Město CVIKOV

                                                          

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

 

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2004 O místních poplatcích

 

Zastupitelstvo města Cvikova  se na svém zasedání dne 3. května 2007 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 a § 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004  O místních poplatcích  se  mění a doplňuje takto:

 

1.        Oddíl I. Základní ustanovení   čl. 1  se zrušuje  bod c/ poplatek ze vstupného a bod d/ poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních.

 

2.           Oddíl IV.  Poplatek ze vstupného   se zrušuje.

 

3.                   Oddíl V. Poplatek z ubytovací kapacity    se zrušuje.

 

Ostatní ustanovení vyhlášky zůstávají beze změny  ve smyslu obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 a  č. 5/2005.

 

     

 

 

Čl. II

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem  po jejím zveřejnění.

 

 

                 JUDr. Jaroslav Švehla                                            Mgr. Ivo Čeřovský

                místostarosta                                                         starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4.5.2007

 

Sejmuto z úřední desky dne: 19.5.2007

 

Účinnost vyhlášky od dne: 19.5.2007