Město Cvikov                                                                                Vyhláška č. 4/2004

Zastupitelstvo města Cvikov se usneslo dne 24. června 2004 dle ustanovení § 84 odst. 2, písm. i) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000  Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 19a až 19e zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,  v y d a t   tuto obecně závaznou vyhlášku  č. 4/2004

 

 

O    P Ř Í S P Ě V K U

na částečnou úhradu neinvestičních nákladů

v mateřských školách a školní družině města Cvikov.

 

 

 

čl. I

Úvodní ustanovení

 

 

1)       Obecně závazná vyhláška upravuje podmínky, za kterých jsou rodiče dětí nebo jejich zákonní zástupci povinni platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny ve městě.

 

2)       Výši příspěvku stanoví město po projednání s Krajským úřadem tak, aby nepřesáhla 30% nákladů vynaložených na 1 dítě.

 

 

 

čl. II

Výše příspěvku

 

 

1)       Příspěvek byl stanoven výpočtem z celkových neinvestičních nákladů vynaložených na jedno dítě za předchozí pololetí a určen poměrnou částí z těchto nákladů jednotně pro všechny mateřské školy v obvodu města a školní družinu.

 

2)       Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činí

 

v mateřských školách  …..   250,- Kč měsíčně  (Jiráskova, Sídliště,  Lindava)

ve školní družině         …..   50,- Kč měsíčně  (Jiráskova)

 

 

 

čl. III

Placení příspěvku

 

 

1)     Příspěvek jsou povinni platit rodiče nebo zákonní zástupce dětí (dále jen plátci), jejichž děti navštěvují mateřské školy a školní družinu uvedené v článku II.

 

2)     Příspěvek plátce neplatí, jestliže po zaplacení stanovené částky příspěvku klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění ostatních základních potřeb a nezbytných nákladů*

Tito plátci jsou povinni do 10. dne prvého měsíce každého čtvrtletí předložit správnímu odboru Městského úřadu Cvikov výši příjmů domácnosti, ve které dítě žije, vždy za uplynulé čtvrtletí.

_______________________________________________________________________

* (dle ust. § 7 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu ve znění nařízení vlády č. 81/1993 Sb. a násl.).

 

 

 

čl. IV

Osvobození

 

 

Ve výjimečných případech může být plátce osvobozen od placení příspěvku zcela nebo zčásti, pouze však na základě písemné žádosti, která se bude projednávat v radě města.

 

 

 

čl. V

Splatnost příspěvku

 

 

1) Příspěvek platí plátce vždy v určený den v měsíci za uplynulý měsíc v hotovosti do pokladny školského zařízení. Za každý den prodlení bude účtováno penále ve výši 1,- Kč za 1 den. Výše penále nesmí překročit výši dlužného příspěvku.

 

2) Poměrná část příspěvku bude hrazena v době, kdy bude školské zařízení uzavřeno (např. z důvodu čerpání dovolené na zotavenou zaměstnanci tohoto zařízení).

 

3) V  období uzavření zařízení z  důvodu zimních nebo letních prázdnin, v případě, že uzavření přesáhne nepřetržitě pět pracovních dnů v měsíci, bude plátcem hrazena poměrná část stanoveného měsíčního příspěvku.

 

4) Uzavření zařízení dle čl. V, odst. 3 této vyhlášky bude vždy oznámeno nejméně 60 dní  před jejich uzavřením.

 

5) Příspěvek nebude plátcem hrazen, pokud dítě nenavštěvuje zařízení ze zdravotních důvodů déle než jeden měsíc. Plátce hradí polovinu příspěvku v případě, že dítě v příslušném měsíci mateřskou školu nebo družinu nenavštěvuje ze zdravotních či jiných  důvodů 10 a více pracovních dnů. Rodiče pobírající rodičovský příspěvek a jejichž dítě navštíví zařízení 5 dnů v měsíci, hradí příspěvek ve výši 15,- Kč za den.

 

 

čl. VI

 

 

Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na soukromé a církevní mateřské školy a školní družiny.

 

 

 

čl. VII

 

 

Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo úpravy výše příspěvku v případě, že neinvestiční náklady na provoz zařízení se budou výrazně měnit, a to i během roku.

Každá taková úprava bude stanovena obecně závaznou vyhláškou.

 

 

 

čl. VIII

Účinnost vyhlášky

 

 

1.  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

2.  Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se v plném rozsahu ruší vyhláška č. 2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a ve školní družině města Cvikov, která nabyla účinnosti dne 14. února 2004.

  

 

 

          JUDr. Jaroslav  Š v e h l a                               Mgr. Ivo  Č e ř o v s k ý

                  místostarosta                                                     starosta

     

 

 

 

Poznámka:

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Cvikov dne 25. června 2004

Sejmuto z úřední desky MěÚ Cvikov dne 9. července 2004

Vyhláška nabyla účinnosti  dne  9. července 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Cvikov                                                                            Vyhláška č. 5/2004

 

 Obecně závazná vyhláška č. 5/2004 

 

 

Zastupitelstvo města Cvikova  se na svém zasedání dne 4.11.2004 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě §  14 odst. 2  zákona č. 565/1990 Sb., o  místních poplatcích, ve  znění  pozdějších předpisů, a v  souladu  s ustanoveními  §  10 písm. d)   a   § 84 odst. 2 písm. i)  zákona   č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku

 

č. 5/2004,

 

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2003, o zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:

 

čl.  III.

Sazba poplatku zní:

 

  1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. II. písmene a) a písmene b) této vyhlášky činí

      432,- Kč a je tvořena:

 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok

b) z částky 182,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2003. Skutečné náklady činily 1 592 163,- Kč a byly rozúčtovány takto:

     1 592 163 : 4 679 (fyzické osoby + vlast. objektů k rekreaci) = 347,60 Kč.

 

 

Čl. II

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005 .

 

 

                JUDr. Jaroslav Švehla                                                Mgr. Ivo Čeřovský

                místostarosta                                                              starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.listopadu 2004

Sejmuto z úřední desky dne:     22. listopadu 2004