemky – pronájem

 

a)     odkládá projednání žádosti firmy ROVS s.r.o  o pronájem pozemků

      p.č. 909/1 – část 31835m˛ z celk. výměry 32235m˛ v k.ú. Cvikov (směr M.údolí)

druh pozemku: trvalý travní povrch; dle ÚP: louky, pastviny,p.č. 909/2 - o celkové výměře 4670m˛ v k.ú. Cvikov (směr Martinovo údolí),druh pozemku: vodní-zamokřená plocha; dle ÚP: ostatní zeleň s biokoridorem, p.č. 795 – o celkové výměře 3193m˛ v k.ú. Cvikov (směr Martinovo údolí),druh pozemku: orná půdu; dle ÚP: louky, pastviny; p.č. 871/3 – o celkové výměře 11784˛ v k.ú.  Cvikov (směr Martinovo údolí),druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda; dle ÚP: ostatní zeleň s biokoridorem do doby rozhodnutí o nabídce p. Waltera na převod pozemků v této lokalitě, (hlasování 7 pro)

 

b)      souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 3179 – část 783m˛ z celk. výměry 3505 m˛ v k.ú. Cvikov, druh pozemku: trvalý travní povrch; dle ÚP: louky, pastviny,

- ukončení  smlouvy o pronájmu s nájemcem: Zuzana Bartošová, Nová 242, Mimoň

- uzavření smlouvy o pronájmu s nájemcem: Petra Hájková, Bohumínská 526, Praha účel:zahrada, za cenu:  1,50  Kč/m˛/rok

- zamítnutí žádosti  o pronájem výše uvedeného  pozemku žadatel Jan Dvořák, Sídliště 564/II, Cvikov

(hlasování 7 pro)

 

c)      souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 470/1 – část 420m˛ z celk. výměry 1375m˛ v k.ú. Cvikov

druh pozemku: trvalý travní povrch; dle ÚP: louky, pastviny

- ukončení smlouvy o  pronájmu   s nájemcem : Josef Zalabák; Kovanice 64, Nymburk

- uzavření smlouvy  o pronájmu pozemku s nájemcem: Rudolf a Marie Zikmundovi,Vančurova 603, Cvikov,

účel:zahrada, za cenu: 1,50  Kč/m˛/rok

(hlasování 7 pro)

 

d)      souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 437/2 – o celkové výměře 1087m˛ v k.ú. Lindava druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: louky, pastviny

žadatel: Martin Jor – hostinská činnost, Lindava, Lindava 36

účel: údržba a vyčištění pozemku, za cenu:   1,50    Kč/m˛/rok

            (hlasování 7 pro)

 

e)      souhlasí s pronájmem pozemku p.č.137 – o výměře 43m˛ v k.ú. Lindava,druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: cesta; p.č.138 - část 131m˛ z celk. výměry 201m˛ v k.ú. Lindava,druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP:smíšené obytné území; p.č.2372 - část 72m˛ z celk. výměry 442m˛ v k.ú. Lindava,druh pozemku:vodní pl.-koryto vod.toku uprav. či přirozené;dle ÚP:zastavitelné území,z části smíšené území

nájemce:Iva a Petr Šinkovi, Lindava 195, Lindava

účel:zajištění přístupu na vlastní pozemek, ostatní plocha, za cenu: 1 Kč/m˛/rok

            (hlasování 7 pro)

 

f)       souhlasí s pronájmem p.č. 146/1 - část 320m˛ z celk. výměry 1301m˛ v k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: louky, pastviny;p.č. 2127/2 - část 100m˛ z celk. výměry 394m˛ v k.ú. Lindava,druh pozemku: ostatní plocha-komunikace, dle ÚP: komunikace

nájemce : Lenka a Aleš Kučerovi, Lindava 198, Lindava

účel: scelení pozemků – ostatní plocha s podmínkou stavebního odboru MěÚ k pozemku p.č. 2127/1 musí zůstat průjezdná,nelze umístit zábrany, za cenu: 1 Kč/m˛/rok

(hlasování 7 pro)

 

     g)    souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 146/1 – část 981m˛ z celk. výměry 1301m˛ v k.ú.           Lindava,

druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: louky, pastviny;p.č. 138 – část 70m˛ z celk. výměry  201m˛ v k.ú. Lindava

            nájemce : Jaroslav Všetečka, Letná 240, Mimoň

účel:ostatní plocha, za cenu: 1 Kč/m˛/rok

 

    h)    souhlasí s pronájmem p.č. 256/2 - celkové výměře 157m˛ v k.ú.  Cvikov

druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP smíšené obytné území

nájemce : Ladislav Vetešník, Palackého 282, Cvikov

účel: rozšíření zahrady ,  za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok

            (hlasování 7 pro)

 

 

h)           zamítá žádost o pronájem části pozemku p.č. 53/2 v k.ú. Drnovec, žadatelka Jitka      Štyndlová,        bytem Drnovec z důvodu zrušení pronájmu objektu č.p. 73 Drnovec

                        (hlasování 7 pro)

 

i)      zamítá žádost o pronájem pozemku p.č. 56,57/2 v k.ú. Lindava, žadatel manž.      Pěničkovi, bytem         Lindava  z důvodu prodeje objektu č.p. 246 Lindava

            (hlasování 7 pro)

 

159/09

Doporučuje ZM na základě podnětu  vlastníků p.č. 325 v k. ú. Lindava k odkoupení pozemku p.č. 176/1 o výměře 359m˛k.ú.Lindava, druh pozemku: zastavěná plocha-nádvoří-zbořeniště s tím, že následně pozemek od města odkoupí (za stejných podmínek) , z důvodu, aby mohla být vyřešena studna na pozemku od vlastníka Státní statek Bílý Kostel

(hlasování 7 pro)

 

169/09

Bere na vědomí zrušení předkupního práva na p.p.č. 1261/21 k.ú. Cvikov pro vlastníka pozemku - Sylvie Falcmanová, Sídliště 588/II, Cvikov , zrušení předkupního práva vychází z podmínek prodeje pozemku a kupní smlouvy   o prodeji pozemku , tj.  vydání  souhlasu s užíváním stavby MUC-746/2009/SÚ.

(hlasování 7 pro)

 

170/09

Doporučuje ZM zamítnout  nabídku na  odkoupení  pozemků  2933/8 a 2905/3 KÚ Cvikov o celkové výměře 12 136 m 2a návrh na postoupení (odkoupení)  pohledávky na cca 12000m2 v        okrese Česká Lípa pro další    potřeby města a návrh směny pozemku města p.č.      909/1 v k.ú.  Cvikov, dle nabídky p. Waltera, bytem Cvikov.

 

Dále rada projednala

 

-         připomínky členů rady k propagačnímu materiálu  MKK – oslavy kostela – proč není upřesněn datum, které soubory vystoupí a pod. , když už uveden sraz spolužáků tak aspoň který ročník, a pod.

-         zjistit možnost dát kontejner do sběrného dvora pro fyzické osoby i na plast

-         vzala na vědomí informaci  Dozorového oddělení MV ČR , že nelze stanovit vyhláškou města osvobození od zvýšeného koeficientu pouze pro vybranou část a nelze osvobodit o úhrady daně pozemky v zátopové oblasti ( osvobození podle druhu pozemku)

-         odkládá žádost o vyjádření stanoviska města k záměru likvidace pneumatik do doby projednání s investorem  a upřesnění požadavků skladování materiálu bude v rámci uzavřeného prostoru, taktéž samotný technologický proces  v souladu s ÚP – smíšené neobytné území

 

 

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                                   místostarosta města                             starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky