Město Cvikov                                                                                 Vyhláška č. 3/2004

Zastupitelstvo města Cvikov na svém zasedání dne 24. června 2004 usnesením č. 5  rozhodlo dle ustanovení § 14 odst. 2 v návaznosti na § 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními  § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  v y d a t   tuto obecně závaznou vyhlášku

 

č. 3/2004 

o místních poplatcích

 

Oddíl I.

Z á k l a d n í   u s t a n o v e n í

 

 

čl. 1

 

Město Cvikov vybírá tyto poplatky:

a/ poplatek ze psů

b/ poplatek za užívání veřejného prostranství

c/ poplatek ze vstupného

d/ poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízení

 

 

Oddíl II.

P o p l a t e k   z e   p s ů

 

čl. 2

 

1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má  trvalý pobyt nebo sídlo na území města Cvikova.

 

2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

3) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je

a) osoba nevidomá, bezmocná* a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu**

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob

c) osoba provádějící výcvik psů – člen kynologického klubu (1 pes s potvrzením o  sloužení zkoušek)

d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis - člen mysliveckého svazu nebo sdružení (1 pes s potvrzením o složení zkoušek)***

e) služební psi pro výkon povolání

     f) osoba provozující útulek zřízený městem pro ztracené nebo opuštěné psy

 

* § 2 vyhl. č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

** § 86 zák. č. 100/1988, o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

*** ustanovení zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

 

4) Požadavek na osvobození od poplatků ze psů je vlastník psa povinen prokázat ve lhůtě do 31. ledna každého kalendářního roku.

 

5) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

čl. 3

 

1) Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok a jednoho psa :

 

a) v části města Cvikov a v částech města Drnovec, Trávník, Naděje, Lindava, Svitava, Záhořín, v rodinných domcích a na zahradách celoročně :

                za 1 psa      100, - Kč

     b) v domech se třemi a více bytovými jednotkami :

                                     800, - Kč 

Ve všech částech města se za každého dalšího psa poplatek  z v y š u j e  o 50% základní sazby poplatku    

          

2) Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, a nežije v rodinném domku, činí 200,- Kč za kalendářní rok (tato úleva bude poskytnuta na základě doložení žádosti o slevu potvrzením o výši přiznaného důchodu).

   

čl. 4

 

Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a přihlásit  psa na Městském úřadu ve Cvikově, kde obdrží známku. 

 

čl. 5

 

1) Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem nejpozději do 30. 3. příslušného roku. U sazby 800,- Kč a více je možnost úhrady ve 2 splátkách a termín úhrady druhé splátky se stanoví do 31. 7. příslušného roku. Poplatek se hradí v hotovosti, složenkou nebo bankovním převodem na účet města Cvikova č. 19-3523421/0100.

 

2) Poplatník je povinen ohlásit písemně Městskému úřadu Cvikov do 15 dnů každou skutečnost, která má vliv na vznik, zánik poplatkové povinnosti nebo výši poplatku.

 

3) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek počínajíc prvním měsícem následujícím po dni, kdy  poplatková povinnost vznikla, poplatek za měsíce zbývající do konce běžného roku se platí poměrnou částkou ročního poplatku.

 

4) Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, ve kterém to bylo písemně oznámeno Městskému úřadu Cvikov. Poměrná část zaplaceného poplatku se na žádost vrátí, činí-li více než 50,- Kč.

 

 

Oddíl III.

P o p l a t e k   z a   u ž í v á n í   v e ř e j n é h o   p r o s t r a n s t v í

  

čl. 6

 

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství*, kterým se rozumí

- provádění výkopových prací

- umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb

- umístění stavebních nebo reklamních zařízení

- umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

- umístění skládek

- vyhrazení trvalého parkovacího místa

- užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby filmových a televizních děl

 

2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. 

  

* § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 

 

čl. 7

 

1) Poplatek se vybírá za dobu ode dne, kdy začalo zvláštní užívání veřejného prostranství způsobem podle čl. 7 odst. 1 až do dne, kdy toto užívání skončilo a poplatník umístěné zařízení odstranil.

 

 

čl. 8

 

Sazby poplatku

 

V závislosti na způsobu užívání veřejného prostranství činí :

 

1) Za umístění nebo použití stánku (prodejní zařízení)

                        100,- Kč         za den (i započatý) a 1 stánek (zařízení, auto)

Město může stanovit tento poplatek paušální částkou dle doby trvání užívání a velikostí zařízení.

 

2) Za umístění stavebních nebo reklamních zařízení, výkopové práce a umístění dočasných staveb

                            4,- Kč         za 1 m2 za 1 den (i započatý)

 

3) Za umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných za atrakci

                        500,- Kč         za 1 den

 

 

4) Za umístění skládek

 

a) dočasná skládka paliva, stavebního materiálu, které nelze složit mimo veřejné prostranství bez poplatku na dobu nezbytně nutnou k jeho uklizení mimo veřejné prostranství, nejdéle 3 dny. Po této lhůtě platí sazba 4,- Kč za 1m2, za 1 den (i započatý)

b) skládka ostatního materiálu

    4,- Kč         za 1 m2 za 1 den ( i započatý)

 

5) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa dle druhu vozidla

            - osobní automobil, přívěs   .....                   100,- Kč měsíčně

            - nákladní automobil a přívěs          ….       200,- Kč měsíčně

 

6) Za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce a potřeby filmových a televizních děl

                        4,- Kč             za 1 m2 za 1 den (i započatý)

 

 

čl. 9

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni:

a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo akci, jejíž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

b) osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu* a kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství.

c) poplatek za umístění prodejních stánků, nebo užívání stánků města občany, kteří mají trvalý pobyt na území města, bude snížen o 50 %.

 

* § 2 vyhl. č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

  

čl. 10

 

1) Poplatník (každý uživatel veřejného prostranství) je povinen užívání veřejného prostranství oznámit správci poplatku – Městskému úřadu ve Cvikově nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

 

2) Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, místo trvalého pobytu nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtu u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny finanční prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

 

čl. 11

 

1) Poplatník je povinen poplatek uhradit :

- při placení v hotovosti při ohlášení skutečnosti, která poplatkovou povinnost zakládá

- u jednorázového užití veřejného prostranství je poplatek splatný před sjednaným počátkem užívání

- u poplatku stanoveného paušální částkou je poplatek splatný před sjednaným počátkem užívání

- poplatek za užívání veřejného prostranství trvalejšího charakteru (např. provádění staveb. úprav), kdy dobu užívání nelze přesně vymezit je poplatek splatný v měsíčních splátkách, vždy do 5. dne následujícího měsíce zpětně

 

2) Poplatník je povinen si podle stanovené sazby výši poplatku spočítat sám a ve stanovené lhůtě poplatek zaplatit.

 

  

Oddíl IV.

P o p l a t e k   z e   v s t u p n é h o

 

 

čl. 12

 

1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

 

2) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

 

 

čl. 13

 

Poplatek ze vstupného se neplatí u :

a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

 

 

čl. 14

 

Sazba poplatku ze vstupného činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

U pravidelně opakovaných akcí lze poplatek stanovit paušální částkou na základě žádosti.

 

 

čl. 15

 

Poplatník (pořádající) je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit Městskému úřadu ve Cvikově - správci poplatku - údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno či název pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce, účel použití výtěžku. Na výzvu správce poplatku poplatník dále uvede místo trvalého pobytu nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

V daném termínu před konáním akce předloží pořádající správci poplatku k orazítkování všechny vstupenky, případně prodejné pozvánky apod. Do 14 dnů po skončení akce je povinen předložit vstupenky nebo vyúčtování k vyměření poplatku.

 

 

čl. 16

 

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

 

 

 

Oddíl V.

P o p l a t e k   z   u b y t o v a c í   k a p a c i t y

 

 

čl. 17

 

1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních na území města Cvikov, určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

 

 

čl. 18

 

Sazba poplatku z ubytovací kapacity  činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

 

 

čl. 19

 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických  nebo  lázeňských  či  léčebných  zařízeních,  pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob,  které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření

d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

e) ubytovací kapacita v zařízeních TJ Jiskra Cvikov a TJ Dynamo Lindava, jejichž zisk z ubytovací kapacity je věnován na rozvoj tělovýchovy ve městě

f) ubytovací kapacita zařízení, které slouží výlučně pro rekreaci dětí (úleva po dobu jejich rekreace).

  

čl. 20

 

1) Poplatník je povinen se zaregistrovat u zdejšího správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. Rovněž je  povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 

2) Poplatník je povinen při registraci oznámit jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

 

čl. 21

 

Poplatník je povinen vést  knihu ubytovaných, kde budou uvedeny tyto základní údaje :

- jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí   a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl

- údaj, zda je ubytovaný zaměstnancem vlastníka zařízení

- dobu ubytování - den příchodu a odchodu

Stránky musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce roku.

- evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu

 

 

čl. 22

 

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Poplatek je splatný bez vyměření, výši poplatku poplatník stanoví podle sazby uvedené v čl. 19.

Poplatník je povinen předložit knihu ubytovaných ke kontrole správnosti výše poplatku.

 

 

 

Oddíl VI.

U s t a n o v e n í   s p o l e č n á   a   z á v ě r e č n á

 

 

čl. 23

 

1) Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu.*

 

* § 37, 37a zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

 

 

čl. 24

 

Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

 

 

čl. 25

 

1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,    běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn.

 

3) Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

 

čl. 26

 

1.  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. června 2004.

 

2.  Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se v plném rozsahu ruší vyhláška č. 5/2003, která nabyla účinnosti dne 2. ledna 2004.

 

 

 

 

          JUDr. Jaroslav  Š v e h l a                               Mgr. Ivo  Č e ř o v s k ý

                  místostarosta                                                     starosta

 

 

 

  

Poznámka:

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Cvikov 25. června 2004