• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Informace zveřejňované podle zákona č.106/1999Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1) Název

Město Cvikov je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město Cvikov  je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

2) Důvod a způsob založení povinného subjektu

Město spravuje své záležitosti  v  samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem a v ostatních záležitostech jinými právními předpisy.
Město též vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. přenesenou působnost). Při výkonu této působnosti se orgány města řídí zákony a jinými právními předpisy, v dalších případech také usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními příslušných orgánů přijatých při kontrole výkonu přenesené působnosti dle zákona o obcích.
Do katastru města spadají také místní části Drnovec, Trávník, Naděje, Lindava, Svitava a Záhořín.
Městský úřad je pověřeným úřadem pro obce Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice a Svor.

3) Organizační struktura

Orgány města
Zastupitestvo města Cvikova (ZaM)
ZaM má 21 členů, je to vrcholný orgán zvolený v komunálních volbách dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Volební období činí 4 roky.

Rada města Cvikova (RaM)
RaM  má 7 členů z řad zastupitelů města Cvikova
Starosta je uvolněným členem ZaM a místostarosta je neuvolněným členem ZaM a místostarosta. Oba byli do svých funkcí zvoleni na ustavujícím zasedání ZaM.

Výbory volí jako svůj poradní orgán ZaM, komise zřizuje jako svůj poradní orgán RaM.

Složení ZaM, RaM, výborů a komisů je na stránkách města – http://cvikov.cz/?show=vybory-a-komise-mesta
 

ZaM města Cvikov zřídilo:

1) Příspěvkové organizace:
    - Základní škola Bohumila Hynka
    - Mateřská škola, Jiráskova 88, 471 54 Cvikov
    - Základní umělecká škola
    - Dům dětí a mládeže Cvikováček
    - Městská knihovna Cvikov

2) Organizační složky:
     - Městská policie
     - Sbor dobrovolných hasičů
     - Pečovatelská služba Cvikov


Odbory a samostatní referenti
    - Odbor finanční
    - Odbor stavební
    - Odbor správní
    - Odbor kultury
    - Samostatný referent pozemkové agendy
    - Samostatný referent životního prostředí
    - Stavební a investiční technik - samostatný referent

4)    Kontaktní spojení

4.1. poštovní  adresa: Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov, Cvikov I

4.2. internetová adresa: www.cvikov.cz
Adresa e.mailová : mesto@cvikov.cz
Datová adresa (ID datové schránky): 4j4bevp

4.3. úřední hodiny

pondělí

   8.00 - 11.00   12.00 - 17.00

úterý

   8.00 - 11.00   12.00 - 15.00

středa

   8.00 - 11.00   12.00 - 17.00

pátek

   8.00 - 11.00   12.00 - 14.30

4.4. telefonní čísla
Ústředna: 487 829 010
Podatelna: 487 829 011
Starosta města: 487 829 031
Místostarosta : 602 625 652
Tajemník : 487 829 025

5) Bankovní spojení

KB  19-3523421/100
ČS  19-0903289319/0800

6) IČ

00260410

7) DIČ

CZ00260410

8) Dokumenty

Hospodaření města

Vyhlášky města - platné

Veřejnoprávní smlouvy

Územní plán města Cvikov

9) Žádosti o informace

Informace lze získat buď osobně na podatelně Městského úřadu Cvikov, či na jednotlivých odborech či u samostatných referentů. Podané informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), za uplynulá období naleznete  v přílohách pod bodem 17) výroční zprávy!

10) Příjem žádosti a dalších podání

Každé podání lze uskutečnit u poštovního doručovatele nebo osobně na podatelně Městského úřadu Cvikov, přízemí budovy MÚ. Na téže adrese lze obdržet odpověď  nebo rozhodnutí, pokud není přímo předáno ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), příslušnou oprávněnou osobou, osobně.

11) Podávání  opravných prostředků

Opravné prostředky se podávají ústně nebo písemně do protokolu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o informacích a správního řádu.

•    Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu
Opravné prostředky se podávají písemně Krajskému úřadu Libereckého kraje, prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí  a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí  ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle rozsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník.

•    Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady města se podávají na podatelně či na sekretariátu městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření Rady města nebo Zastupitelstva města Cvikov v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

12) Formuláře

Formuláře jsou přístupné na stránkách města v sekci příslušného odboru.

13) Popisy postupů

– návody na řešení životních situací – odkaz www.gov.cz

14)    Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev  obcí a o změně některých zákonů
zák. č. 22/2004 Sb.,   o místním referendu a o změně některých zákonů
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  a o změně některých zákonů (krizový zákon)
zák. č. 84/1990 Sb.,   o právu shromažďovacím
zák. č. 85/1990 Sb.,  o právu petičním
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel  a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
všechny platné obecně závazné vyhlášky a nařízení města Cvikov

Speciální právní předpisy týkající se náplně činnosti jednotlivých odborů jsou k dispozici na odborech, dále jsou k dispozici na veřejných internetových stránkách např.  www.zakony.cz

 

14.2. Vydané právní předpisy

Přístupné na stránkách města -  Vyhlášky města - platné

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

16)  Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
Městský úřad nemá stanoveny vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

16.2 Výhradní licence
Město Cvikov neposkytlo žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

17) Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace podané dle zákona 106/1999 Sb.


↑ jdi na obsah stránky