Město Cvikov                                                                                                Vyhláška č. 2/2006

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2006

O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CVIKOV

 

Zastupitelstvo Města Cvikov dne 21.12.2006 schválilo dle § 84 odst.2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle § 26 odst.2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změnu č.1 Územního plánu obce Cvikov a dle § 29 odst.3 téhož zákona se usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Část I.

Úvodní ustanovení

 

Článek 1

 

ÚČEL VYHLÁŠKY

 

Vyhláška vyhlašuje Změnu č.1 závazné části Územního plánu obce Cvikov schváleného Zastupitelstvem Města Cvikov usnesením č.3 pod bodem č.5 ze dne 13.2.2003. Ostatní části Územního plánu obce Cvikov zůstávají beze změny.

 

 

 

Článek 2

 

ROZSAH PLATNOSTI VYHLÁŠKY

 

         Vyhláška je platná pro správní území Města Cvikova, změny jsou provedeny v kat. území Cvikov, Naděje, Lindava, Drnovec.

 

 

Část II.

 

 

REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

 

 Změnou č.1 Územního plánu obce Cvikov došlo pouze k doplnění Regulativu funkční plochy – Centrální smíšené území.

CS – centrální smíšené  území

Centrální smíšené území je univerzální území s obytnou funkcí a výrazným zastoupením  služeb, administrativy a obchodu.

 

Přípustné: Do území se situují stavby pro bydlení, dále pak stavby a zařízení občanského vybavení (stavby pro školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči, stavby pro služby, obchod, veřejné stravování, stavby pro dočasné ubytování, stavby pro tělesnou výchovu, stavby pro správu a řízení).

 

Podmíněně přípustné:

Garáže a odstavná stání, veřejná zeleň, plochy a zařízení pro sport a rekreaci,  dále kostely a modlitebny, pomníky a památníky, nezbytné technické zařízení pro obsluhu území a nerušící zařízení drobné řemeslné výroby.

 

Nepřípustné:

Ostatní stavby.

 

 

Část III.

          Závěrečná ustanovení

 

 

         Článek 3

 

ULOŽENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

            Změna č.1 Územního plánu obce Cvikov bude přidána jako textová a grafická příloha ke schválenému Územnímu plánu obce Cvikov. Ukládá se u Města Cvikov, pro kterou byla pořízena a poskytuje se v rozsahu přílohy č.2 vyhlášky č.135/2001 Sb., Městskému úřadu Nový Bor (obec s rozšířenou působností III.stupně) a Krajskému úřadu Libereckého kraje (§ 19 odst.2 vyhlášky 135/2001 Sb.).

Dokladová část procesu pořizování Změny č.1 ÚPO Cvikov se pro účely evidence územně plánovací činnosti ukládá u pořizovatele (§ 19 odst.3 vyhlášky č.135/2001 Sb.).

 

 

 

Článek 4

 

ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. Den vyhlášení je první den jejího vyvěšení na úřední desce.

 

 

  

JUDr.Jaroslav Švehla                                                                            Mgr. Ivo Čeřovský

    místostarosta                                                                                    starosta

 

 

 

Účinnost : 13.1.2007

Vyvěšeno na úřední desce dne:29.12.2006

Sejmuto z úřední desky dne:   12.1.2006