Zastupitelstvo města Cvikova dne 13. února 2003 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) a podle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku města Cvikova:

               

                                                            

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Cvikova

                                                                          

 

čl. I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů vznikajících na území města Cvikova
 2. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt a pro další osoby, které se na území města zdržují.
 3. Původci odpadů ( právnické a fyzické osoby podnikající), kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP 381/2001 Sb.) jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovených touto vyhláškou na základě písemné dohody s městem Cvikov.

 

čl. II.

Základní pojmy

 

 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech).
 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 3. Separovaný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem nebo tříděním za účelem dalšího využití (např. papír, sklo, duté plastové obaly a podobně).
 4. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, pro kterou nelze použít běžnou sběrnou nádobu s ohledem na jeho rozměr, hmotnost nebo vlastnosti (např. nábytek, koberce, čalounění, pneumatiky a podobně).
 5. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise k zákonu o odpadech a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech (např. oleje, tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články suché i mokré, zářivky, odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků,

           televize a podobně).

 1. Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění odpadů uvedených v článku 2 odst. 3,4,5 této vyhlášky. Směsný komunální odpad je i odpad odložený do odpadkových košů, umístěných ne veřejných prostranstvích.
 2. Původcem komunálního odpadu, který vzniká na území města Cvikov činností fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce je město Cvikov. To se jím stává v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Město se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
 3. Oprávněná osoba pro účel této vyhlášky je každá právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů, která je oprávněná k podnikání a se kterou město Cvikov uzavřelo smlouvu týkající se odpadového hospodářství.
 4. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba ve vlastnictví oprávněné osoby (popřípadě ve vlastnictví města Cvikov nebo občana), splňující potřebné technické parametry, určená k bezpečnému a hygienicky nezávadnému ukládání odpadů.
 5.  Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový objem sběrné nádoby (nádob), který při zvolené frekvenci svozu a při daném počtu osob užívajících objekt, umožňuje odložit veškerý směsný komunální odpad, vznikající při provozu domácností v objektu, do sběrné nádoby. Za dostatečný objem sběrné nádoby se ve smyslu této vyhlášky považuje 25 litrů na osobu a týden.
 6. Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální nebo separovaný odpad je místo určené k umístění sběrné nádoby.
 7. Vlastník objektu je pro potřeby této vyhlášky fyzická nebo právnická osoba, která má k objektu nebo jiné nemovitosti kde komunální odpad vzniká vlastnické právo, popřípadě správce nebo oprávněný uživatel, na základě dohody s touto fyzickou nebo právnickou osobou.

 

čl. III.

Shromažďování odpadů

 

 1. Komunální odpady se třídí na jednotlivé složky a ukládají podle následujícího systému:

a) Separované odpady:

       -papír, lepenka                         - do označených nádob na separovaný odpad

                                                        - do výkupny nebo sběrného dvora

       -sklo                                         - do označených nádob na separovaný odpad                            

                                                        - do výkupny nebo sběrného dvora

       -obaly PET a ostatní plasty      - do označených nádob na separovaný odpad

                                                        - do  sběrného dvora

       -krabice od nápojů Tetra Pak   - do sběrného dvora  

       -kovové předměty                     - do výkupny nebo sběrového dvora

        b) Objemné odpady:   

         -vánoční stromky                    - do sběrného dvora nebo vedle sběrných nádob na                                                                                                                  

                                                           směsný komunální odpad

         -ostatní objemné odpady        - do sběrného dvora

        c) Nebezpečné odpady:                                       

         -léky                                         - do určených nádob v lékárnách               

         -galvanické články a baterie    - do určených nádob v prodejnách elektro

                                                          - do sběrného dvora

         -ostatní nebezpečné odpady    - do sběrného dvora                      

         d) Autovraky:                           - lze předat pouze osobám, které jsou provozovateli

                                                             zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu

                                                             automobilů.

         e) Odpady ze zeleně:               - lze uložit ve sběrném dvoře, pokud jej fyzické osoby

                                                             nevyužijí samy.

          f) Směsný komunální odpad  - do sběrných nádob.

 

čl. IV.

Nádoby na směsný komunální odpad

 

 1. Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad určí vlastník objektu ne svém vlastním pozemku, na cizím pozemku na základě dohody s jeho vlastníkem a vždy po dohodě s oprávněnou osobou.
 2. Přistavení sběrné nádoby za účelem svozu k pozemní komunikaci (zpravidla k chodníku) zajišťuje oprávněná osoba, a to s obsahem 660 l a větším, nejvýše do vzdálenosti 5 m od pozemní komunikace, u nádoby s obsahem 360 l a menším, nejvýše do vzdálenosti 15 m od pozemní komunikace. Při delší vzdálenosti stanoviště než je uvedeno, zajistí přistavení sběrné nádoby vlastník objektu, a to nejpozději v den svozu v 5:00 hodin. Invalidní občané mají na vyžádání přistavování zajištěno oprávněnou osobou.
 3. Po vyprázdnění je oprávněná osoba povinna nádobu vrátit na stálé stanoviště, a to u nádoby s obsahem 660 l a větším nejvýše do vzdálenosti 5 m od pozemní komunikace, a u nádob s obsahem 360 l a menším, nejvýše do vzdálenosti 15 m od pozemní komunikace. Při větší vzdálenosti vrací nádobu vlastník objektu nebo po dohodě oprávněná osoba za úhradu v den svozu.
 4. Oprávněná osoba zajišťuje svoz odpadu s frekvencí 1x za 7 dní.
 5. Mimořádný a sezónní svoz odpadu lze zajistit na základě dohody mezi vlastníkem nemovitosti a oprávněnou osobou za úplatu.

 

čl. V.

Označené nádoby na separovaný odpad

 

 1. Jejich stanoviště se určuje dohodou mezi městem a oprávněnou osobou a stanovuje se podle jejich optimální donáškové vzdálenosti a hustoty zástavby.
 2. Nádoby na separovaný odpad jednoznačně stanovují druh odpadu, který lze do nich odkládat, označení je odlišeno barvou a nápisem:

               -    modrý kontejner – pro papír a lepenku, nelze sem odkládat krabice od nápojů   

                                                 Tetra Pak

-         zelený kontejner – pro sklo a skleněné obaly

-         žlutý kontejner    – pro PET lahve a ostatní plasty

 1. Frekvence vyvážení nádob na separovaný odpad se určuje dohodou mezi městem a oprávněnou osobou.

 

čl.VI.

Sběrný dvůr

 

1.      Ve sběrném dvoře lze odložit stanovené odpady (objemný, nebezpečný, stavební) dle pokynů obsluhy v souladu s provozním řádem sběrného dvora.

 1. Sběrný dvůr je určen k shromažďování stanovených odpadů vzniklých činností fyzických osob, které mají trvalý pobyt ve městě a prokáží se jménem a adresou bydliště.
 2. Ve sběrném dvoře vede provozovatel evidenci fyzických osob, které tam odpad odložily a vydává jim doklad o převzetí určitého druhu odpadu.
 3. Ve sběrném dvoře je možno odložit odpad i od právnických osob či fyzických osob oprávněných k podnikání a to za úplatu, jejíž cena je dána ceníkem oprávněné osoby provozující sběrný dvůr. Na základě předání je vystaven a potvrzen evidenční list nebezpečných odpadů.

 

čl. VII.

Povinnosti fyzických osob a původců odpadů napojených na systém

 

 1. Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
 2. Odpady lze upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených, ve smyslu zákona o odpadech nebo za podmínek stanovených zvláštními předpisy (zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů). Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí, (tzn. že směsný komunální odpad nelze např. spalovat či skladovat v zařízeních, místech a objektech, které nejsou k tomuto užití určeny).
 3. Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití na odstraňování podle systému stanoveného touto vyhláškou.
 4. Nádoby (případně pytle) na směsný komunální odpad lze využívat pouze k účelu, pro který jsou určeny.
 5. Směsný komunální odpad lze odkládat do sběrné nádoby tak, aby jej bylo možno řádně uzavřít a odpad z ní při další manipulaci nevypadával.
 6. Nelze odkládat:

a)     odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat jejich stanoviště,

b)     do sběrných nádob nebezpečné složky komunálního odpadu,

c)     do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, stavební suť, cihly, kamení, uhynulá zvířata, vánoční stromky,

d)     do odpadkových košů na veřejném prostranství odpad z domácností a živností,

e)     do nádob určených k separaci odpadů jiné druhy odpadů, než pro které jsou

     určeny.

 1. Fyzické osoby a původci odpadů napojených na systém jsou povinni:

a)     udržovat čistotu na stanovišti sběrných nádob určených k jejich nemovitosti,

b)     provádět veškerá dostupná opatření k ochraně nádob pro ně určených

 1. Pro vlastníky rekreačních objektů lze zajistit sezónní svoz odpadu na základě dohody s městem.

 

 

čl.VIII.

Povinnosti oprávněné osoby

 

1.      Oprávněná osoba provádějící svoz komunálních odpadů zajistí:

a)     dostatečný počet sběrných nádob, odpovídající podmínkám této vyhlášky a to do 1 týdne od obdržení požadavku,

b)     svoz směsného komunálního odpadu dle harmonogramu svozu ve všech částech svozové oblasti a určí místo přistavení sběrných nádob v době svozu odpadu

c)     v případě znečištění prostranství při manipulaci se sběrnými nádobami jeho okamžité odstranění,

d)     uložení přebytečných odpadů do vyprázdněné nádoby, pokud byly z kapacitních důvodů odloženy mimo nádobu,

e)     v případě poruchy svozového vozidla či nesjízdnosti vozovky náhradní svoz, a to v nebližším možném termínu, pokud možno následující den.

 1. Oprávněná osoba má za povinnosti:

a)     kontrolovat technický stav sběrných nádob, které vyváží,

b)     provést vizuální kontrolu obsahu všech sběrných nádob před manipulací,

c)     zcela vyprázdnit sběrné nádoby takovým způsobem, aby nedocházelo k hygienickým závadám,

d)     vrátit zcela vyprázdněné sběrné nádoby na jejich stanoviště.

 

čl. IX.

Stavební odpad

 

 1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkokapacitních kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby, právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání k využití či zneškodnění na řízenou skládku odpovídající skupiny. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si využití či zneškodnění tohoto odpadu jinými prostředky v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními předpisy(zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Fyzické osoby mohou stavební odpad odložit ve sběrném dvoře za úplatu.

 

čl. X.

Sankce

 

 1. Porušení povinností uvedených v této vyhlášce  při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle zvláštních předpisů (zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Kontrolou plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí:

a)     pověření zaměstnanci Městského úřadu Cvikov,  životního a finančního odboru

b)     městská policie

 

čl. XI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem od jejího uveřejnění.
 2. Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se v plném rozsahu ruší vyhláška č.1/2002 o stanovení systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Cvikov ze dne 28. února 2002, která nabyla účinnost 15. března 2002.

 

             Mgr. Ivo Čeřovský                                               JUDr. Jaroslav Švehla

               starosta města                                                          místostarosta

Vyhláška č. 1/2003  vyvěšena na úřední desce MěÚ Cvikov dne 14.února 2003

Vyhláška č. 1/2003 nabývá účinnosti  dne 1. března 2003