Město Cvikov                                                                        vyhláška č. 3/2005

 

 

Zastupitelstvo města Cvikov se na svém zasedání dne 5.května 2005 usnesením č. 12 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku

 

 

č. 3/2005,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/95

Na privatizaci bytového fondu v některých domech v majetku města Cvikov   

 

 

 

 

Čl. 1

 

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/95 Na privatizaci bytového fondu v některých domech v majetku města Cvikov.

 

 

Čl. 2

Účinnost

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

 

                ……………….                                                            ..……………….    

     JUDr. Jaroslav Švehla                                            Mgr. Ivo Čeřovský

      místostarosta                                                        starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  6.5.2005

 

Sejmuto z úřední desky dne: 23.5.2005

 

Vyhláška nabývá účinnosti dne 6.5.2005