Zastupitelstvo města Cvikov na svém zasedání dne 18.12.2003, svým usnesením č. 2 rozhodlo podle ustanovení §  14 odst. 2  zákona č. 565/1990 Sb., o  místních poplatcích, ve  znění  pozdějších předpisů, a v  souladu  s ustanoveními  §  10 písm. d)   a   § 84 odst. 2 písm. i)  zákona   č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2003,

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Cvikov č. 2/2003

o zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Obecně závazná vyhláška Města Cvikov č. 2/2003 o zavedení místního poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  ze dne 13.února 2003, která nabyla účinnosti dnem 1.3.2003 se mění takto:

 

Článek I

 

1. V čl. 7, odst. 1

se věta ,,Včas nezaplacený poplatek může správce poplatku navýšit až o 50% sazby ročního poplatku. “ ,

nahrazuje větou,  která zní:

,, Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.“ .

 

 

2. V čl. 7, odst. 3 se vkládá nový odstavec b), který zní:

,, b) Byl – li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.“.

 

 

Článek II

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2004.

 

 

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                            Mgr. Ivo Čeřovský

                           místostarosta                                          starosta města                          

 

  

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne 19.12.2003:

Sejmuto dne 2.1. 2004