Město Cvikov                                                                            Vyhláška č. 5/2004

 

 Obecně závazná vyhláška č. 5/2004 

 

 

Zastupitelstvo města Cvikova  se na svém zasedání dne 4.11.2004 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě §  14 odst. 2  zákona č. 565/1990 Sb., o  místních poplatcích, ve  znění  pozdějších předpisů, a v  souladu  s ustanoveními  §  10 písm. d)   a   § 84 odst. 2 písm. i)  zákona   č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku

 

č. 5/2004,

 

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2003, o zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:

 

čl.  III. Sazba poplatku zní:

 

  1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. II. písmene a) a písmene b) této vyhlášky činí

      432,- Kč a je tvořena:

 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok

b) z částky 182,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2003. Skutečné náklady činily 1 592 163,- Kč a byly rozúčtovány takto:

     1 592 163 : 4 679 (fyzické osoby + vlast. objektů k rekreaci) = 347,60 Kč.

 

 

Čl. II

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005 .

 

 

                JUDr. Jaroslav Švehla                                                Mgr. Ivo Čeřovský

                místostarosta                                                              starosta

 

  

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.listopadu 2004

Sejmuto z úřední desky dne:     22. listopadu 2004