Město Cvikov                                                          Vyhláška č. 5/2005

 

 

Zastupitelstvo města Cvikov  se na svém zasedání dne 5. května 2005 usnesením č.12 usneslo vydat na základě § 1 a 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění zákona č. 313/2002 Sb. , tuto obecně závaznou vyhlášku

 

č. 5/2005,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2004, o místních poplatcích

 

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č.3/2004, o místních poplatcích, ze dne 24.6.2004, se mění a doplňuje takto:

 

 

1.      Čl. 6  se vkládá  bod 3   Pro účely této obecně závazné vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství uvedená v příloze č. l . Příloha č. l je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

                

2.      Čl. 8   bod  1 a 3  se  nahrazuje novým zněním  takto:

bod 1 :

Za umístní nebo použití stánku ( prodejního zařízení, auto)

50,- Kč za 1 m2 ( i započatý)  a den

za umístění nebo použití 1  stánku (prodejní zařízení, auto)

 

bod 3:

Za umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

5,- Kč za každý i započatý m2 užívaného prostoru a každý i započatý den

 

3.      Čl. 14  se doplňuje věta: Paušální částka bude stanovena po dohodě s poplatníkem.

 

4.      Čl. 15  ve 2. odstavci se vypouští poslední věta „ Do l4 dnů po skončení akce je povinen předložit vstupenky nebo vyúčtování k vyměření poplatku.

 

5.      Čl. 16  se doplňuje : Poplatek platí poplatník   bez vyměření.  Pokud nebude zaplacen včas nebo v nesprávné výši, vyměří se platebním výměrem.

 

6.      Čl. 21  nově zní:

      Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu       ubytování,  jméno příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

      Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí           být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem2).

 

7.      Čl. 26 – odstavec 1 se doplňuje  - z důvodu  obecného zájmu.

 

 

 

Čl. II

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po jejím zveřejnění. 

 

 

 

 

 

 

                JUDr. Jaroslav Švehla                                             Mgr. Ivo Čeřovský

                místostarosta města                                                    starosta  města

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  9. května 2005

 

Sejmuto z úřední desky dne:      24.května 2005 

 

Účinnost   vyhlášky č. 5/2005 dne  23.května 2005