Město Cvikov

Obecně závazná vyhláška  Města Cvikova č. 2/2008

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 

Zastupitelstvo města  Cvikova   podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů se usneslo dne 11. prosince 2008 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat  alkoholické nápoje a  tím vytvořit opatření směřující k ochraně před následnými škodami a újmami na zájmech chráněných městem Cvikov jako územním samosprávným celkem působenými konzumací alkoholu na veřejných prostranstvích, zejména s ohledem na mladou generaci.

 

Čl. 2

Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, podchody, nadchody, lávky, pasáže, sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné každému bez omezení tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1)

 

Čl. 3

Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

1.      Zakazuje se  konzumace alkoholu na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě  Cvikov .

2.      Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

3.      Zákaz konzumace alkoholu podle odst. 1 se nevztahuje na letní venkovní provozy pohostinství.

4.      Zákaz konzumace alkoholu podle odst. 1 se nevztahuje na pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí konaných pod záštitou města a na silvestrovské oslavy konané ve dnech 31.12 a 1.1. každého roku.

 

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

1.      Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství vyjmenovaná v příloze č. 1 této vyhlášky.

2.      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

 

                   JUDr. Jaroslav Švehla                                                                  Mgr. Ivo Čeřovský

                     místostarosta města                                                                        starosta města

 

Zveřejněno na ÚD dne: 23.12.2008

Sejmuto z ÚD dne:7.1.2009

Nabývá účinnosti dne: 7 .1.2009

_______________________________________________________________________________________________

1) § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města  č. 2/2008

 

 

Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství

 

(jednotlivá prostranství jsou současně vyznačena na mapových listech, která jsou součástí přílohy )

 

1/  Místní část Cvikov  I

 

1.     prostor městské tržnice v ulici Komenského   (stánky a veřejná zeleň )

 

2.     prostor  bývalého letního kina   (mimo organizované a ohlášené  akce pořadatelem)

 

3.     park   (od ulice Československé armády  po budovu základní školy, dále ohraničený ulici Čechovou a ulicí Boženy Němcové)

 

4.     veřejné prostranství včetně komunikace, chodníku, čekáren  a veřejné zeleně  autobusového nádraží- stanoviště

 

5.     hřiště (oplocená plocha) u pobočky základní školy č.p. 300 v Nerudově ulici

 

 

2/  Místní část   Cvikov   II

 

1.     dětské hřiště v ul. Mánesova ( před č.p 541,542,543,544)

 

2.     dětské hřiště  Sídliště  (mezi č.p. 573,574 a č.p. 575,576)

 

 

3/ ve všech místních částech města  Cvikova

 

1.     čekárny  autobusových zastávek  a jejich bezprostřední  okolí

     (čekárny v ulicích:  Komenského, Žitavská, Československé armády, Pivovarská, Palackého, čekárny v místních částech : Drnovec, Lindava, Trávník, Svitava)