Zastupitelstvo města Cvikov na svém zasedání dne 18.12.2003, svým usnesením č. 4 rozhodlo  podle ustanovení § 14 odst. 2 v návaznosti na § 1 písm. g/ zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

 

Obecně závazná vyhláška města Cvikov

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

č. 7/2003

 

čl. 1 - Základní ustanovení

Město vybírá místní poplatek za provozovaný výherní  hrací přístroj . 

Správcem poplatku je Městský úřad Cvikov (dále jen "správce poplatku").

V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů1, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

čl. 2 - Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený provozovaný výherní hrací přístroj podle zvláštního zákona2.

 

čl. 3 - Poplatník

Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje.

 

čl. 4 - Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen uvedení výherního hracího přístroje do provozu do 15 dnů od uvedení ohlásit správci poplatku. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO,  datum od kdy je VHP uveden do provozu, druhu VHP, výrobního či evidenčního čísla, čísla povolení, umístění .

2. Poplatník je rovněž povinen oznámit ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnosti správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy provozování výherního hracího přístroje bylo ukončeno.

 

čl. 5 - Sazba poplatku

Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč (slovy:pěttisíckorun českých)  na 3 měsíce.

 

V případě, že bude výherní hrací přístroj provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části. 

 

čl. 6 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. uvedením do provozu.

2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu.

 

čl. 7 - Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný

- při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců  do 2 měsíců po zahájení provozu do posledního dne 2. měsíce od zahájení provozu.

- při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve 2 splátkách odpovídající délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy do  posledního dne u 1. - 3. čtvrtletí tj. 31.3., 30.6., 30.9.  a ve 4.čtvrtletí do 15.12., příslušného kalendářního roku.

2. Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově  nejpozději však v termínech splatnosti dle bodu 1.

3. Poplatek může být zaplacen hotově v pokladně, na vydanou složenku Městským úřadem, převodem na účet Městského úřadu, který bude poplatníkovi na požádání sdělen.

 

čl. 8 - Ustanovení společná a závěrečná

1. Nebudou- li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří město  poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může město zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou  touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně vyrozuměn.

Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

3. Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky nebo jeho příslušenství  snížit nebo částečně prominout.

 

čl. 9 - Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

 

čl. 10 - Zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závazná  vyhláška města Cvikova  č. 1/1998 s účinností  od 20. února 1998 a obecně závazná vyhláška města Cvikova č. 4/1998 s účinností  od 1. září 1998.

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                                             Mgr. Ivo Čeřovský

                              místostarosta                                                        starosta města

 

 

------------------------------------

 

1 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

1 Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

vyvěšeno na úřední desce: 19.12.2003      sejmuto z úřední desky  : 2. 1. 2004