Zastupitelstvo města Cvikova dne 16.12.2004 usn. č. 8  a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) a podle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku města Cvikova

                                                             

č. 6/2004, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Cvikova

 

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2003 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Cvikova se mění a doplňuje takto:

 

  1. Čl. I bod 2  zní: Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt a pro další fyzické osoby, které jsou vlastníky staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci.

 

  1. Čl. VII bod 3 zní:  Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat ho k využití nebo odstranění  podle systému stanoveného touto vyhláškou.

 

  1. Čl. VII.  z bodu 4  se vypouští slovo v závorce  „ (případně pytle)“

 

  1. Čl. VII   doplňuje se nový  bod 9.  a 10 . které zní: 

 

bod 9. Fyzické osoby a vlastníci objektů a staveb určených k rekreaci jsou  povinni   uhradit poplatek   stanovený obecně závaznou  vyhláškou města o místním poplatku za likvidaci komunálního odpadu .

 

bod 10. Ostatní původci odpadů, kteří na základě písemné dohody využívají systému  nakládání s komunálním odpadem města, jsou povinni hradit poplatek dle stanoveného ceníku, který je součástí písemné dohody.

 

  1. Čl. IX.  bod 1 -  za větu první se vkládá nová věta, která zní:

 

Objednávku velkokapacitního kontejneru lze učinit u pracovnice  Městského úřadu Cvikov zajišťující agendu komunálního odpadu u firmy zajišťující svoz komunálního odpadu ve městě.

 

      6.  Čl. XI. doplňuje se nový bod 3. který zní:

           bod 3.  Přílohu č. 1 vyhlášky tvoří seznam výkupen a organizací a zařízení v okrese

           zabývajících se výkupem, sběrem a  likvidací separovaného odpadu dle čl. III.

 

                                             

Čl. II

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

                       místostarosta města                                starosta města