Město Cvikov

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,

 

o stanovení  koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

 

 

Zastupitelstvo města  Cvikov  se na svém zasedání dne 26.6.2008 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. d),  § 84 odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

 

U staveb uvedených v ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se v celém městě stanovuje koeficient, kterým se násobí základní  sazba daně,  případně sazba daně zvýšená podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992, o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve výši  1,5.

 

 

Čl. 2

Místní koeficient

 

         Na území  města Cvikov se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory,

ve výši 2 .

 

 

Čl. 3 

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti  15. dnem po jejím vyvěšení.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  1.1.2009.

 

 

                          

                JUDr. Jaroslav   Švehla                                            Mgr. Ivo Čeřovský

                       místostarosta                                                                starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.7.2008

Sejmuto z úřední desky dne: 17.7.2008

Zasláno příslušnému správci daně dne: 17.7.2008