• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

9. ZaM 30.října 2003

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 30.10. 2003

 

 Zastupitelstvo města 

1/   schvaluje  prodej pozemků a majetku města města

-         -         p.č. 2134 o výměře 343 m2 v k.ú. Lindava, cena dle vyhlášky, kupující Anna Větrovcová, bytem Lindava

-         -         část.p.č. 560/1 , výměra dle zaměření, v k.ú. Svitava, cena dle vyhlášky, kupující manž. Petrnouškovi, bytem  Svitava

-         -         p.č. 631 o výměře 223 m2 a č. 2384 o výměře 288 m2 v k.ú. Lindava, cena dle vyhlášky , kupující manž. Krskovi, bytem Lindava

-         -         p.č. 568/4 o výměře 51 m2 v k.ú. Drnovec, cena dle vyhlášky, kupující manž. Michalčíkovi, bytem Drnovec

-         -         p.č. 547 o výměře 3113 m2 v k.ú. Drnovec, cena dle vyhlášky (ocenění  porostu provede ing. Hakl), kupující p. Pavel Neckář, bytem Drnovec

-         -         p.č. 790/2 o výměře 1309 m2 a část p.č. 765/1 v k.ú. Cvikov (zbytková výměra 131 m2) , cena dle vyhlášky, kupující p. Jiřina Jurišová, bytem Praha

2/ schvaluje směnu pozemků města

-         -         p.č. 765/1 o výměře 815 m2 v k.ú. Cvikov za pozemek p.č. 878 o výměře 684 m2 v k.ú.Cvikov, s p. Jiřinou Jurišovou,bytem Praha, směna 684 m2  bez rozdílu ceny

3/ neschvaluje prodej pozemků v k.ú. Cvikov dle žádostí p. Milana Hampla, manž. Melicherčíkových (souhlasí s pronájmem), p. Bohuslava Havlíčka, p. Josefa Veseckého (vrací zpět do komise výstavby k novému projednání)

4/  schvaluje projednávání návrhu změn Územního plánu města Cvikova  1x ročně , žádosti a návrhy na změnu ÚP se budou projednávat v radě průběžně, souhrn změn předkládán ke schválení na ZM v měsíci únoru

5/  schvaluje rozpočtová opatření na rok 2003

a)     a)     souhlasí s ponecháním nedočerpané dotace ve výši 69 tis. Kč v rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecké školy Cvikov na nákup kopírky a piana – křídlo, nákup v letošním roce, zbytek nedočerpané dotace bude převeden do rezervního fondu příspěvkové organizace ZUŠ

 

b)  souhlasí s ponecháním v rezervním fondu příspěvkových organizací předškolních zařízení finanční prostředky – příjem z poplatků na úhradu neinvestičních nákladů dle vyhlášky města, nad rámec rozpočtu

c)   souhlasí se zapojením dotace z KÚ na režijní náklady pro obědy zaměstnanců školských zařízení do běžného rozpočtu příspěvkových organizací školských zařízení

d)  souhlasí   s uvolněním částky 60 tisíc Kč na stavbu komunikace  - zhotovení asfaltového povrchu - v místní části Lindava ke 4 rodinným domkům z fondu rozvoje a rezerv

e) souhlasí  se zvýšením příspěvku o 100 tis. Kč na úhradu záloh plynu, mzdových nákladů a ostatních výdajů spojených s provozem oddílu kopané a ubytovny oddílu kopané -   příspěvkové organizaci DDM Cvikováček v letošním roce

6/ schvaluje podmínky pro vyhrazeného parkování dle návrhu (majitel vozidla invalidní, s průkazem ZTP, vozidlo označené)

7/ schvaluje odpis majetku města v pronájmu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Cvikov  – počítačové  techniky  dle návrhu v celkové hodnotě 192 133,80 Kč a jeho likvidaci prodejem dle navrhované prodejní ceny s tím, že příjem z prodeje bude ponechán příspěvkové organizaci a použit na nákup nového vybavení ZŠ a MŠ Cvikov

8/ souhlasí  s prodejem pohledávky města ve výši 162 871,20 Kč firmy Fashion Point  realitní kanceláři CL –Prodex s.r.o Česká Lípa za cenu 50 tis.Kč

9/ schvaluje Vyhlášku o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školní družině města Cvikov , č. 4/2003.

10/  schvaluje záměr rekonstrukce budovy MěÚ a ukládá radě města specifikovat požadavky pro zadání projektové dokumentace a zajištění poptávky na její zpracování.

11/ schvaluje zapojení příspěvku na dopravní obslužnost ve výši 90,- Kč na 1 obyvatele města v rozpočtu na rok 2004

12/ schvaluje změnu usnesení zastupitelstva o bezúplatném převodu pozemků od Pozemkového fondu s doplněním čísel pozemkových parcel následovně:

v k.ú. Lindava p.p.č. 748/1, 597, 124,   v k.ú. Drnovec p.p.č. 213/1, v k.ú. Cvikov p.p.č. 741/1, 741/2, 746, 2480, 2680/2, 3111/11, 3111/19, 3719/3, 2779/1.

13/ schvaluje výpověď smlouvy o nájmu plakátovacích ploch firmě Rengl Liberec.

14/ pověřuje starostu města vstoupit v jednání ve věci umístění dalších retardérů v ul. Komenského a v ul. Nerudova.

16/ pověřuje místostarostu města prověřením výdajů na záznamové zařízení a zpětného projektoru.

17 / bere na vědomí

- kontrolu usnesení z minulého jednání

- zprávu o stavu finančních prostředků na účtech města, rozbor hospodaření města za 1 – 9 / 2003, stav portfoliového účtu

- informaci k dopravní obslužnosti

- plán činnosti, údržby a rozvoje DDM Cvikováček na rok 2004-2010

- návrh rady na zvýšení místního poplatku za likvidaci odpadu od ledna 2004 na částku   416,- Kč  (změna vyhlášky v měsíci prosinci)

 

                  JUDr. Jaroslav Švehla           Mgr. Ivo Čeřovský

                  místostarosta města                   starosta města


↑ jdi na obsah stránky