Obecně závazná vyhláška č. 2/2003

O zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

čl. I

Zavedení a správa místního poplatku

 

 1. Město Cvikov zavádí a vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
 2. Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad města Cvikov (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.                                                               

                                                                          

čl. II.

Poplatník

                                                                        

 1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
 2. Poplatníkem je také každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášená k trvalému pobytu žádná osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídajícímu poplatku za jednu fyzickou osobu.

                                                                         

čl. III.

Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. II. písmene a) a písmene b) této vyhlášky činí 372,- Kč a je tvořena:

a)     z částky 140,- Kč za kalendářní rok

b)     z částky 232,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2001. Skutečné náklady činily 1 095 864,- Kč a byly rozúčtovány takto:

1 095 864 : 4 730 (fyzické osoby + vlast. objektů k rekreaci) = 231,60 Kč.

 

čl. IV

Osvobození

 

 1. Od poplatku jsou osvobozeny osoby:

a)     fyzické osoby s trvalým pobytem na území města, které jsou dlouhodobě umístěny v ústavech sociální péče, zdravotních zařízeních, umístěných mimo území města – osvobození dle skutečné doby pobytu

b)     fyzické osoby s trvalým pobytem na území města, které žijí dlouhodobě v zahraničí – delší než ½ roku

c)     vojáci po dobu výkonu základní vojenské služby

d)     studenti (žáci), kteří studují a jsou ubytováni mimo místo trvalého pobytu (50% z roční sazby poplatku)

e)     fyzické osoby po dobu výkonu trestu

                                                                                                                                                       

čl. V.

Ohlašovací povinnost

 

 1. Poplatník je povinen podat na MěÚ Cvikov písemné přiznání k poplatku do 15. dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
 2. V tomto přiznání je poplatník povinen uvést jméno, adresu trvalého bydliště a datum narození. Pokud bude poplatek odváděn prostřednictvím společného zástupce nebo vlastníka či správce domu, lze jeho prostřednictvím podat též písemné přiznání. Pokud je osoba poplatníkem podle čl. II písmene b), pak uvede evidenční nebo popisné číslo (bylo-li přiděleno) rekreační nemovitosti.
 3. Změny ve skutečnostech rozhodných pro výši poplatku nebo zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen písemně oznámit MěÚ Cvikov nejdéle do 15. dnů od této skutečnosti.

                                                                       

čl. VI.

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek pro poplatníka  podle čl. II písm. a) této vyhlášky, který platí sám nebo prostřednictvím společného zástupce domácnosti je splatný  za daný rok v čtvrtletních, pololetních nebo ročních splátkách, vždy nejpozději do 20. dne sledovaného období
 2. Poplatek pro poplatníka podle čl. II písm. a) této vyhlášky, který platí prostřednictvím vlastníka či správce bytového domu je splatný za daný rok ve čtyřech shodných splátkách a to první splátku ve výši čtvrtiny poplatku do 31.3. daného roku, druhou splátku do 30.6. daného roku, třetí splátku do 30.9. daného roku a čtvrtou splátku do 15.12. daného roku.
 3. Poplatek pro poplatníka podle čl. II písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30.6. daného roku.
 4. poplatek lze platit:

a)     bankovním převodem na č. ú. 19-3523-421/0100, variabilní symbol 1337 pod přiděleným specifickým symbolem

b)     poštovní poukázkou typu A směrovanou na účet č. 19-3523-421/0100, variabilní symbol 1337 pod přiděleným specifickým symbolem

c)     hotově v pokladně MěÚ Cvikov                                      

                             

čl. VII.

Ustanovení společná a závěrečná

 

 1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek může správce poplatku navýšit až o 50% sazby ročního poplatku. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
 2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
 4. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Správce poplatku může na základě žádosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.
 6. Kontrolu uložených povinností touto vyhláškou provádějí pověření zaměstnanci Městského úřadu Cvikov, životního a finančního odboru.
 7. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem od jejího uveřejnění..
 8. Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se v plném rozsahu ruší vyhláška č. 3/2001 o zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 2. listopadu, která nabyla účinnost 1. ledna 2002.

 

                    Mgr. Ivo Čeřovský                                                   JUDr. Jaroslav Švehla

                      starosta města                                                              místostarosta                      

Vyhláška č. 2/2003  vyvěšena na úřední desce MěÚ Cvikov dne 14.února 2003

 Vyhláška č. 2/2003 nabývá účinnosti  dne 1. března 2003