Město Cvikov                                                                            Vyhláška č. 1/2006

 

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 

 

 

Zastupitelstvo města Cvikova  se na svém zasedání dne 21.12.2006 usnesením č. 5/c usneslo vydat na základě §  14 odst. 2  zákona č. 565/1990 Sb., o  místních poplatcích, ve  znění  pozdějších předpisů, a v  souladu  s ustanoveními  §  10 písm. d)   a   § 84 odst. 2 písm. i)  zákona   č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku

 

č. 1/2006 , 

 

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2003, o zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:

 

čl.  III. Sazba poplatku zní:

 

  1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. II. písmene a) a písmene b) této vyhlášky činí

      468,- Kč a je tvořena:

 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok

b) z částky 218,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2005. Skutečné náklady činily 2 204 255,33 Kč a byly rozúčtovány takto:

      2 204 255,33 : 4 683 (fyzické osoby + vlast. objektů k rekreaci) =   471,-  Kč.

 

 

Čl. II

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007 .   Tímto se ruší obecně závazná vyhláška města č. 5/2004, která byla v účinnosti od 1.1.2005 do 31.12.2006.

 

 

                JUDr. Jaroslav Švehla                                                Mgr. Ivo Čeřovský

                místostarosta                                                              starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29. prosince  2006

Sejmuto z úřední desky dne:     12. ledna 2007