Město Cvikov                                                                                    Vyhláška č. 6/2005 

 

Obecně závazná vyhláška č. 6 / 2005,

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku

 

Zastupitelstvo města Cvikov se na svém zasedání dne  22.12.2005 usnesením č. 8,  usneslo vydat podle  § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) :

 

Čl. 1

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných  tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků

 

1) Veřejnosti přístupné taneční zábavy a diskotéky a jiné kulturní podniky (dále jen „akce“) lze provozovat pouze v době od 9.00 do 22.00 hodin.

            2) Výjimky, spočívající v prodloužení doby konání akcí, povoluje rada města, na základě žádosti pořadatele. Výjimku lze udělit pouze na pořádání konkrétní akce nebo na určité časové období, ne však na  dobu delší než 1 rok.

 

Čl. 2

Pořadatel akce je povinen oznámit Městskému úřadu Cvikov 14 dnů před jejím konáním:

a.      jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, IČ,

b.      označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, počátek,  konec a místo konání,

c.      předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,

d.      počet členů pořadatelské služby.

 

Čl.  3

Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.

 

Čl. 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí.

                                                                                                Čl. 5

Účinnost

      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po jejím  vyhlášení.

 

           

      ……………………                                                                …………………………

   JUDr. Jaroslav Švehla                                                                      Mgr. Ivo Čeřovský

           místostarosta                                                                                       starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Cvikov dne 30.12.2005,