Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

o závazných částech územního plánu

města Cvikova

 

Zastupitelstvo města Cvikova vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění a § 28 odst. 3 zákona č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku

 

 

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

 

 

čl. I.

Účel vyhlášky

 

1.      Vyhláška vyhlašuje závazné části územního plánu města Cvikov (dále jen ÚPN) vymezené zastupitelstvem města dne  13.2.2003.

 

2.      Závazné části ÚPN jsou - základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, vyjádřené v regulativech

                                  -  plochy pro veřejně prospěšné stavby

 

 

čl. II.

Rozsah platnosti

 

1.  Vyhláška  platí  pro  správní  území  města  Cvikova, zahrnující k.ú. Cvikov, Drnovec, Lindava, Svitava, Trávník u Cvikova, Naděje.

 

2. Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech, vyvolávajících změny ve funkčním využití a uspořádání území, při přípravě a provádění staveb a jejich změn, při užívání, údržbě a odstraňování staveb.

 

 

čl. III.

Vymezení pojmů

 

1.  Závaznými regulativy jsou :

      a) zásady uspořádání území

      b) limity využití území, kterými se stanoví mezní hodnoty využití území

 

2.  Základní členění ÚPN :

a) neurbanizované území nezastavěná a nezastavitelná

      b) urbanizované území zastavěná a zastavitelná

 

ad a) neurbanizované území nezastavěná a nezastavitelná území :

 

- vodní prvky - vodoteče a nádrže

- orná půda - pozemky dle aktualizované kultury (ZPF)

- trvalé travnaté porosty - pozemky dle aktualizované kultury (ZPF)

- zahrady - užitkové nebo okrasné, parcely nezastavěné, tvořící s nemovitostí jeden celek

- ostatní zeleň - doprovodná zeleň, drobná rozptýlená zeleň, stromy rostoucí mimo les

-         pozemky plnící funkci lesa – lesní půdní fond

 

ad b) urbanizované území tvoří současně zastavěné území a vymezené plochy zastavitelných území :

 

a) zastavěná a zastavitelná území

                                                      - Centrální smíšené území 

                                                      - (ČOK) Čistě obytné - kolektivní bydlení

                                                      - (SOS) Smíšené obytné území

                                                      - (SN) Smíšené neobytné území

                                                      - (PÚ) Produkční území - plochy výroby a skladů

                                                      - (OV) Občanská vybavenost

                                                      - (SP) Sportovní plochy

                                                      - hřbitovi

                                                      - Chatové a zahrádkové kolonie

     - Technická vybavenost

     - Dopravní vybavenost

 

 

 

ČÁST DRUHÁ

Závazné regulativy

 

 

čl. IV.

Urbanistická koncepce

 

1.      Město Cvikov se bude rozvíjet jako souvisle urbanizovaný celek s vymezením ploch pro bydlení, občanské vybavení, výrobu (vč. Zemědělské) a služby, sport a rekreaci, dopravu a technické vybavení. Další rozvoj musí chránit a obnovovat architektonické, kulturní a přírodní hodnoty v území obce.

 

2.      Urbanistická koncepce respektuje začlenění části území do CHKO Lužické hory. Je respektována urbanistická struktura zástavby Cvikova, Lindavy, Drnovce, Svitavy, Trávníku u Cvikova, Naději organicky rostlé v nepravidelných seskupeních kolem místních komunikací podél páteřní silnice I/13, dále III/26836-III/26839-III/27011 směr Lindava, III/26836-III/26837 směr Svitava, III/26840 směr Drnovec, III/26841 směr Trávník u Cvikova, III/26842 směr Rousínov, III/26846 směr Sloup.

 

3.      Pro rozvoj bydlení jsou navrženy plochy navazující na současně zastavěné území obce. Plochy pro výrobu a sklady jsou navrženy v návaznosti na plochy u stávajícího areálu Grafostroje Cvikov v prostoru ul. Nádražní. Plochy pro sport a rekreaci jsou řešeny směrem k obci Lindava v areálu bývalého vlakového nádraží.

 

 

čl. V.

Funkční uspořádání

 

ÚPN Cvikova preferuje tyto funkce:

 

·        obytná

·        zemědělská

·        výrobní

·        rekreační

 

URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ

 

1. ČOK - čistě obytné území - kolektivní

Je území pouze pro bydlení, pohodě bydlení se vše podřizuje. Slouží pro umísťování staveb pro bydlení.

 

Přípustné:  bytové domy, odstavná stání, veřejná zeleň, hřiště, komunikace, zpevněné plochy pro pohyb nebo shromažďování obyvatel, pomníky a památníky, technické vybavení pro přímou obsluhu.

 

Podmíněně přípustné:

Technické vybavení pro další  území.

 

Nepřípustné:

Ostatní stavby.

 

2. SO - smíšené obytné území

Smíšené  obytné území je univerzální území s převládajícím bydlením. Pohodě bydlení se vše podřizuje.

 

Přípustné: Do území se situují stavby pro bydlení všeho druhu, dále pak zařízení a služby, které svým významem nepřesahují význam daného území. Umísťují se zde domy pro individuální bydlení, smíšená bytová výstavba, včetně staveb jednoduchých a doplňkových, rekreační domky, rekreační chalupy, veřejná hřiště. V rámci posuzování jednotlivých záměrů se posuzují i vztahy k veřejným prostorům.

 

Podmíněně přípustné:

Garáže a odstavná stání, veřejná zeleň, plochy a zařízení pro sport a rekreaci, stavby občanského vybavení (maloobchodní zařízení - stavby pro obchod a služby, veřejná stravovací zařízení, stavby pro správu a řízení, stavby pro dočasné ubytování - penziony), dále kostely a modlitebny, pomníky a památníky, nezbytné technické zařízení pro obsluhu území. Je možné zde umístit stavby pro chov drobného zvířectva v rámci předměstského venkovského charakteru.

 

Doplňující ustanovení: U navrhovaných ploch budou hlukem postiženy plochy 9, 10, 12, 13, 15, 16, část 45, 36, 38, 102, 41. Ochrana obyvatel před hlukem v nové výstavbě na těchto plochách jsou řešeny  doplňujícími regulativy funkčního využití:

- plochy 9, 12, 16, 41, 36b, 36c, 36d, 38, jsou navrženy jako smíšené obytné území s tím, že  domy pro individuální bydlení, smíšená bytová výstavba nebo rekreační domky (dle  funkčního vymezení) budou orientovány obytnými místnostmi na jižní stranu pozemků a na stranu severní budou orientovány garáže a nebytové prostory nebo prostory pro podnikání, ev. doplňkové a jednoduché stavby. 

- plochy 11, 13, 15, 75, 102 jsou navrženy jako smíšené obytné území s tím, že domy pro individuální bydlení, smíšená bytová výstavba nebo rekreační domky (dle funkčního vymezení) budou postaveny na severní hranu pozemků, přičemž garáže a nebytové prostory nebo prostory pro podnikání, ev. doplňkové a jednoduché stavby budou orientovány směrem k silnici I/13.

 

Nepřípustné:

Ostatní stavby.

 

 

 

3. SN - smíšené neobytné území

Smíšené neobytné území je univerzální území pro obchod, služby, administrativu, výrobu a sklady. V území není  vyloučeno bydlení, ale bydlení se tato funkční plocha nepodřizuje.

 

Přípustné: Do území se mohou umísťovat stavby a zařízení občanského vybavení (stavby pro školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči, stavby pro služby, obchod, veřejné stravování, stavby pro dočasné ubytování, stavby pro tělesnou výchovu, stavby pro motorismus, stavby pro správu a řízení), stavby pro skladování, výrobu, řemesla a výrobní služby. Rovněž lze v rámci zóny umísťovat bydlení, garáže a odstavná stání. V rámci této funkční plochy je možné umísťovat stavby a zařízení místní technické infrastruktury.

 

Podmíněně přípustné:

Stavby pro průmysl, skladování a ostatní výrobu, stavby pro zemědělství, sklady pro zemědělství, nadřazená technická vybavenost.

 

Nepřípustné

Ostatní stavby.

 

4. PÚ - plochy pro veškeré produkční činnosti (výroba, provozovny)

Plochy pro produkční činnosti.

 

Přípustné: výroba, skladování, nadřazená i místní technická infrastruktura. Plochy mohou být doplněny stavbami a areály  občanské vybavenosti.

 

Nepřípustné:  

Stavby pro bydlení.

 

5. OV - občanská vybavenost

Plochy jsou vymezeny jako solitérní budovy nebo areály veřejných služeb. 

 

Přípustné: plochy pro stavby z oblasti služeb, školství, kultury, zdravotnictví a sociální péče. Mohou být doplněny veřejnou i vyhrazenou zelení, odstavnými stáními, místní technickou infrastrukturou, komunikacemi pro  pěší i motorový provoz.

 

Podmíněně přípustné:

Stavby pro služby, obchod, veřejné stravování, stavby pro dočasné ubytování, stavby pro tělesnou výchovu, stavby pro motorismus, stavby pro správu a řízení), stavby pro skladování, výrobu, řemesla a výrobní služby. Rovněž lze v rámci zóny umísťovat bydlení, garáže a odstavná stání.

 

Nepřípustné:

Ostatní stavby.

 

6. SP - Sportovní plochy 

Jsou plochy nebo areály s režimem pro veřejnost. 

 

Přípustné: sportovní plochy a zařízení (sportoviště všeho druhu, šatny , zázemí, tribuny), technická infrastruktura pro potřeby sportovních ploch, odstavná stání.

 

Podmíněně přípustné:

Doplňkové stavby, stavby pro obsluhu území, nadřazená technická infrastruktura.

 

7. Centrální smíšené území

Plochy bydlení a vybavenosti v centru města.

 

8. Chatové a zahrádkové kolonie

Individuální objekty pro letní rekreaci.

 

Přípustné: provozování objektů v současném rozsahu jejich ploch, komunikace vozidlové, cyklistické, pěší.

 

Nepřípustné: Rozšiřování chatových a zahrádkářských lokalit, zakládání nových chatových a zahrádkářských lokalit, zakládání záhonových zahrad, zřizování asfaltových a betonových ploch.

 

9. Technická vybavenost

Technické zabezpečení funkčních ploch.

 

10. Dopravní vybavenost

Silnice, místní komunikace, účelové komunikace, parkovací plochy, cyklistické a turistické trasy.

 

11. VZ - Parky , hřbitovy

Jsou plochy prostorů s parkovou úpravou a drobnou architekturou.

 

Přípustné: pěší cesty, odpočívadla, mobiliář, altány, plochy zeleně . V rámci ploch hřbitovů urnové háje, rozptylové loučky apod.

 

Podmíněně přípustné:

Taneční parkety, občanská vybavenost, odstavná stání, pro hřbitovy přípustné stavby sakrální, obřadní síně, krematoria.

 

Nepřípustné:

Ostatní stavby.

 

 

 

NEURBANIZOVANÉ ÚZEMÍ

 

-         vodní prvky - vodoteče a nádrže

-         orná půda - pozemky dle aktualizované kultury (ZPF)

-         trvalé travnaté porosty - pozemky dle aktualizované kultury (ZPF)

-         zahrady - užitkové nebo okrasné, parcely nezastavěné, tvořící s nemovitostí jeden celek

-         ostatní zeleň - doprovodná zeleň, drobná rozptýlená zeleň, stromy rostoucí mimo les

-         pozemky plnící funkci lesa - lesní půdní fond dle mapového podkladu bez rozlišení funkce (LPF).

 

Tyto plochy jsou nezastavitelné.

 

 

čl. VI.

Funkční složky

 

1. Bytová výstavby – bydlení, občanská vybavenost, rekreace a sport, výroba, výrobní služby, skladování:

 

Město Cvikov

Cvikov - západní část - jsou doplněny plochy pro bydlení, pozemky vesměs vyplňují současně zastavěné území nebo na něj přímo navazují. Návrh doplňuje urbanistickou osu směrem k léčebně TBC (Martinovo údolí). Návrh doplňuje rovněž plochy pro bydlení směrem k sídlišti. Území doplněno návrhem ploch komerčních území pod silnicí I/13.

Cvikov - severní část - jsou doplněny plochy výstavby, pozemky vesměs vyplňují současně zastavěné území nebo na něj přímo navazují. Plochy doplněny k nové komunikaci, navrženy plochy bydlení a provozoven. Podpora smíšeného charakteru území.

Cvikov - centrum - jsou doplněny plochy smíšeného území a provozoven.

Cvikov - východ - jsou doplněny plochy zejména pro bydlení. Plochy vyplňují prostor mezi „dětskou léčebnou a pivovarem“.

Cvikov - jih - jsou doplněny plochy podél komunikační osy Cvikov - Sloup v Čechách,kde již v minulosti byla začata parcelace a výstavba bydlení. Plochy pro bydlení a sport a rekreaci.

Doplněny plochy mezi Grafostrojem a silnicí na Sloup v Čechách. Plochy jsou navrženy pro bydlení (západní část) a pro výrobu (východní část přiléhající ke Grafostroji).

Cvikov pod pivovarem - doplněny plochy bydlení (Dolní předměstí), vesměs pro bydlení.

Cvikov - prostor mezi Grafostrojem a ČOV, doplněno bydlení.

Drnovec

Obec doplněna o plochy bydlení (severní část), v jižní části navržena občanská vybavenost (u silnice I/13).

Lindava

Doplněny plochy sportu a rekreace a občanské vybavenosti v lokalitě u býv. Nádraží Lindava.

V Lindavě doplněny plochy pro individuální bydlení na lokalitách, jež doplňují současně zastavěné území obce. U základní školy navržena plocha pro sport a rekreaci. Dále v Lindavě doplňovány jednotlivé volné pozemky vhodné k zastavění až po výrobní závod AJETO. Pozemky pro výstavbu často po zdemolovaných objektech. 

Z výše uvedené koncepce vybočují pozemky pro bytovou výstavbu severně od provozovny AJETO. Navrženy plochy podél silnice na jižním okraji.

Svitava

Doplněny plochy pro bydlení v jižní části území obce.

Trávník , Naděje

V osadách Trávník a Naděje není navržen urbanistický rozvoj území. Lze zde výstavbu uskutečnit  pouze na historických lokalitách, na místě  zbouraných budov.

 

2. Doprava:

 

-         nadřazenou páteřní dopravní osou bude i výhledově silnice I/13, jejíž stávající prostorové vedení je stabilizované, šířkové uspořádání v kategorii dvoupruhové silnice S 11,5/70 je v souladu se schválenou kategorizací silniční sítě a je výhledově respektováno;

-         s ohledem na nadřazený dopravní význam silnice I/13 návrh minimalizuje počty křižovatek na silnici I. třídy; ponechané křižovatky jsou pro zvýšení bezpečnosti provozu navrženy k dispozičním úpravám;

-         navazujícím systémem jsou silnice III. třídy, místní a účelové komunikace, které jsou v návrhu s ohledem na výhledové předpoklady a rozvojové záměry přehodnoceny, funkčně diferencovány, v dílčích nevyhovujících úsecích navrženy k přestavbě, v koordinaci s navrhovanými obytnými a komerčními plochami doplněny novými obslužnými a zklidněnými komunikacemi;

-         parkování a garážování vozidel trvale žijících obyvatel bude i výhledově uspokojováno zčásti na vlastních pozemcích či jako součást objektů, zčásti ve stávajících řadových garážích, na vymezených veřejných prostranstvích a stání při komunikacích;

-         pro vyšší uspokojení nároků na garážování vozidel návrh sleduje rozšíření prostorů stávajících řadových garáží s možností řešení jako dvoupodlažní hromadné garáže;

-         pro krátkodobé parkování a stání vozidel návrh vymezuje základní síť parkovišť a stání, která by měla být dále rozšířena o drobná parkoviště a stání, jež zpracovatel doporučuje řešit samostatnou studií v rámci generelu dopravy v klidu;

-         obsluha území veřejnou dopravou bude i výhledově zajišťována pouze autobusovou dopravou s autobusovým nádražím Cvikov navrhovaným k přestavbě včetně nového napojení na silnici I/13 a prostorově rozloženou sítí zastávek s pěší dostupností v obytném území do 10 minut;

-         pro rozvoj turistiky, rekreace a cestovního ruchu je v návrhu rozšířená síť značených turistických tras o návazné lokální pěší a cyklistické trasy, jež umožňují zpřístupnění a oživení významných krajinných a kulturních hodnot.

 

 

čl. VII.

Limity využití území

 

-         nezastavitelná území - prvky územního systému ekologické stability a významné krajinné prvky vymezené podle zákona o ochraně přírodě a krajiny

-         nezastavitelná území - zátopová území, ochranná pásma zdrojů vod

-         prvky - lesní porosty, vodní prvky, mokřady a vrchoviště jako prvky ex lege

-         nezastavitelná území liniových staveb a jejich ochranných pásem

 

Při využívání území musí být dodrženy podmínky ochranných pásem vznikajících ze zvláštních předpisů a správních rozhodnutí.

 

V záplavovém území – směrné povodňové pásmo, vyznačeném na hlavním výkrese podle stavu poslední povodně, nesmí být skladovány žádné sypké hmoty. V tomto území se nepřipouští výstavba občanské vybavenosti. Stavby rodinných domů, rekreačních objektů, včetně doplňkových staveb (ploty, skleníky, kůlny, garáže atd.) je možno umístit jen se souhlasem vodoprávního úřadu.

 

 

čl. VIII.

Kulturní hodnoty v území

 

1.      Na území obce budou respektovány nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu památek.

 

2.      Zvýšenou pozornost je nutno věnovat při zajištění údržby a stavebních úprav stavbám s architektonickým významem dokládajících historický vývoj v území. Tyto objekty jsou vyznačeny na hlavním výkrese.

 

 

čl. IX.

Ochrana přírody a krajiny

 

1. Na území obce se nepřipouští výstavba zahrádkářských osad a rekreačních chat mimo území vymezené ÚPN.

 

2. Územní systém ekologické stability území je vymezen a hlavním výkrese. Plochy biocenter a biokoridorů vymezených v ÚPN jsou nezastavitelné.

 

 

ČÁST TŘETÍ

Plochy pro veřejně prospěšné stavby

 

 

čl. X.

 

1.      Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese „Veřejně prospěšné stavby a plochy“ ÚPN v měř. 1:5000

 

2.      Seznam, veřejně prospěšných staveb:

 

Poř. č.

Popis záměru

k.ú. Cvikov

C1 – C14

-         úprava křižovatek na komunikaci I. třídy I/13

-         výstavba, úprava a napojení komunikací III. třídy

-         výstavba obslužných komunikací

C15

výtlačný a zásobovací řad do navrhovaného vodojemu Zelený vrch

C16

vodojem Zelený vrch

C17

zaokruhování vodovodu v RP č. 50

C18

napojení vodovodu k zásobování rozvojových ploch č. 29, 30 a 33

C19

napojení vodovodu k zásobování rozvojových ploch č. 18, 19 a 20

C20

kanalizační řad v rozvojové ploše č. 50

C21

napojení kanalizace z rozvojových ploch č. 36

C22

propojení navrhované kanalizační sítě do stávající stoky

C23

propojení kanalizační stoky ze severní a východní strany náměstí do kanalizačního systému

C24

napojení kanalizace z rozvojových ploch č. 29, 30 a 33

C25

odkanalizování rozvojových ploch č. 18 – 20

C26

prodloužení stávající kanalizační stoky

C27

napojení kanalizační ho sběrače ze Svoru na kanalizační systém Cvikova

C28

čerpací stanice s výtlačným potrubím pro odkanalizování rozvojových ploch č. 1

C29

čerpací stanice pro navrhovaný kanalizační sběrač v Martinově údolí

C30

napojení navrhované dešťové kanalizace do Boberského potoka

C31

vyústění navrhované dešťové kanalizace do Boberského potoka

C32

dešťové odvodnění pro rozvojové plochy č. 36

C33

vyústění navrhované dešťové kanalizace do Boberského potoka

C34

svedení dešťové kanalizace z rozvojových ploch č. 29,30 a 33 do Boberského potoka

C35

vyústění navrhované dešťové kanalizace do Boberského potoka

C36

vyústění navrhované dešťové kanalizace do Boberského potoka

C37

svedení dešťové kanalizace z rozvojové plochy č. 23 do Boberského potoka

C38

dešťové odvodnění rozvojových ploch č. 18 - 20

C39

dešťové odvodnění rozvojových ploch č. 2, 5 a 7

C40

středotlaký plynovodní řad pro zásobování rozvojových ploch č. 18 - 20

C41

trafostanice TSN 7 včetně připojovacího vedení VN 35 kV

C42

trafostanice TSN 6 včetně připojovacího vedení VN 35 kV

C43

trafostanice TSN 5 včetně připojovacího vedení VN 35 kV

C44

trafostanice TSN 2 včetně připojovacího vedení VN 35 kV

C45

trafostanice TSN 1 včetně připojovacího vedení VN 35 kV

C46

návrh koryta k dešťovému odvodnění území vč. rozvojových ploch č. 52 a 53

C47

propojení povrchové strouhy do navrhované dešťové kanalizace

C48

přeložka a úprava stávající strouhy vedoucí v rozvojových plochách č. 42 – 44

k.ú. Drnovec

D1

výtlačné potrubí do navrhovaného vodojemu Zelený vrch

D2

regulační stanice vč. vtl.přípojky ze stávajícího VTL plynovodu

k.ú. Lindava

L1

věžový vodojem Lindava vč. výtlačného potrubí a napojení zásobovacího vodovodního řadu

L2

navrhovaný vodovodní řad pro zásobování rozvojových ploch č. 85 a 86

L3

kanalizační shybka pod korytem Svitávky

L4

čerpací stanice odpadních vod k odkanalizování RP č. 85 a 86

L5

výtlačné potrubí od čerpací stanice k odkanalizování RP č. 85 a 86

L6

dešťová kanalizace k odvodnění RP č. 85 a 86

L7

trafostanice TSN 3 včetně připojovacího vedení VN 35 kV

L8

trafostanice TSN 4 včetně připojovacího vedení VN 35 kV

L9

protipovodňová retenční nádrž na Boberském potoce (poldr)

k.ú. Svitava

S1

ČOV pro Lindavu a Svitavu vč. připojovacího kanalizačního sběrače

 

 

čl. XI.

 

1.      Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

Lhůty aktualizace

 

 

čl. XII.

 

1.      Územní plán města Cvikova bude aktualizován 1x za pět let.

 

2.      V době mezi aktualizacemi nebudou prováděny změny a úpravy ÚPN. Ve výjimečných případech může pořízení změny nebo úpravy mimo lhůtu stanovenou v bodě 1. tohoto článku schválit schvalující orgán.

 

 

 

ČÁST PÁTÁ

Závěrečná ustanovení

 

 

čl. XIII.

 

1.      Územní plán města je uložen na Městském úřadu Cvikov, stavebním odboru MěÚ Cvikov a Krajském úřadu Libereckého kraje Liberec, odbor územního plánování a stavebního řádu.

 

2.      Změny závazné části ÚPN schvaluje Zastupitelstvo města Cvikova.

 

 

čl. XIV.

 

1.      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

Ve Cvikově dne  13.2. 2003

 

 

Mgr.Ivo Čeřovský  ,v.r.                                                  JUDr.Jaroslav Švehla, v.r.

starosta města                                                              místostarosta města

 

 

Vyhláška č. 3/2003  vyvěšena na úřední desce MěÚ Cvikov dne 14.února 2003

 

Vyhláška č. 3/2003 nabývá účinnosti  dne 1. března 2003