• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

9. ZaM 27.října 2011

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Cvikova
ze dne 27. října 2011

účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 19 členů, 2 omluveni p.Říha, PhDr. Sýkorová

1)
Seznámilo se záměrem akce „ Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel „ a schvaluje vstup města do zájmového sdružení právnických osob „Cyklostezka Sv.Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel“ .
hlasování: 13 pro, 3 proti p. Herclík, Ing. Dostál, p.Jirák, 3 zdrželi Mgr. Novotný, p.Stejskal, p.Vojtěch M.

2)     
2/1 )
Projednalo návrhy na prodej bytových jednotek a schvaluje

A) prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 537, Komenského, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1022 a p.p.č. 846/11 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let (vč. porostů), s věcným břemenem (přístup ke kůlně na st.p.č. 1129), se závazkem umožnění přístupu k zahrádkám jejich uživatelům
- dům napojen na el.síť,vodovodní, plynovodní a kanalizační řad
a) BJ č. 537/1
žadatel: STEHLÍKOVI Zdeněk a Eva, Cvikov (spoluvlastnický podíl 790/3726)
za cenu: 118.105 Kč
+ aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.374 Kč
b) BJ č. 537/2
žadatel: JANČAROVÁ Monika, Cvikov (spoluvlastnický podíl 806/3726)
za cenu: 121.546 Kč
+ aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.374 Kč
c) BJ č. 537/3
žadatel: CHRDLOVI Luděk a Jaroslava, Cvikov (spoluvlastnický podíl 806/3726)
za cenu: 120.128 Kč
+ aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.374 Kč
d) BJ č. 537/4
žadatel: HASENKOPF Aleš, Cvikov (spoluvlastnický podíl 664/3726)
za cenu: 103.587 Kč
+ aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.344 Kč
e) BJ č. 537/5
žadatel: PENČEV Petr, HOCKEOVÁ Irena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 660/3726)
za cenu: 99.951 Kč
+ aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.334 Kč


B) prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 159, Boženy Němcové, Cvikov I, Cvikov, objektu-jiné stavby na st.p.č. 65 a pozemcích st.p.č. 65, st.p.č. 66, p.p.č. 3929, p.p.č. 123 a p.p.č. 118/1 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let (vč. venkovních úprav, septiku a porostů)
- dům je napojen na el. síť, vodovodní, plynovodní a kanalizační řad
(část objektu odkanalizována do septiku)

a) BJ č. 159/1
žadatel: TYMEŠ Martin, TYMEŠOVÁ Mária, Cvikov (spoluvlastnický podíl 767/7196)
za cenu: 116.456 Kč
+ aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.487 Kč
b) BJ č. 159/8
žadatel: NĚMEC Petr, Cvikov (spoluvlastnický podíl 671/7196)
za cenu: 101.022 Kč
+ aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.487 Kč

hlasování k bodu A), B) : 18 pro, 0 proti, 1 nepřítomen Mgr. Novotný

2/2)
Projednala žádost o zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 558/3 v č.p. 558, Cvikov II –Sídliště vč. spoluvlastnického podílu o velikosti 461/10000 na společných částech domů č.p. 557 a 558, stavebních parcelách č. 1077 a 1078 k.ú. Cvikov, žadatel: TÓTHOVÁ Alena, Cvikov
kupní smlouva uzavřena, právní účinky vkladu vznikly dnem 15.02.2007, vklad práva zapsán do KN 19.03.2007, předkupní právo města na dobu 5 let tj. do 14.02.2012
a nesouhlasí se zrušením z důvodu neuhrazených pohledávek vůči městu a nesplacení celé kupní ceny dle smlouvy.
hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel , 1 nepřítomen Mgr. Novotný

3) Pozemky
3/1)
Zastupitelstvo projednalo návrh směny pozemků města v k.ú. Trávník u Cvikova
- p.č.st.121 část o výměře 99 m˛ (dle GP č. 144-119/2011) z celkové výměry 143 m˛
KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; dle ÚP: smíšené obytné území
hodnota pozemku dle ÚP: 99 m˛ x 100 Kč = 9.900 Kč
- p.p.č. 40/2 část o výměře 114 m˛ (dle GP č. 144-119/2011) z celkové výměry 125 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území
hodnota pozemku dle ÚP: 114 m˛ x 100 Kč = 11.400 Kč
ÚD: 24.05.2011 – 13.06.2011
- p.p.č. 585/2 část o výměře 104 m˛ (dle GP č. 144-119/2011 díl “e“) z celkové výměry 251 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území, dálkový kabel
hodnota pozemku dle ÚP: 104 m˛ x 100 Kč = 10.400 Kč
ÚD: 10.10.2011 – 26.10.2011
ve vlastnictví: Města Cvikov za
- p.p.č. 586/1 část o výměře 20 m˛ (dle GP č. 144-119/2011 díl “c“) z celkové výměry 4482 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
- p.p.č. 586/3 část o výměře 297 m˛ (dle GP č. 144-119/2011 díl “d“) z celkové výměry 1207 m˛
KN: ostatní plocha, manipulační plocha; ÚP: smíšené obytné území
ve vlastnictví: RYP Daniel a RYPOVÁ Margita, bytem Cvikov-Trávník, RYP Jaromír Mgr., bytem Stráž n/Nisou
a
schvaluje směnu pozemků dle návrhu za účelem narovnání stavu dle skutečnosti - majetkoprávního narovnání k místní komunikaci , směna “metr za metr“ + společná úhrada příslušenství, smlouva bez předkupního práva
hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 zdržel p.Jirák, 1 nepřítomen Mgr. Novotný

3/2)
Zastupitelstvo projednalo návrhy prodeje pozemků města a

A) schvaluje prodej pozemku + příslušenství za cenu: 100,- Kč/m˛, bez předkupního práva :
p.p.č. 585/2 část o výměře 147 m˛ (dle GP č. 144-119/2011) z celk.výměry 251 m˛
v k.ú. Trávník u Cvikova
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území, dálkový kabel
žadatel: ULLRICH Milan Ing. a CHALAŠOVÁ Bedřiška, Praha 1
účel: rozšíření pozemků (pozemek přímo sousedí s nemovitostí ve vlastnictví žadatelů č.p. 56), ÚD: 10.10.2011 – 26.10.2011
hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 nepřítomen Mgr. Novotný

B) schvaluje prodej pozemku + příslušenství za cenu: 30,- Kč/m˛, bez předkupního práva :
p.p.č. 3790 o výměře 85 m˛ v k.ú. Svor
KN: ostatní plocha, neplodná půda;
ÚP: plochy bydlení-individuální bydlení venkovského charakteru
žadatel: STÁVKOVÁ Eliška, Svor-Rousínov
účel: scelení pozemků (k čp. 69, Svor-Rousínov ve vlastnictví žadatele)
ÚD: 19.09.2011 – 11.10.2011
hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 zdržel Mgr. Novotný

C) schvaluje prodej pozemku + příslušenství za cenu: 30,- Kč/m˛, bez předkupního práva
p.p.č. 62/25 o výměře 60 m˛ v k.ú. Lindava
KN: ostatní plocha-zeleň, ÚP: čistě obytné území-kolektivní (zaplavované území)
žadatel: ZEDNÍKOVÁ Jana, Lindava
účel: zahrada (uvedení do souladu se skutečným stavem-scelení pozemků)
ÚD: 19.09.2011 – 11.10.201
hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel


D) schvaluje prodej pozemku + příslušenství za cenu: 100,- Kč/m˛, bez předkupního práva
p.č.st.130/3 –změna v KN na p.p.č. 3940 o výměře 49 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří změněna na ostatní-jiná plocha
ÚP: smíšené obytné území, stoka jednotné kanalizace
p.p.č. 180 o výměře 136 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: HŰBNEROVÁ Adriana, Cvikov
účel: zahrada , ÚD: 19.09.2011 – 11.10.2011
hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel


E) schvaluje prodej pozemku + příslušenství za cenu: 100,- Kč/m˛, bez předkupního práva
p.p.č. 249 o výměře 51 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: NOVÁKOVÁ Eva, Praha
účel: zahrada – scelení pozemků (k č.p. 210 na st.p.č. 270, p.p.č. 246 a 247)
ÚD: 19.09.2011 – 11.10.2011
hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

F) schvaluje prodej pozemku + příslušenství za cenu: 100,- Kč/m˛ + předkupní právo
p.p.č. 2744/2 o výměře 397 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost, ÚP: smíšené obytné území
žadatel: FORALOVI Milan a Hana, Cvikov
účel: rozšíření zahrady
ÚD: 10.10.2011 – 26.11.2011
hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

G) neschvaluje prodej pozemků v k.ú. Drnovec a vyvěšení záměru prodeje
st.p.č. 4 o výměře 179 m2;
KN: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště; ÚP: SOÚ,ochranné pásmo silnic, dálkový kabel
p.p.č. 110/1 o výměře 295 m2;
KN: trvalý travní porost; ÚP: SOÚ, ochranné pásmo silnic, dálkový kabel
p.p.č. 111 o výměře 108 m2;
KN: trvalý travní porost; ÚP: SOÚ, ochranné pásmo silnic, dálkový kabel
účel: zahrada, dle žádosti manželů KUNOVÝCH Jiřího a Kateřiny, Cvikov- Drnovec
hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

4)     
Projednalo návrhy revokace dříve přijatých usnesení zastupitelstva a schvaluje zrušení:
A)    usn.č. 6/A)b) ze dne 03.05.2007:
schválen prodej parcel v k.ú. Cvikov (lokalita Zelený vrch) p.p.č. 2979/8, 2979/9,2979/10, 2979/11, 2979/12, 2979/13, 2979/14, 2979/15 za účelem výstavby RD, cena 100,- Kč/m2, kupující Stavokombinát Invest s.r.o Liberec z důvodu písemného odstoupení od smlouvy

B)    usn.č. 2/A)g) ze dne 20.12.2007:
schválen prodej parcely v k.ú. Cvikov p.p.č. 3011/13 za účelem výstavby RD, cena 100,- Kč/m2, kupující Stavokombinát Invest s.r.o Liberec, z důvodu písemného odstoupení od smlouvy

C)    usn.č. 2/6)g) ze dne 15.05.2008:
schválen prodej parcely v k.ú. Cvikov p.p.č. 2979/16 za účelem dopravní obslužnosti - výstavba RD za cenu 100,- Kč/m2 + příslušenství, kupující Stavokombinát Invest s.r.o Liberec, z důvodu nerealizace prodeje v termínu

D)    usn.č. 2/3) D ze dne 16.09.2010:
schválen prodej parcely v k.ú. Cvikov p.p.č. 44/1 -části cca 1178 m2 z celkové výměry 4039 m2 za účelem výstavby jednopodlažní prodejny KIK za cenu 100,- Kč/m2 bez DPH + příslušenství, kupující SJ REAL s.r.o., Praha, z důvodu nerealizace prodeje v termínu

hlasování k bodu 4) A) – D): 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

E)     usn.č. 2/3 ze dne 20.01.2011:
schválen prodej bytové jednotky č. 543/204 , kupující MIKISCH Jiří, Cvikov z důvodu nerealizace prodeje ve stanoveném termínu
hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

5) 
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Cvikova č. 7/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, včetně přílohy č. 1 seznamu vymezených veřejných prostranství .
hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

6)
Bere na vědomí čerpání rozpočtu města za 1. – 9. měsíc 2011.

7)     
Schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 .
hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

8)      Různé:

8/1)
Schvaluje prodej objektu Městského klubu kultury v Nerudově ulici Cvikov včetně pozemků za cenu dle znaleckého posudku
a pověřuje radu města zpracováním veřejné nabídky prodeje dle stanovených podmínek :
cena 13 mil. Kč, realizace prodeje v r.2012 , nabídky do 31.3.2012
hlasování:
14 pro, 1 proti Ing. Hokr, 4 zdrželi – p.Hanzlíček, p. Kořínek, Mgr. Krafková, p.Studničná

8/2)
Odvolává Bohuslavu Bartošovou z funkce členky Osadního výboru Drnovec na základě její žádosti.
hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Beránek

8/3)
Bere na vědomí informaci o otevření Multifunkčního centra Sever Cvikov
- 5.11.2011 Den otevřených dveří centra Sever
- 12.11.2011 Slavnostní otevření centra Sever

8/4)
Z  kontroly usnesení:
schvaluje opravu usnesení č. 11) z 8.9.2011 , kde je chybně uvedeno číslo revokovaného usnesení č. 3/3/G - správně usnesení č. 3/2 a).
hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

8/5)
Bere na vědomí zápisy výborů zastupitelstva:

JUDr. Jaroslav Švehla  místostarosta města
Mgr. Šárka Jakobi  starostka města


↑ jdi na obsah stránky