• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Volby do PS PČR 2017

INFORMACE O VYHLÁŠENÍ

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů
pod č. 135/2017 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, je za den vyhlášení voleb považován 2. 5. 2017.

TERMÍN

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech 20. a 21. října 2017.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

INFORMACE K VOLIČSKÝM PRŮKAZŮM

Volič, který nebude moci ve dnech voleb volit ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, příp. zvláštním seznamu voličů, může požádat městský úřad  o vydání voličského průkazu, a to od úterý dne 2. 5. 2017 (dle § 6a, odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Požádat o vydání voličského průkazu lze:

- osobně,

- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče,

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Žádost o vydání voličského průkazu.docx

Plná moc k převzetí voličského průkazu.docx

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je pátek dne 13. 10. 2017 do 16:00 hodin.

Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je středa dne 18. 10. 2017 do 16:00 hodin.

Městský úřad předá nejdříve dne 5. 10. 2017 voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který žádá o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat.

Veškeré informace k voličským průkazům, případně stálému a zvláštnímu seznamu voličů, je možné získat na Městském úřadě Cvikov, Náměstí Osvobození č. p. 63, Cvikov, 
Soňa Macková, tel.: 487 829 011, e-mail: mackova@cvikov.cz.

Informace Krajského úřadu Libereckého kraje k nadcházejícím volbám naleznete pod odkazem:

http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2017-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-20-21-rijna-2017

 

 


↑ jdi na obsah stránky